หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ryg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นางเกษร ศิริคำโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองประธาน
2. นางทองดี จันทร์แป้นโรงเรียนชุมชนวัดทับมารองประธาน
3. นางไพเราะ นะวะมะโรจน์โรงเรียนวัดสำนักกระท้อนกรรมการ
4. นางภาวินี ทองสุขโรงเรียนบ้านมาบยางพรกรรมการ
5. นางจันทจิรา มลิวัลย์โรงเรียนวัดหนองกระบอกเลขานุการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นางชูศรี รอบรู้โรงเรียนวัดปลวกเกตุประธาน
2. นางลินณา กาญจนจิตติโรงเรียนวัดบ้านฉางรองประธาน
3. นางวรินทรา เฟื่องสวัสดิ์โรงเรียนวัดเชิงเนินกรรมการ
4. นางกันต์สุดา ทวีวรรณโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ ฉายาลักษณ์โรงเรียนนิคมฯ 3เลขานุการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นางสาวดวงฤดี สุวรรณลมัยโรงเรียนวัดตะพงนอกรองประธาน
3. นางสมทรง ขาวแจ้งโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
4. นางอัญชลี เจริญผลโรงเรียนนิคมฯ1กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิต สีดาโรงเรียนบ้านบึงตาต้าเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนิดา แตงเทพทองโรงเรียนบ้านปลวกแดงประธาน
2. นางมยุรา ณ วงศ์โรงเรียนวัดนาตาขวัญรองประธาน
3. นางนิภาวรรณ์ รักษาวงศ์โรงเรียนวัดนาตาขวัญกรรมการ
4. นางสาวยุพิน อัฐโสโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
5. นางสาวปราณี ทองนาทโรงเรียนวัดตากวนเลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพัชรีย์ ฉายารัตน์โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธาน
2. นางลาวัลย์ วิลัยเลิศโรงเรียนวัดไผ่ล้อมรองประธาน
3. นางสุชาดา บุญประคมโรงเรียนบ้านไร่จันดีกรรมการ
4. นางอุษา เกตุสุริยาโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นางบุษบา รัตนมงคลโรงเรียนชุมชนนิคมฯ 7เลขานุการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวดี บรรหาญโรงเรียนบ้านมาบตองประธาน
2. นางสุภาภรณ์ สำเริงโรงเรียนวัดหนองพะวารองประธาน
3. นางสาวภคพร พิลาบโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
4. นางสาวนริศรา สาระปารังโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
5. นางธัญญลักษณ์ บุษบาโรงเรียนวัดตะพงนอกเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเพลินพิศ มณีโชติโรงเรียนบ้านหนองจอกประธาน
2. นางเกศรา เจริญวัฒนวิญญูโรงเรียนวัดกรอกยายชารองประธาน
3. นางเกื้อจิต แสงสว่างโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
5. นางสาวบุญธิดา สมทวีศิลป์โรงเรียนนิคมฯ8เลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวรรณธร สาครจันทร์โรงเรียนวัดยายดาประธาน
2. นางบุหงา มั่นบุญแย้มโรงเรียนวัดสมบูรณารามรองประธาน
3. นางนงนุช เกษมพิณโรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
4. นางปิยวรรณ รักเผ่าโรงเรียนวัดระหารไร่กรรมการ
5. นางกาญจนา หน่ายนวมโรงเรียนบ้านบึงต้นชันเลขานุการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา สุขเจริญโรงเรียนบ้านสำนักทองประธาน
2. นางมณฑา ห่างภัยโรงเรียนวัดตะพงนอกรองประธาน
3. นางสุมาลี เมฆโหราโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
4. นางวารี รัตน์แสงโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
5. นางสาวจรรยา ชินทองโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวิภา วาจาสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาวปรานี หวานฤดีโรงเรียนวัดบ้านดอนรองประธาน
3. นางสาวสุพิชชา สุขเกิดโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
4. นางสายฝน อินทร์กับจันทร์โรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
5. นางอรสุรางค์ สมานวงศ์โรงเรียนวัดหนองพะวาเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นางสาววัลลภา พจน์สุภาพโรงเรียนนิคมฯ6ประธาน
2. นางชลลดา แพงสีชาโรงเรียนบรฺษัทน้ำตาลตะวันออกรองประธาน
3. นางบุญพา แก้วเดชะโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
4. นางสาวกรกนก มณีรัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นางสมหมาย ผ่องพักตร์โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นางกิติมา บุญมาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงประธาน
2. นายจตุรงค์ พุทธรักษาโรงเรียนวัดชากหมากรองประธาน
3. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ ยาถิรจิตโตวงศ์โรงเรียนวัดกระเฉดกรรมการ
5. นางสาววรรณา คงคาประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองขนุนเลขานุการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเสาวลักษณ์ ไทยสีหราชโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาวมาลา ปราณบุรีโรงเรียนวัดน้ำคอกกรรมการ
3. นางกุลจิรา ปิยะสุขโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
4. นางทัศนีย์ วรวงษ์โรงเรียนบ้านมาบตองกรรมการ
5. นางสุวรรณา ซึมทราบโรงเรียนวัดบ้านดอนเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปณัฏฐา ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางรุ่ง รัตนประสาทโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
3. นางอุไร ตะเวทีกุลโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
4. นายสงเคราะห์ คชรินทร์โรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
