สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงธารระริน   รุ่งโร่จน์ดี
 
1. นางมาลี  ปัญญาว่อง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงศศิประภา  อักษรพจน์
 
1. นางสมลักษณ์   สุธรรม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  คล้าปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงรติยา  สุทธิมาลย์
 
1. นางสาวสาวิพัชร  ถึงวงค์
2. นายไพฑูรย์  สดใส
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทภา   บุญสม
2. นางสาวอมิตดา  ทระทึก
 
1. นายวินัย  ทนศิริ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงพัชรา  สมทอง
 
1. นางสมลักษณ์   สุธรรม
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. นายอานนท์  แสงมณี
 
1. นางพัชราภรณ์  สำเร็จกิจ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาดา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรนุช  อ่อนสติ
 
1. นางสาวจรินทร์รัตน์  คงเจริญ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรังสรรค์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอภิชญา  คีรีแลง
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ฤทธิหงส์