สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเสา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79.75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ไกรษร
 
1. นางสาวชิสากัญญ์  พลายด้วง
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกุลชา  ดวงจิตต์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ชมภู่
 
1. นางขวัญเรือน  พันคำภา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัชภรณ์  หมื่นสุข
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  ชุมมาก
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทมณี  บุญกวาด
2. เด็กหญิงรัฐณิชา  เถาตะมะ
3. เด็กหญิงสุชา  สุขเจริญ
 
1. นางสุจิน  ลอยสุริวงค์