สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายสรวิชญ์  ผุดกระจ่าง
2. เด็กชายเจษฎากร   ศิลาธารา
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
2. นางสาวณัฐธยาน์  น้อยคำลือ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  นิ่มอนงค์
 
1. นายสุวิทย์   ผ่องพักตร์