สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอโรชา   เพ็งฤทธิ์
 
1. นางอรสุรางค์  สมานวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนิตา  บุญสม
2. เด็กหญิงธีมาพร  ศิลาฤทธิ์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ประดับผล
 
1. นางสุภาภรณ์  สำเริง
2. นายอุทัย  สำเริง
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายกันตภณ  แซ่เจ็ง
 
1. นางพรสุดา  ปานศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงติงนัง  แสนสุข
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เงินน้อย
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ใจกล้า
 
1. นางพิทยา  อินทุรัตน์
2. นายอนันต์  สุขปัต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายอดิภัทร  พิมทอง
 
1. นายธนาเทพ  กาญธนบัตร
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วิถีรัตน์
2. เด็กหญิงปรารถนา  โพธิราช
3. เด็กหญิงอภิสรา  บุญมรรค
 
1. นางสาวชนัฐกานต์  แสงสุข
2. นายภูธนะ  สำเริง
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายอติพล  เรืองศรี
 
1. นายภูธนะ  สำเริง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรภัทร  ทัณฑะรักษ์
2. เด็กชายทินกฤต  ยิ่งยง
3. เด็กชายธนพล  แสงอ่อน
4. เด็กชายธนาธิป  แก้วสว่าง
5. เด็กชายวีรชัย  สอาดรัตน์
6. เด็กชายศักดิ์อนันต์  แสนเจริญ
 
1. นายภูธนะ  สำเริง
2. นายวิวรรชน์  เชื้อจิตร
3. นางสาคร  วงศ์สุวรรณ