สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารวี  สวัสดิ์มาก
2. เด็กหญิงจิตลดา  ศรีคำแหง
3. เด็กหญิงตะวัน  สุศิลป์
4. เด็กชายนภดล  นาคสุทธิ
5. นายพงศ์ษกร  วิลาศรี
6. นายภานุพงศ์  วิลาศรี
7. เด็กหญิงอัยลดา  สร้อยสอิ้ง
8. นายเพชรแท้  งามศรีทอง
 
1. นางสาวศราภรณ์  พิทักษ์รัตน์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนงนุช  คำน้อย
2. เด็กหญิงนันตนา  อินทปัทถา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางทองหลอม  เมฆฉิม
2. นางสาวอัญชลี  สารีสุข
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุรฉัตร  ศิลาสลับ
2. เด็กชายศักดากร  คงสุขกาย
3. เด็กหญิงเพียงสุดา  สุพรรณรัตน์
 
1. นางสาววิไลภรณ์  สอนชัยภูมิ
2. นายสุธี  เอนกพงษ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  สวัสดิรัตน์
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  สำราญพัฒน์
3. เด็กหญิงลลิดา  ทองปรางค์
 
1. นางกาญจนา  หน่ายนวม
2. นายสัญชัย  สายกลาย