สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปนัดดา   แสงชมภู
 
1. นางสาวขวัญใจ   ชากะสิก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 48.39 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณฤมล  หระไชย์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวบรรดิษฐ์  สุราษฎร์