5. นางสาวพรธพรรษ แก้วปานกันโรงเรียนวัดบ้านฉางเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสำเนา สำราญจิตร์โรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางเอื้องคำ ชัยกุลเสรีวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิโรงเรียนนิคมฯ8กรรมการ
4. นางสายน้ำผึ้ง บัณฑิตธรรมโรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง อาสาเสนโรงเรียนบ้านคลองขนุนเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมานพ จันทร์บัวโรงเรียนนิคมฯ1ประธาน
2. นายพันเทพ ธีรทยากรโรงเรียนวันนาตาขวัญกรรมการ
3. นางรัชนีกร บ้งชมโพธิ์โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
4. นางเพ็ชรา วิเศษศรีโรงเรียนบ้านหนองสะพานกรรมการ
5. นางปราณี อารีมิตรโรงเรียนอนุบาลระยองเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ เสวครบุรีโรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นางสาวปราสาท ศิริจรรยาโรงเรียนนิคมฯ8กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
4. นายชัยญา คำภูเมืองโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
5. นางสาวจำเริญ ประทุมโรงเรียนวัดห้วยโป่งเลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอุทัย สำเริงโรงเรียนวัดหนองพะวาประธาน
2. นางสาวภริมน กล่อมสุขโรงเรียนนิคมฯ4กรรมการ
3. นางวันทนา มาสะอาดโรงเรียนนิคมฯ7กรรมการ
4. นายชูเกียรติ์ สิริภิญโญสกุลโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการ
5. นางสาวศศนนท ดิลกสุนทรโรงเรียนนิคมฯ3เลขานุการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สำเริงโรงเรียนวัดหนองพะวาประธาน
2. นางสาวภริมน กล่อมสุขโรงเรียนนิคมฯ4กรรมการ
3. นางวันทนา มาสะอาดโรงเรียนนิคมฯ7กรรมการ
4. นายชูเกียรติ์ สิริภิญโญสกุลโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการ
5. นางสาวศศนนท ดิลกสุนทรโรงเรียนนิคมฯ3เลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ พรหมนิยมโรงเรียนวัดมาบข่าประธาน
2. นายประชุม โฉมศิริโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายบุญส่ง บำรุงศักดิ์โรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ บึงราษฎร์โรงเรียนบ้านชะวึกกรรมการ
5. นางชูจิต พุุทธสุวรรณ์โรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร บุญทวีโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
7. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้ากรรมการ
8. นางผ่องนภา ฟุ้งขจรโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
9. นางมธุรส รัตนะโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
10. นางพยอม สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านค่ายกรรมการ
11. นางอุบล มีสุขโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
12. นางราตรี ดีประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองตะแบกเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ พรหมนิยมโรงเรียนวัดมาบข่าประธาน
2. นายประชุม โฉมศิริโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นายบุญส่ง บำรุงศักดิ์โรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ บึงราษฎร์โรงเรียนบ้านชะวึกกรรมการ
5. นางชูจิต พุุทธสุวรรณ์โรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร บุญทวีโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
7. นางสาวงามตา ดีบางโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้ากรรมการ
8. นางผ่องนภา ฟุ้งขจรโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
9. นางมธุรส รัตนะโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
10. นางพยอม สาครเสถียรโรงเรียนวัดบ้านค่ายกรรมการ
11. นางอุบล มีสุขโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
12. นางราตรี ดีประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองตะแบกเลขานุการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประพัทธ์ คีรีแลงโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายศินัฐกุล เสาร์แก้วโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ผ่องพักตร์โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
5. นางนัญญลักษณ์ ปลื้มเกษรโรงเรียนนิคมฯ3กรรมการ
6. นางสาวรุ่งราตรี พานิชโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคลโรงเรียนวัดพลากรรมการ
8. นางนิสรา สิมพรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
9. นายไกร ขันขาวโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
10. นายอิทธิพล บรรจงโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
11. นายกีรติ ไพรสณฑ์โรงเรียนนิคมฯ5กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ พงษ์สุระโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธาน
2. นางสาวกฤษณี ถนอมรอดโรงเรียนวัดในไร่ประธาน
3. นางสาวสุภาพรรณ สายหรุ่นโรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
4. นายธีระ เสลีโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
5. นายปฏิพัทธ์ ศรีสวาทโรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
6. นางสาวโสภา ปุยะสันต์โรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
7. นางฐิตารีย์ ปิยะสุขโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
8. นางสาวมาลินี สุวรรณโชติโรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
