สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   บัวประหลาด
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวาสนา  สุตะพรม
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฤชา  แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงณัชชารีย์  ดำรงพิพัฒน์ผล
3. เด็กหญิงอโรชา  สุกใส
 
1. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 
4 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวจสุวรรณ
2. เด็กหญิงประภัสสร  จอกลอย
3. เด็กหญิงสุภวรรณ์  จันทร์โท
 
1. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
2. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 
5 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารณี  เจริญวัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทิพย์คูนอก
3. เด็กชายอำนวย  สุดาปัน
 
1. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 
6 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กชายธนภรณ์  งามนิล
2. เด็กชายสายชล  คนคล่อง
 
1. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐายิกา  วิรัติพันธ์
2. เด็กชายสรวิศ  นพพันธ์
 
1. นางนิรวรรณ  สังฆรักษ์
2. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เฉิดฉาย
2. เด็กชายศรัณย์  นามวงค์
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ธรรมชีวัน
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
2. นางสาววัชรินทร์  ดำรงค์สกุลชัย
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายอาทิตย์  ชราชิต
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  ขันสลี
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนฑิตา  ปัทธิสามะ
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเดชบดินทร์  ติ๊บแก้ว
 
1. นายวัชรินทร์  ดำรงค์สกุลชัย
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  นาวารี
 
1. นางสาววัชรินทร์  ดำรงค์สกุลชัย
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายสหฤทธิ์  ปรางมาศร์
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสรวี  ศิลาธารา
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
16 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นวลรัตน์
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย  นัทธีบุปผา
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เสนานุช
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิพย์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงบุญญิสา  แก้ววิมล
6. เด็กหญิงพศิกา  ลาภโอฬาร
7. เด็กหญิงอารียา  อาศัย
 
1. นางสาววัชรินทร์  ดำรงค์สกุลชัย
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ประสพสุข
2. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ทองพันธ์
3. เด็กหญิงสายทอง  ทะนุ
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรญา  สุขมาก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โคตรมงคล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  คำคูณ
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  สุขมาก
2. นางสาวนีรนุช  รักษากิจ
3. นางสาวพรศิริ  พรมที
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.16 ทองแดง 10 1. เด็กชายเจษฎากร  ศิลาธารา
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  น้อยคำลือ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. นางสาวกัญภิรมย์  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายพัชรพล  คูเมือง
3. นายเนติพงษ์  จาดนอก
 
1. นายสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสุพิชชา  สุขเกิด
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสรวิชญ์  ผุดกระจ่าง
2. เด็กชายเจษฎากร   ศิลาธารา
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
2. นางสาวณัฐธยาน์  น้อยคำลือ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศธร  สนองกูล
2. เด็กหญิงสิรีธร  รอดสุภาษิต
 
1. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
2. นายสุวิทย์  ผ่องพักตร์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวี   ทองอยู่
2. นายราชันย์  นวลรัตน์
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสุพิชชา   สุขเกิด
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกพร  วิรัติพันธ์
2. เด็กหญิงรจนา   ศรีทอง
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสุพิชชา  สุขเกิด
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  นิ่มอนงค์
 
1. นายสุวิทย์   ผ่องพักตร์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายสถาพร  สกุลแพทย์
 
1. นางสาวสายใจ   รุ่งรัตน์