สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   หิรัญมาต
 
1. นางเกศริน   หวังประกอบ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.25 เงิน 9 1. เด็กชายคุณาธิป   สมนึก
 
1. นางสมใจ   แสงพงษ์พิทยา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายทวีศักดิ์  มีชัย
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อยู่สาโก
2. เด็กหญิงธนพร  ชาญดี
3. เด็กหญิงอุไรพร  เอนกภูมิ
 
1. นางนาตยา  ธงสุวรรณ
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิรัส   โสสุ่ย
2. เด็กชายนิรุจน์  หงษา
 
1. นางนาตยา  ธงสุวรรณ
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเจษฎา   หูชัยภูมิ
 
1. นางวีณา   อินศิริ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงภูสุดา   หะระรัตน์
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  โกศล
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  รัตนวิจิตร
2. เด็กหญิงอรสา  แสงทอง
 
1. นางสาวปาณิศรา  สิงห์แขก