9. นางเอี่ยมจิรา เดชกัลยาโรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
10. นางสาววิชชุดา ภักดีเจริญโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลฯกรรมการ
11. นางณิชาภา รัตนะอมรภัทร โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
12. นางวิไล น้อยสมมิตรโรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
13. นางพิทยา อินทุรัตน์โรงเรียนวัดหนองพะวาเลขานุการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมัณฑนา ปาปะคังโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางโชติกร ม่วงศิริกุลโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
3. นางวันเพ็ญ แก้วศรีโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการ
4. นางจารุณี สะมะจิตร์โรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
5. นางกาญจนา แก้วต่ายโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
6. นางวรางคณา ยมจินดาโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
7. นางนิธิดา สุขกรโรงเรียนบ้านพยูนกรรมการ
8. นางสาวจิราพร มรรคผลโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
9. นางดวงเดือน ริมสมุทรโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
10. นางกวางทอง ภูครองทุ่งโรงเรียนบ้านหนองไร่กรรมการ
11. นางพิชญดา ชัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดงกรรมการ
12. นางรัตนาภรณ์ เปี่ยมพงษ์สานต์โรงเรียนกรรมการ
13. นางจรินทร เจริญธนะโรงเรียนท่าเรือเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางปะฐะนี แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาววรนันท์ แสงกล้าโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
3. นายอนุกูล เกตุถาวรโรงเรียนนิคมฯ1กรรมการ
4. นางพิชามญชุ์ พงษ์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
5. นายอานนท์ สระมณีโรงเรียนวัดยายดาเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระวัฒน์ เรืองหิรัญโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธาน
2. นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทองโรงเรียนนิคมฯ4กรรมการ
3. นางสาวพวงทอง ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
4. นางสาวสุกานดา รอดสุโขโรงเรียนหนองกรับกรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ศรีสุยงค์โรงเรียนบ้านสำนักทองเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลลดา กุลบูรณะพงศ์โรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นายเดชา นามงามโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ธรรมเชียงโรงเรียนวัดชากหมากกรรมการ
4. นายคำรณ รอดบรรจบโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางพุทธิตา ทิมสันเทียะโรงเรียนนิคมฯ8เลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เมธาอรรถพงศ์โรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นายมานิตย์ ปรุงแต่งโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่กรรมการ
4. นายวิศวกร ชัยเชิดชูโรงเรียนนิคมฯ 2กรรมการ
5. นางสาวมลวดี สายจำปาโรงเรียนวัดสระแก้วเลขานุการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นางวันดี สิงห์ตาโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางกมลวรรณ อ่อนกลั่นโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นายโยธิน สุขขาโรงเรียนวัดปลวกเกตุกรรมการ
4. นางพวงทอง ศรีเกษตรสรากุลโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
5. นางวรรณา เวชศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านฉางเลขานุการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ใจ เกตุการณ์โรงเรียนนิคมฯ5ประธาน
2. นางสาวิตรี บุญนุกูลโรงเรียนนิคมฯ7กรรมการ
3. นายวิสุ ทองย้อยโรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นางสำรวล ศิริล้นโรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงกรรมการ
5. นายกิตติคุณ โชติมงคลโรงเรียนนิคมฯ 3กรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านค่ายประธาน
2. นายสมควร วีระพันธุ์โรงเรียนบ้านยายจั่นกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา แสนอินตาโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกรรมการ
4. นายธนู แสวงผลโรงเรียนบ้านชะวึกกรรมการ
5. นายเทวิน ยมจินดาโรงเรียนวัดตาขันเลขานุการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธาน
2. นางสุขิตา ประจงโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 2กรรมการ
3. นางสาวอนุธิดา บัวเย็นโรงเรียนนิคมฯ4กรรมการ
4. นายอัตถวิชญ์ โพธิอ่องโรงเรียนบ้านหนองมะปริงกรรมการ
5. นางปิยฉัตร สุทธิสง่าโรงเรียนบ้านหนองจอกเลขานุการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายวิจัย สุรกรินทร์โรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาวศุภลักษณ์ คำพรโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอุไร มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดเกาะกลอยกรรมการ
4. นางศศิประภา ต่อพิทักษ์พงศ์โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ยุวนานนท์โรงเรียนวัดนาตาขวัญเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจักรินทร์ ช่างสุวรรณโรงเรียนวัดหนองพะวาประธาน
2. นางรัตนา สมจิตรวารีโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นายสมชาย ชุมนุมพรโรงเรียนบ้านเขายายชุมกรรมการ
