สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิสา  คำมะฤทธิ์
 
1. นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์
 
2 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สอนใต้
 
1. นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์
 
3 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงมันทนา  ไกรเดช
 
1. นายชัยลักษณ์  เกตุวารินทร์