สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ท้าวศิริ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เสถียรเขตต์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ดีดสำโรง
5. เด็กชายธัชพล  แพงดี
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คุ้มสว่าง
7. เด็กชายสิทธิชัย   นิยมมิตร์
8. เด็กหญิงสุนิสา  คำมะฤทธิ์
9. เด็กชายอนวัฒน์  เพ็งประพัฒน์
 
1. นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์
2. นายทองอิน  นวนสิน