4. นางมณฑา พรเรืองมณีกิจโรงเรียนหนองตะแบกกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ จิรเสาวภาคย์โรงเรียนวัดเชิงเนินเลขานุการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมานัส สัตย์อุดมโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนประธาน
2. นายปิยวัฒน์ สุริยศโรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดกรรมการ
3. นางสาวสุมนา หนูเอียดโรงเรียนวัดบ้านมาบตาพุดกรรมการ
4. นางสาววิชญาพร กองมีโรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
5. นายพรชัย สุขเจริญพรโรงเรียนบ้านสมานมิตรเลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจารึก ธงสุวรรณโรงเรียนวัดท่าเรือประธาน
2. นางวันเพ็ญ แก้วศรีโรงเรียนนิคมฯ5กรรมการ
3. นายอุทัย เจียมตัวโรงเรียนนิคมฯ4กรรมการ
4. นางสาวปัญจมา เจริญวงศ์โรงเรียนนิคมฯ8กรรมการ
5. นายจรินทร์ พุกบ้านยางโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์เลขานุการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสว่าง อินทร์สำราญโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
2. นายกีฬา มณีแสงโรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
3. นางสาววารุณี มะโนขันธ์โรงเรียนนิคมฯ3กรรมการ
4. นายเอกการ วงค์จิรปภัทร โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
5. นายปวเรศ มุดไธสงโรงเรียนนิคมฯ7เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเจนต์ เมียงมาก โรงเรียนนิคมฯ4ประธาน
2. นางจันทรา ทิพยทิฆัมพร โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นางอรสา บุญประเสริฐโรงเรียนกระเฉทกรรมการ
4. นางสมหมาย จิตรบรรเทา โรงเรียนวัดคีรีภาวนารมกรรมการ
5. นางสุมาลี บรรเทิงสุขโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการ
6. นางนิดา ศิริวัฒน์ โรงเรียนวัดเชิงเนิน เลขานุการ
7. นายวิทยา เทาประโคน โรงเรียนกวงฮั้ว เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเจนต์ เมียงมาก โรงเรียนนิคมฯ 4 ประธาน
2. นางจันทรา ทิพยทิฆัมพร โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นางอรสา บุญประเสริฐ โรงเรียนกระเฉทกรรมการ
4. นางสมหมาย จิตรบรรเทา โรงเรียนวัดคีรีภาวนารมกรรมการ
5. นางสุมาลี บรรเทิงสุข โรงเรียนวัดห้วงหิน กรรมการ
6. นางนิดา ศิริวัฒน์ โรงเรียนวัดเชิงเนินเลขานุการ
7. นายวิทยา เทาประโคน โรงเรียนกวงฮั้ว เลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจนต์ เมียงมาก โรงเรียนนิคมฯ 4 ประธาน
2. นางจันทรา ทิพยทิฆัมพร โรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นางอรสา บุญประเสริฐโรงเรียนกระเฉทกรรมการ
4. นางสมหมาย จิตรบรรเทา โรงเรียนวัดคีรีภาวนารมกรรมการ
5. นางสุมาลี บรรเทิงสุขโรงเรียนวัดห้วงหินกรรมการ
6. นางนิดา ศิริวัฒน์ โรงเรียนวัดเชิงเนินเลขานุการ
7. นายวิทยา เทาประโคน โรงเรียนกวงฮั้ว เลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยวิวัฒน์ สาประเสริฐโรงเรียนวัดท่าเรือ ประธาน
2. นางสาวบงกชธร เพิกนิลโรงเรียนนิคม ฯ 9กรรมการ
3. นายเมคิน เทียนเงิน โรงเรียนบ้านคลองยายเมืองกรรมการ
4. นางสุมิตา ประจง โรงเรียนวัดโขดหิน กรรมการ
5. นางพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวล โรงเรียนวัดบ้านดอน กรรมการ
6. นายเอนก สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปากแพรกเลขานุการ
7. นางวัฒนา นามสุนทร โรงเรียนมณีวรรณเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยวิวัฒน์ สาประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเรือ ประธาน
2. นางสาวบงกชธร เพิกนิลโรงเรียนนิคม ฯ 9กรรมการ
3. นายเมคิน เทียนเงิน โรงเรียนบ้านคลองยายเมืองกรรมการ
4. นางสุมิตา ประจง โรงเรียนวัดโขดหิน กรรมการ
5. นางพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวล โรงเรียนวัดบ้านดอน กรรมการ
6. นายเอนก สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปากแพรกเลขานุการ
7. นางวัฒนา นามสุนทร โรงเรียนมณีวรรณเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยวิวัฒน์ สาประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเรือ ประธาน
2. นางสาวบงกชธร เพิกนิลโรงเรียนนิคม ฯ 9กรรมการ
3. นายเมคิน เทียนเงิน โรงเรียนบ้านคลองยายเมืองกรรมการ
4. นางสุมิตา ประจงโรงเรียนวัดโขดหิน กรรมการ
5. นางพรเพ็ญ กลิ่นนิ่มนวล โรงเรียนวัดบ้านดอน กรรมการ
6. นายเอนก สุวรรณรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
7. นางวัฒนา นามสุนทร โรงเรียนมณีวรรณ กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุธี อเนกพงษ์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ประธาน
2. นางยุพินธุ์ นิทจำนง โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการ
3. นายวารินทร์ ศรีนามาตย์ โรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นายชวลิต วิไลลักษณ์ โรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการ
5. นายนพดล สติดีโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชลมาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู เลขานุการ
7. นางสาวบุษยา กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านบึงตาต้า เลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายสุธี อเนกพงษ์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ประธาน
2. นายยุพินธุ์ นิทจำนง โรงเรียนบ้านห้วยปราบ กรรมการ
