สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 63.12 ทองแดง 5 1. เด็กชายจารุวิทย์  วงศ์อู๋
2. เด็กหญิงมาวดี  สุวรรณสี
3. เด็กหญิงรจนา  อะโน
4. เด็กชายสราวุธ  ปราณนัทธี
5. เด็กชายสาคร  รอดเงิน
 
1. นางสิริมา  ทองมี
2. นางอัจฉรา  แสวงผล