สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  สมประสงค์
 
1. นางสาวดาวเรือง  อาสาเสนา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 61.17 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตะโสกะรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ประคำปรึก
3. เด็กหญิงน้ำมนต์  ม่วงยาม
4. เด็กหญิงปลื้มจิต  รักทองสุข
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  อุ่นศิริ
6. เด็กหญิงพรวดี  รัตนชมภู
7. เด็กหญิงรัตติยา  นุ่มเจริญ
8. เด็กหญิงวรัญญา  พิษนอก
9. เด็กหญิงวลันดา  อาจคำพันธ์
10. เด็กชายศุภนิดา   แซ่แต้
 
1. นางสาวเสาวลักญ์  ธรรมเกษร
2. นางแสงระวี  เจนจบ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอติกานต์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกอบกุล  คชเดช
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวชลิตา  สมประสงค์
2. นางสาวหัทยา  เริงฤทธิ์
 
1. นางสาวกอบกุล  คชเดช
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุญศรี
2. เด็กชายอธิยุต  วิถี
3. เด็กชายอังคณา   สนทอง
 
1. นางบุญเอื้อง  สระหมัด
2. นางศุภวรรณ   งาเจือ
 
6 ศิลปะ ระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธวัลพร  ใบบ้ง
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
7 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งกลาง
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
8 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพพรม
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
9 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิพพรม
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
10 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แจ้งสว่าง
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
11 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  สมประสงค์
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
12 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  วงพินิจ
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
13 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  สินนอก
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
14 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งกลาง
2. เด็กหญิงชลลดา  สระดินดำ
3. เด็กหญิงชลิตา  สมประสงค์
4. เด็กหญิงอรุณวิไล  เกิดทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สนทอง
 
1. นางสาวกอบกุล  คชเดช
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงธนัชพร  ราชวงษา
2. เด็กหญิงวรรณณิตา  สมร
3. เด็กหญิงเกวลี  รัตนเดช
 
1. นางมณฑนา  เรืองวงษ์วาร
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิรัศยา  อุ่นศิริ
 
1. นางสาวสุรภา  สำเริง
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินทิรา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวสุรภา  สำเริง
 
18 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจักริน  สินนอก
 
1. นางสาวสุรภา  สำเริง
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพนธ์  มาไลวงค์
2. เด็กชายธนวัตร  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายปวริศ  เศษโถ
 
1. นายประสงค์  งาเจือ
2. นางศุภวรรณ  งาเจือ