3. นายวารินทร์ ศรีนามาตย์ โรงเรียนวัดพลากรรมการ
4. นายชวลิต วิไลลักษณ์ โรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการ
5. นายนพดล สติดีโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
6. นางเสาวนีย์ ชลมาศโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูเลขานุการ
7. นางสาวบุษยา กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านบึงตาต้า เลขานุการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายอรรณพ สมชาติโรงเรียนนิคมฯ 6 ประธาน
2. นางสาวสายชลี ทิพย์วรรณ โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ กรรมการ
3. นางปราณี นัทธีเจริญ โรงเรียนนิคมฯ 2 กรรมการ
4. นางดารา บึงราษฎร์โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน กรรมการ
5. นางโสภา มีรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
6. นางสาวจรีพร วีระพันธ์โรงเรียนวัดท่าเรือ เลขานุการ
7. นายสุวิทย์ แสนเสน่ห์โรงเรียนมณีวรรณเลขานุการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอรรณพ สมชาติโรงเรียนนิคมฯ 6 ประธาน
2. นางสาวสายชลี ทิพย์วรรณ โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ กรรมการ
3. นางปราณี นัทธีเจริญ โรงเรียนนิคมฯ 2 กรรมการ
4. นางดารา บึงราษฎร์โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน กรรมการ
5. นางโสภา มีรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
6. นางสาวจรีพร วีระพันธ์โรงเรียนวัดท่าเรือ กรรมการ
7. นายสุวิทย์ แสนเสน่ห์โรงเรียนมณีวรรณ กรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายภูสิต ภิญโญโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ประธาน
2. นางสาวสมพร สิทธิวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา กรรมการ
3. นางเครือทิพย์ กังวาลโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
4. นางสาวมณฑา หิรัญญาภรณ์วิชัย โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
5. นายทิวากรณ์ มากะเตโรงเรียนนิคมฯ 3 กรรมการ
6. นางสาวกิติยาภรณ์ นามวงษา โรงเรียนอารีย์วัฒนา เลขานุการ
7. นางสาวนภัส จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านเขาลอย เลขานุการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายภูสิต ภิญโญโรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม ประธาน
2. นางสาวสมพร สิทธิวงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
3. นางเครือทิพย์ กังวาล โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
4. นางสาวมณฑา หิรัญญาภรณ์วิชัย โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
5. นายทิวากรณ์ มากะเตโรงเรียนนิคมฯ 3 กรรมการ
6. นางสาวกิติยาภรณ์ นามวงษา โรงเรียนอารีย์วัฒนา เลขานุการ
7. นางสาวนภัส จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านเขาลอย เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชลิต จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ประธาน
2. นางเกสร ศิริคำ โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง กรรมการ
3. นางสุวัฒนา คำมณี โรงเรียนวัดประชุมมิตร กรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระ โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาววชิรฐา ใจสัมฤทธิ์โรงเรียนอารีย์วัฒนา กรรมการ
6. นางสาวเนตรนภา ห่างภัยโรงเรียนวัดตะพงนอก เลขานุการ
7. นางสาวสุชีรา มโนเลิศเทวัญโรงเรียนกวงฮั้ว เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชลิต จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ประธาน
2. นางเกษร ศิริคำ โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง กรรมการ
3. นางสุวัฒนา คำมณีย์โรงเรียนวัดประชุมมิตร กรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระ โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาววชิรฐา ใจสัมฤทธิ์โรงเรียนอารีย์วัฒนา กรรมการ
6. นางสาวเนตรนภา ห่างภัย โรงเรียนวัดตะพงนอก เลขานุการ
7. นางสาวสุชีรา มโนเลิศเทวัญโรงเรียนกวงฮั้ว เลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชลิต จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ ประธาน
2. นางเกษร ศิริคำ โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง กรรมการ
3. นางสุวัฒนา คำมณีย์ โรงเรียนวัดประชุมมิตร กรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระ โรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาววชิรฐา ใจสัมฤทธิ์โรงเรียนอารีย์วัฒนา กรรมการ
6. นางสาวเนตรนภา ห่างภัยโรงเรียนวัดตะพงนอก เลขานุการ
7. นางสาวสุชีรา มโนเลิศเทวัญโรงเรียนกวงฮั้วเลขานุการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทร โรงเรียนวัดตะพงนอก ประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ฝึกฝนโรงเรียนวัดธงหงส์ กรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวสมพร สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
6. นางสาวสุวิญชา สาครเสถียร โรงเรียนวัดบ้านดอนเลขานุการ
7. นางสาวศิรินภา นามจำปา โรงเรียนอารีย์วัฒนา เลขานุการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทร โรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ฝึกฝนโรงเรียนวัดธงหงส์ กรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวสมพร สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
