สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองขนุน สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  สมประสงค์
 
1. นางสาวดาวเรือง  อาสาเสนา
 
2 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  สมประสงค์
 
1. นางรัศมี  วิทยานุกรณ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอินทิรา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวสุรภา  สำเริง