สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชากกอไผ่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนัญดา   ขวัญประเสริฐ
 
1. นางนางชุลีวรรณ  งามประเสริฐ
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ดารา   ดีใต้
2. เด็กหญิงวิชุดา   ดีใต้
 
1. นางชุลีวรรณ  งามประเสริฐ
2. นางบุญศรี  สุขปัต