6. นางสาวสุวิญชา สาครเสถียร โรงเรียนวัดบ้านดอน เลขานุการ
7. นางสาวศิรินภา นามจำปาโรงเรียนอารีย์วัฒนา เลขานุการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข ธรรมสุนทร โรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางสาวสมบัติ ฝึกฝนโรงเรียนวัดธงหงส์ กรรมการ
4. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางสาวสมพร สิทธิวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดทับมากรรมการ
6. นางสาวสุวิญชา สาครเสถียร โรงเรียนวัดบ้านดอน เลขานุการ
7. นางสาวศิรินภา นามจำปาโรงเรียนอารีย์วัฒนา เลขานุการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายทศพร ตีรณเวคินโรงเรียนวัดชากหมาก ประธาน
2. นางรุ่งกาญจน์ องค์อาจ โรงเรียนมณีวรรณกรรมการ
3. นางพวงทอง ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง กรรมการ
4. นางนวนศรี ภิลัยวัลย์โรงเรียนบ้านสะพานสี่ กรรมการ
5. พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตเปโมวัดตะพงนอกกรรมการ
6. นายสมพร ปรารมย์โรงเรียนวัดหนองกรับเลขานุการ
7. นางรัชนี พรมรงค์โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายทศพร ตีรณเวคินโรงเรียนวัดชากหมาก ประธาน
2. นางรุ่งกาญจน์ องค์อาจ โรงเรียนมณีวรรณกรรมการ
3. นางพวงทอง ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง กรรมการ
4. นางนวนศรี ภิลัยวัลย์โรงเรียนบ้านสะพานสี่ กรรมการ
5. พระสมุห์ดำรงค์ ฐิตเปโมวัดตะพงนอกกรรมการ
6. นายสมพร ปรารมย์โรงเรียนวัดหนองกรับเลขานุการ
7. นางรัชนี พรมรงค์โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวินัย รัตนประสาทโรงเรียนวัดบ้านค่ายประธาน
2. นายศราวุธ มนต์สวรรค์โรงเรียนวัดโขดทิมทารามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา นอบน้อมโรงเรียนบ้านหมอมุ่ยกรรมการ
4. นางพวงทิพย์ สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
6. นายสุวรรณ บุญสุขโรงเรียนบ้านไร่จันดีเลขานุการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวินัย รัตนประสาทโรงเรียนวัดบ้านค่ายประธาน
2. นายศราวุธ มนต์สวรรค์โรงเรียนวัดโขดทิมทารามกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา นอบน้อมโรงเรียนบ้านหมอมุ่ยกรรมการ
4. นายพวงทิพย์ สิทธิธรรมโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางลักษมีลาวัณย์ วงษ์น้อยโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
6. นายสุวรรณ บุญสุขโรงเรียนบ้านไร่จันดีเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวภาวินี ชลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเกาะประธาน
2. นางอรพิน นิยมการโรงเรียนวัดธรรมสถิตกรรมการ
3. นางสาวบุษยา กำแพงแก้วโรงเรียนบ้านบึงตาต้ากรรมการ
4. นายไพฑูรย์ สดใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายมานิตย์ เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดบ้านฉางเลขานุการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ เอี่ยมปิ่นโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายสมรัก เกตุชาติโรงเรียนชุมชนนิคมฯ 7กรรมการ
3. นายสุเทพ พิมพัฒน์โรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
4. นางกาญจนา แก้วต่ายโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
5. นางสาวพุทธิตา ทิมสันเทียะโรงเรียนนิคมฯ8กรรมการ
6. นายสมชาย มาสมภพโรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธาน
2. นายพิทักษ์ ศรีทองดีโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
3. นายสุริยะ จวนสางโรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายศรชัย เกี่ยวพันธุ์โรงเรียนวัดเนินพระกรรมการ
5. นายวชิระ จวนด้วงโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวินัย ทนศิริโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธาน
2. นายชยารักษ์ บุญยะพุกะนะโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ ปฐมวรชาติโรงเรียนนิคมฯ 8กรรมการ
4. นายมนัส สุวรรณถาวรโรงเรียนนิคมฯ 4กรรมการ
5. นายธวัช สร้อยโพธิ์พันธุ์โรงเรียนชุมชนวัดห้วยโป่งเลขานุการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ สุขปัตโรงเรียนวัดหนองพะวาประธาน
2. นายชัยวัฒน์ มนต์อินทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7กรรมการ
3. นางชลาลัย พึ่งพิมายโรงเรียนวัดชากหมากเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาวังม่านประธาน
2. นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
3. นางพิชชาพร ในเมืองโรงเรียนบ้านคลองทรายเลขานุการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ เพิ่มเติมทรัพย์โรงเรียนบ้านเขาวังม่านประธาน
2. นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
3. นายอนันต์ สุขปัตโรงเรียนวัดหนองพะวาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธาน
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดีโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นายสุรวิทย์ วิทยานุกรณ์โรงเรียนมณีวรรณวิทยาเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร มะลิขาวโรงเรียนนิคมสร้่างตนเองจังหวัดระยอง 1ประธาน
2. นายนายสมศักดิ์ หวานฤดีโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นายประเทือง ครุฑอรัญโรงเรียนอนุบาลระยองเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร มะลิขาวโรงเรียนนิคมสร้่างตนเองจังหวัดระยอง 1ประธาน
