สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วงหิน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัชพล  ระวิโรจน์
2. เด็กหญิงวรณิกา  คุณยศยิ่ง
3. เด็กชายวีรภัทร  พันธ์พิริยะ
4. เด็กหญิงสุธัญญา  อักษรพจน์
5. เด็กหญิงเจตสุภา  พรมจันที
 
1. นายชาญ  เนื้อสะอาด
2. นางสุนทร   เวทวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพิมายด์  พุทธประสิทธิ์
 
1. นางสุนทร   เวทวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เวทวงษ์
 
1. นางสุนทร   เวทวงศ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สว่างแจ้ง
 
1. นายอาณัติ  แก้วสง่า
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา   สุวรรณหะ
2. เด็กหญิงณัฐมน  พัฒนสิงห์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญศรี
4. เด็กหญิงศศิชา  บุญรอด
5. เด็กหญิงศิรประภา  นามสง่า
6. เด็กหญิงสุจิรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสะอาด  จิรารัตน์
2. นางเพ็ญศรี  สุรการินทร์