สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาลอย สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพัชริญา  จันหง่อม
 
1. นายสาธิต  บุญญาภา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 76.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  มาวงษ์
2. เด็กชายอภิวัตร  เกื้อกูลราษฎร์
 
1. นายทวี  แนวประเสริฐ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชญานี  สีสันเทียะ
2. เด็กหญิงบัวผัน  ต่อคุณ
3. เด็กหญิงมัสยา  หนูเล็ก
 
1. นางสาวนภัส  จันทร์ทอง