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดีโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นายประเทือง ครุฑอรัญโรงเรียนอนุบาลระยองเลขานุการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ศรีประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นายจักรภพ โอมาโรงเรียนบวรรัตนศาสตร์กรรมการ
3. นายสุทัศ รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาวังม่านเลขานุการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สวัสดีโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นายทวีลาภ สิทธิเวชโรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นายประพันธ์ สินถาวรโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์เลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ เสงี่ยมงามโรงเรียนบ้านเขาคลองซองประธาน
2. นางศิริรัตน์ ธิแปลงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8กรรมการ
3. นายชำนาญ ถนอมมิตรโรงเรียนวัดท่าเรือเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุจิตต์ วงศ์บุปผาโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาวนรินทร์ธร พุทธนิพพานเนตรโรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านสำนักทองเลขานุการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุจิต วงศ์บุปผาโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาวนรินทร์ธร พุทธนิพพานเนตรโรงเรียนบ้านห้วยปราบกรรมการ
3. นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายทวีลาภ สิทธิเวชโรงเรียนวัดห้วยโป่งประธาน
2. นายวุฒิศักดิ์ สนิทราษฎร์โรงเรียนอารีย์วัฒนากรรมการ
3. นางพวงชมภู แสงล้ำเลิศโรงเรียนวัดบ้านดอนเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นางพวงชมพู แสงล้ำเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดอน ประธาน
2. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
3. นางไพเราะ นะวะมะโรจน์ โรงเรียนวัดสำนักกระท้อน เลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ รักษาวงศ์ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ ประธาน
2. นางรัศมี วิทยานุกรณ์ โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการ
3. นายธีรพล เพ็งวงษา โรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ รักษาวงศ์ โรงเรียนวัดนาตาขวัญ ประธาน
2. นางรัศมี วิทยานุกรณ์ โรงเรียนบ้านคลองขนุน กรรมการ
3. นายธีรพล เพ็งวงษา โรงเรียนบ้านปากแพรก เลขานุการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดตะพงนอก ประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรม โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง โรงเรียนบ้านห้วยปราบ เลขานุการ
ระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดตะพงนอก ประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรม โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง โรงเรียนบ้านห้วยปราบ เลขานุการ
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบ เลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรม โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง โรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสัง โรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
จะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดตะพงนอก ประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรม โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบ เลขานุการ
จะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดตะพงนอก ประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย กรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรม โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู กรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบ เลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประจวบ วงศ์บุปผาโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นายวิโรจน์ สุภาลูนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินทร์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายกรรมการ
4. นายพงศธร สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูกรรมการ
5. นายอนุชา นาคมังสังโรงเรียนบ้านห้วยปราบเลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นางดุจเดือน สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ โรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นางดุจเดือน สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำโรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ ปล้องทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นางดุจเดือน สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ โรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นางดุจเดือน สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ โรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นางดุจเดือน สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ โรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ ปล้องทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นางดุจเดือน สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ โรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นางดุจเดือน สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำโรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ ปล้องทอง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศรเดชโรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นางดุจเดือน สุภาลูน โรงเรียนอนุบาลระยอง กรรมการ
