สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   หิรัญมาต
 
1. นางเกศริน   หวังประกอบ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.25 เงิน 9 1. เด็กชายคุณาธิป   สมนึก
 
1. นางสมใจ   แสงพงษ์พิทยา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ปิยะสุข
 
1. นางเกศริน   หวังประกอบ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธันยพร  ประมล
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุมา   มูลประภา
 
1. นางเกศริน   หวังประกอบ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายทวีศักดิ์  มีชัย
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  อัมพรมหา
2. เด็กชายจิรกิตติ์  เจริญศรี
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
2. นางเสาวนีย์   เป๋าอยู่สุข
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อยู่สาโก
2. เด็กหญิงธนพร  ชาญดี
3. เด็กหญิงอุไรพร  เอนกภูมิ
 
1. นางนาตยา  ธงสุวรรณ
 
9 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิรัส   โสสุ่ย
2. เด็กชายนิรุจน์  หงษา
 
1. นางนาตยา  ธงสุวรรณ
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิต   เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายวิทูรย์  สุระไกร
 
1. นายจารึก   ธงสุวรรณ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรีวัลย์   สามารถ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   พรมบุตรดี
 
12 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธร  โฆษิตจาตุรนต์
2. เด็กหญิงศิริพร  อามอ
3. เด็กหญิงหาน   สร้อย
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินลดา   เล็กรัตน์
 
1. นางวีณา   อินศิริ
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   จอมอุยมะดัน
2. เด็กหญิงนภัสสร  นัทธีประเสริฐ
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
15 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎา   หูชัยภูมิ
 
1. นางวีณา   อินศิริ
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลฐิกา   อาจดี
2. เด็กหญิงสาธิตา   สายทองคำ
3. เด็กหญิงสุจิตรา   ประกอบเกื้อ
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
17 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตญาภรณ์  กองทรัพย์
2. เด็กหญิงพณิดา   ญาติบำรุง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   สังวร
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
18 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วิรักสยาม
 
1. นายสุรเดช   คงสวน
 
19 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกชกร  ชื่นมี
2. เด็กชายฉัตรชัย   เดชอัมพรชัย
3. เด็กหญิงณัฐชยา   เขียววิจิตร์
4. เด็กชายณัฐพล   ดอนสะคู
5. เด็กชายณัฐพล   ควรถนอม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   มอลฮี
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ปิยะสุข
8. เด็กชายทัตพงษ์  พัฒนสิงห์
9. เด็กชายธราดล  คุ้มมาลวง
10. เด็กหญิงนันทิกานต์   แซ่ตัน
11. เด็กหญิงบัณฑิตา   ทันวิมา
12. เด็กหญิงปณิดา   สุวรรณนุรักษ์
13. เด็กชายปวพล   ศรีบุตรา
14. เด็กหญิงพรรณนิภา   แก่นจันทร์
15. เด็กหญิงพัณณิตา   อาจดี
16. เด็กหญิงพันธุ์ทิพา   บุตรดี
17. เด็กหญิงวนิดา  วิเชียรล้ำ
18. เด็กหญิงสาธิตา   ประกอบเกื้อ
19. เด็กหญิงสุภัทรา  คัตพันธ์
20. เด็กหญิงเกศรามณีรัศมี   บุญวัฒนาสิริกร
 
1. นายสุรเดช   คงสวน
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กชายศักรินทร์   หิรัญญา
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปองกานต์   เบ็ญจา
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงภูสุดา   หะระรัตน์
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ    
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  โกศล
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์กมล   วงศ์ทองลอย
 
1. นางสาวเพชรมณี   จันทะนี
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร   เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายอชิตพล   ฤทธิ์รักษา
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
29 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ยงสุข
 
1. นางสาวเพชรมณี   จันทะนี
 
30 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   หมั่นเพียร
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
31 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล   สระนัทธี
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปองกานต์  เบ็ญจา
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงอรสา  แสงทอง
 
1. นางสาวปาณิศรา  สิงห์แขก
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรวงศ์
2. เด็กชายกลวัชร   วงศ์พิทักษ์
3. เด็กชายไกรวุฒิ  บุญลับ
 
1. นางปิ่นมณี   สุภาพ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายภาณุพงศ์   แสงอรุณ
2. เด็กชายวีรวัฒน์   สุวรรณวัฒน์
3. เด็กชายเทพทัต   ศักดิ์ศรีไพรจิตร
 
1. นางพัทยา   อู่อ้น
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   มนตรีพรรณ
2. เด็กหญิงรัชนก   ราชิวงศ์
3. เด็กหญิงอรปรียา   ล้อมพงษ์
 
1. นางปิ่นมณี   สุภาพ
 
37 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปนัดดา   แสงชมภู
 
1. นางสาวขวัญใจ   ชากะสิก
 
38 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมริสศรา   รัตนวงศ์
 
1. นางสาวบรรดิษฐ์   สุราษฎร์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 48.39 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณฤมล  หระไชย์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวบรรดิษฐ์  สุราษฎร์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  ถนอมจิตร
2. เด็กหญิงโชติรส   ปิยะสุข
 
1. นางมนัสพันธ์   ฤทธิ์ณรงค์