สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี   บัวประหลาด
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
 
2 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวาสนา  สุตะพรม
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารณี  เจริญวัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทิพย์คูนอก
3. เด็กชายอำนวย  สุดาปัน
 
1. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐายิกา  วิรัติพันธ์
2. เด็กชายสรวิศ  นพพันธ์
 
1. นางนิรวรรณ  สังฆรักษ์
2. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพล  ขันสลี
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงมนฑิตา  ปัทธิสามะ
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายสหฤทธิ์  ปรางมาศร์
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา