สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 61.17 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตะโสกะรัตน์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ประคำปรึก
3. เด็กหญิงน้ำมนต์  ม่วงยาม
4. เด็กหญิงปลื้มจิต  รักทองสุข
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  อุ่นศิริ
6. เด็กหญิงพรวดี  รัตนชมภู
7. เด็กหญิงรัตติยา  นุ่มเจริญ
8. เด็กหญิงวรัญญา  พิษนอก
9. เด็กหญิงวลันดา  อาจคำพันธ์
10. เด็กชายศุภนิดา   แซ่แต้
 
1. นางสาวเสาวลักญ์  ธรรมเกษร
2. นางแสงระวี  เจนจบ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอติกานต์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกอบกุล  คชเดช