สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ปิยะสุข
 
1. นางเกศริน   หวังประกอบ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุมา   มูลประภา
 
1. นางเกศริน   หวังประกอบ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติ  อัมพรมหา
2. เด็กชายจิรกิตติ์  เจริญศรี
 
1. นางศิริษา  แสนดวง
2. นางเสาวนีย์   เป๋าอยู่สุข
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชิต   เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายวิทูรย์  สุระไกร
 
1. นายจารึก   ธงสุวรรณ
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาธร  โฆษิตจาตุรนต์
2. เด็กหญิงศิริพร  อามอ
3. เด็กหญิงหาน   สร้อย
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินลดา   เล็กรัตน์
 
1. นางวีณา   อินศิริ
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   จอมอุยมะดัน
2. เด็กหญิงนภัสสร  นัทธีประเสริฐ
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลฐิกา   อาจดี
2. เด็กหญิงสาธิตา   สายทองคำ
3. เด็กหญิงสุจิตรา   ประกอบเกื้อ
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตญาภรณ์  กองทรัพย์
2. เด็กหญิงพณิดา   ญาติบำรุง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา   สังวร
 
1. นายชำนาญ   ถนอมมิตร
2. นางวีณา   อินศิริ
 
10 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วิรักสยาม
 
1. นายสุรเดช   คงสวน
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กชายศักรินทร์   หิรัญญา
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปองกานต์   เบ็ญจา
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ    
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์กมล   วงศ์ทองลอย
 
1. นางสาวเพชรมณี   จันทะนี
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร   เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายอชิตพล   ฤทธิ์รักษา
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   ยงสุข
 
1. นางสาวเพชรมณี   จันทะนี
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   หมั่นเพียร
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัชรพล   สระนัทธี
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปองกานต์  เบ็ญจา
 
1. นางสาวไพลิน   ประดับรัตน์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุตรวงศ์
2. เด็กชายกลวัชร   วงศ์พิทักษ์
3. เด็กชายไกรวุฒิ  บุญลับ
 
1. นางปิ่นมณี   สุภาพ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   มนตรีพรรณ
2. เด็กหญิงรัชนก   ราชิวงศ์
3. เด็กหญิงอรปรียา   ล้อมพงษ์
 
1. นางปิ่นมณี   สุภาพ