สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพย์นภา   ถนอมมิตร
2. เด็กหญิงภรณี  อารมย์สุขโข
 
1. นางนงนุช  เกษมพิณ