สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุนิสา  บ้งคำเคน
 
1. นางสุภาภรณ์  สำเริง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศุภณัฐ  ปรางแก้ว
 
1. นางภิญญาพัชญ์  สีดา
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชยพล  สีดา
2. เด็กชายชยุตพงษ์  มงคลสวัสดิ์
3. เด็กชายนครินทร์   ด้วงอิน
 
1. นางสาวจิราพร  มรรคผล
2. นางสาวนัฐยา  แสนดี
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนโชติ  โตบึงกอก
2. เด็กชายภูรินทร์  เกตุมณี
 
1. นางสาวจิราพร  มรรคผล
2. นางสาวนัฐยา  แสนดี
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  เขตคีรี
2. เด็กชายอดิศักดิ์   บุญเจริญ
 
1. นางพิทยา  อินทุรัตน์
2. นายอนันต์  สุขปัต
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 1. นายฐิติกร  วงศ์ทองดี
2. นายภูวดล  วงศ์ทองดี
 
1. นางพิทยา  อินทุรัตน์
2. นายอนันต์  สุขปัต
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภานรินทร์  แซ่เจ็ง
 
1. นางสาวธิติมา  วิเชียรเสนาะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.84 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชุติพร  ขาวประทุม
 
1. นายวิวรรชน์  เชื้อจิตร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 58.06 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนาขวัญ  บุญแข็ง
2. เด็กหญิงศิรดา  ศิริมล
 
1. นางสาวธิติมา  วิเชียรเสนาะ
2. นายวิวรรชน์  เชื้อจิตร