สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายก้องเกียรติ  เฉิดฉาย
2. เด็กชายศรัณย์  นามวงค์
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ธรรมชีวัน
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
2. นางสาววัชรินทร์  ดำรงค์สกุลชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.16 ทองแดง 10 1. เด็กชายเจษฎากร  ศิลาธารา
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  น้อยคำลือ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศธร  สนองกูล
2. เด็กหญิงสิรีธร  รอดสุภาษิต
 
1. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
2. นายสุวิทย์  ผ่องพักตร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกพร  วิรัติพันธ์
2. เด็กหญิงรจนา   ศรีทอง
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสุพิชชา  สุขเกิด