สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปทุมาวาส สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณฤชา  แย้มกลิ่น
2. เด็กหญิงณัชชารีย์  ดำรงพิพัฒน์ผล
3. เด็กหญิงอโรชา  สุกใส
 
1. นางเอี่ยมจิรา  เดชกัลยา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กชายอาทิตย์  ชราชิต
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  นาวารี
 
1. นางสาววัชรินทร์  ดำรงค์สกุลชัย
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสรวี  ศิลาธารา
 
1. นายจิรพันธุ์   ทองทา
 
5 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นวลรัตน์
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย  นัทธีบุปผา
3. เด็กหญิงจิรัชญา  เสนานุช
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิพย์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงบุญญิสา  แก้ววิมล
6. เด็กหญิงพศิกา  ลาภโอฬาร
7. เด็กหญิงอารียา  อาศัย
 
1. นางสาววัชรินทร์  ดำรงค์สกุลชัย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาพร   ประสพสุข
2. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ทองพันธ์
3. เด็กหญิงสายทอง  ทะนุ
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรญา  สุขมาก
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โคตรมงคล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  คำคูณ
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาภา  สุขมาก
2. นางสาวนีรนุช  รักษากิจ
3. นางสาวพรศิริ  พรมที
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสายใจ  รุ่งรัตน์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. นางสาวกัญภิรมย์  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายพัชรพล  คูเมือง
3. นายเนติพงษ์  จาดนอก
 
1. นายสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสุพิชชา  สุขเกิด
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวี   ทองอยู่
2. นายราชันย์  นวลรัตน์
 
1. นางสมหมาย  ผ่องพักตร์
2. นางสาวสุพิชชา   สุขเกิด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายสถาพร  สกุลแพทย์
 
1. นางสาวสายใจ   รุ่งรัตน์