สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุลีกร   สุวรรณวงศ์
 
1. นางจรรยา   ศิริชล
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  มณีศรี
2. เด็กหญิงชนาพร  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุภัทรา   สุดแสง
 
1. นางพิทยา  อินทุรัตน์
2. นายอนันต์  สุขปัต
 
3 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 75.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนกานต์  พุทธวารินทร์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ถนอมมิตร
3. เด็กหญิงสวรส  บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวจิราพร  มรรคผล
2. นางสาวนัฐยา  แสนดี
 
4 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นางสาวอภิญญา  กุลสุทธิ์
 
1. นายอนันต์  สุขปัต
 
5 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงยุพาพร  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายอนันต์  สุขปัต
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญศรี
 
1. นางสาคร  วงศ์สุวรรณ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นางสาวศิริพัฒน์  ปราศจาก
2. เด็กชายอภินัทธ์  สุดแสง
 
1. นางสาวพิทยพันธ์  พุทธายอด
2. นายมาโนช  ศิริชล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญยอ
2. เด็กหญิงธยาณี  มากทวี
3. เด็กหญิงพิมล  พันธ์พิริยะ
4. เด็กหญิงพีรดา  แสวงไพศาล
5. เด็กหญิงวิมลนันท์  ธนินนิธินันท์
6. เด็กหญิงศุจีภรณ์    บุญเผย
7. เด็กหญิงสิตานันท์   คชสร
8. เด็กหญิงสุริวิภา  ขุนระวัง
 
1. นายภูธนะ  สำเริง
2. นายวิวรรชน์  เชื้อจิตร
3. นางสาคร  วงศ์สุวรรณ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมานมิตร
2. เด็กชายวีระยุทธ  ฆวีวงษ์
3. เด็กหญิงอารยา  ราชเสมา
 
1. นางสาวธิพ์นัฐย์ชา  พูลสุข
2. นางอรสุรางค์  สมานวงค์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรากร  ชำดี
2. เด็กชายสิทธินนท์  ยมหา
 
1. นายมาโนช  ศิริชล
2. นายอุทัย  สำเริง