สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญสุข
 
1. นางพัชรีย์  ฉายารัตน์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนพล  กองสิงห์
2. เด็กหญิงอารียา  ริตตา
 
1. นางปรีดา  เงินทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปุญญิสา  กันทอง
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บุญกอง
 
1. นางสาวจรินทร์รัตน์  คงเจริญ
2. นางมาลี  ปัญญาว่อง
 
4 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลป์สุดา  เงินทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  กล่อมเกลี้่ยง
3. เด็กชายกิตติภพ  ปานล้ำ
4. เด็กหญิงณัชชา  นิยมวานิช
5. เด็กหญิงณัฐกุล  มิ่งโมลี
6. เด็กชายนพพฤทธิ์  แก้วพวงษ์
7. เด็กหญิงนลินี  นภาลัย
8. เด็กชายบวรรัตน์  เพชรรัตน์
9. เด็กหญิงปภาวดี  เกตุสุวรรณ
10. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทรัพย์เจริญ
11. เด็กชายรณรงค์  คงกลิ่น
12. เด็กหญิงรัญชนา  สุขปัทม์
13. เด็กหญิงรุจิภา  เกิดแสง
14. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หอมศิริ
15. เด็กหญิงสุปราณี  บำรุงชัย
16. เด็กชายอนวัช  หอมรื่น
 
1. นายพงศธร  สุธรรม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายชิราวุธ  บัวย้อย
 
1. นางพัชราภรณ์  สำเร็จกิจ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิติยา  นิรพงษ์
 
1. นางพัชราภรณ์  สำเร็จกิจ
 
7 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.26 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตต์จุฑา  ถันทอง
2. เด็กหญิงจิรัชฎา  เจริญทรัพย์
3. เด็กชายธนิสร   สุขมหา
4. เด็กชายพงศกร  รักษาวงศ์
5. เด็กชายภานุพงศ์  สุวรรณพิทักษ์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  รักษาวงศ์
7. เด็กชายวีระวิทย์  สำเร็จกิจ
8. เด็กหญิงอัญชลี  ยมกาล
 
1. นางสมลักษณ์   สุธรรม
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แก่นบุปผา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ป้อมบรรพต
3. เด็กหญิงจิตต์จุฑา  ถันทอง
4. เด็กหญิงจิรัชฎา  เจริญทรัพย์
5. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงพรกมล  ฟักแก้ว
7. เด็กหญิงพัชรา  สมทอง
8. เด็กหญิงพิชญภา   สุทธิชัยโสภณ
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  รักษาวงศ์
10. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ขาวนวล
11. เด็กหญิงศตธร  ชัยภัย
12. เด็กหญิงศศธร  แก่นบุปผา
13. เด็กหญิงสรัญญา  ตั้งความดี
14. เด็กหญิงอัญชลี  ยมกาล
15. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์บุรษ
16. เด็กหญิงเกศกนก  เจริญวัย
 
1. นางสาววรารัตน์  พลพิทักษ์
2. นางสมลักษณ์   สุธรรม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ   แก้วพวงษ์
2. เด็กหญิงนิสา  ธรรมเจริญ
3. นางสาวรวิพร  ภู่เอี่ยม
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  รบช้าง
5. เด็กหญิงสุชาวดี  สุขประเสริฐ
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พงษ์สระพัง
 
1. นางพัชรีย์  ฉายารัตน์
2. นางสาววิภาวี  เวทวงศ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สีใส
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปานกลาง
3. เด็กหญิงนันธิตา  พึ่งพินิจ
 
1. นางเสาวนีย์  ชลมาศ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิชญา  คีรีแลง
 
1. นางสาวขัตติยา   อ่อนละมูล
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญณิตา  ยศสมบัติ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณเพิ่ม
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐญาณีย์  ชัยสีหา
 
1. นางประนอม  อยู่คง