สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากมะหาด สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทองคำ
3. เด็กหญิงธนัญญา  สระบุรี
4. เด็กหญิงนภัสสร  เปล่งปลั่ง
5. เด็กหญิงนุชยาดา  ผุดกระจ่าง
 
1. นายพานิช  หวานระรื่น
2. นายสมร  เจริญประโยชน์
 
2 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  ผลประเสริฐ
 
1. นายเที่ยง  ศิริวัฒน์