สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธันยพร  ประมล
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุรีวัลย์   สามารถ
 
1. นางสาวจารุวรรณ   พรมบุตรดี
 
3 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกชกร  ชื่นมี
2. เด็กชายฉัตรชัย   เดชอัมพรชัย
3. เด็กหญิงณัฐชยา   เขียววิจิตร์
4. เด็กชายณัฐพล   ดอนสะคู
5. เด็กชายณัฐพล   ควรถนอม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ   มอลฮี
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ปิยะสุข
8. เด็กชายทัตพงษ์  พัฒนสิงห์
9. เด็กชายธราดล  คุ้มมาลวง
10. เด็กหญิงนันทิกานต์   แซ่ตัน
11. เด็กหญิงบัณฑิตา   ทันวิมา
12. เด็กหญิงปณิดา   สุวรรณนุรักษ์
13. เด็กชายปวพล   ศรีบุตรา
14. เด็กหญิงพรรณนิภา   แก่นจันทร์
15. เด็กหญิงพัณณิตา   อาจดี
16. เด็กหญิงพันธุ์ทิพา   บุตรดี
17. เด็กหญิงวนิดา  วิเชียรล้ำ
18. เด็กหญิงสาธิตา   ประกอบเกื้อ
19. เด็กหญิงสุภัทรา  คัตพันธ์
20. เด็กหญิงเกศรามณีรัศมี   บุญวัฒนาสิริกร
 
1. นายสุรเดช   คงสวน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายภาณุพงศ์   แสงอรุณ
2. เด็กชายวีรวัฒน์   สุวรรณวัฒน์
3. เด็กชายเทพทัต   ศักดิ์ศรีไพรจิตร
 
1. นางพัทยา   อู่อ้น
 
5 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงมริสศรา   รัตนวงศ์
 
1. นางสาวบรรดิษฐ์   สุราษฎร์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  ถนอมจิตร
2. เด็กหญิงโชติรส   ปิยะสุข
 
1. นางมนัสพันธ์   ฤทธิ์ณรงค์