3. นายแก้ว ผสมธรรมศรีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายวิโรจน์ บัวคำ โรงเรียนบ้านมาบเตย กรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ ปล้องทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทร โรงเรียนบ้านพยูน ประธาน
2. นายสมเดช อ่างศิลาโรงเรียนวัดเนินกระปรอก กรรมการ
3. นายจิตติชัย งามแสงโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
4. นายจิรพันธุ์ ทองทา โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทร โรงเรียนบ้านพยูน ประธาน
2. นายสมเดช อ่างศิลา โรงเรียนวัดเนินกระปรอก กรรมการ
3. นายจิตติชัย งามแสง โรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
4. นายจิรพันธุ์ ทองทาโรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายสุธีร์ เสียงเสนาะ โรงเรียนวัดตากวน ประธาน
2. นางสาววรวรรณ สุจริต โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 กรรมการ
3. นางพวงเพชร โพธิจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการ
4. นางสุภาพ ทินปราณี โรงเรียนพัฒนาเวชศึกษา เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ เสียงเสนาะ โรงเรียนวัดตากวน ประธาน
2. นางสาววรวรรณ สุจริต โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 กรรมการ
3. นางพวงเพชร โพธิจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการ
4. นางสุภาพ ทินปราณี โรงเรียนพัฒนาเวชศึกษา เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุธีร์ เสียงเสนาะ โรงเรียนวัดตากวน ประธาน
2. นางสาววรวรรณ สุจริตโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 กรรมการ
3. นางพวงเพชร โพธิจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการ
4. นางสุภาพ ทินปราณีโรงเรียนพัฒนาเวชศึกษา เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ เสียงเสนาะ โรงเรียนวัดตากวน ประธาน
2. นางสาววรวรรณ สุจริต โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 กรรมการ
3. นางพวงเพชร โพธิจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน กรรมการ
4. นางสุภาพ ทินปราณี โรงเรียนพัฒนาเวชศึกษา เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประชุม เศวตสุพร โรงเรียนวัดเนินพระ ประธาน
2. นายศรีนคร ครเมฆ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
3. นายอนุชา ศิลปวิโรจน์โรงเรียนวุฒินันท์กรรมการ
4. นายจาตุรงค์ พุทธรักษา โรงเรียนวัดชากหมาก เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประชุม เศวตสุพร โรงเรียนวัดเนินพระ ประธาน
2. นายศรีนคร ครเมฆโรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
3. นายอนุชา ศิลปวิโรจน์ โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
4. นายจาตุรงค์ พุทธรักษา โรงเรียนวัดชากหมาก เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประชุม เศวตสุพรโรงเรียนวัดเนินพระ ประธาน
2. นายศรีนคร ครเมฆ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
3. นายอนุชา ศิลปวิโรจน์ โรงเรียนวุฒินันท์กรรมการ
4. นายจาตุรงค์ พุทธรักษา โรงเรียนวัดชากหมาก เลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประชุม เศวตสุพร โรงเรียนวัดเนินพระ ประธาน
2. นายศรีนคร ครเมฆ โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม กรรมการ
3. นายอนุชา ศิลปวิโรจน์ โรงเรียนวุฒินันท์กรรมการ
4. นายจาตุรงค์ พุทธรักษา โรงเรียนวัดชากหมาก เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพรนารี สุวรรณทัต โรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดี โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นางบังอร มีเลิศ โรงเรียนศิริพรระยองกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู เลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
3. Mr.Dante Abatayo โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นางสาวไพลิน ประดับรัตน์โรงเรียนวัดท่าเรือเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการ
3. Mr.Dante Abatayo โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นางสาวไพลิน ประดับรัตน์โรงเรียนวัดท่าเรือเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพรนารี สุวรรณทัต โรงเรียนวัดบ้านฉาง ประธาน
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดีโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นางบังอร มีเลิศ โรงเรียนศิริพรระยองกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมโชค สำเร็จกิจโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
3. Mr.Dante Abatayo โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นางสาวไพลิน ประดับรัตน์โรงเรียนวัดท่าเรือเลขานุการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค สำเร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ประธาน
2. นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจโรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
3. Mr.Dante Abatayo โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
4. นางสาวไพลิน ประดับรัตน์โรงเรียนวัดท่าเรือเลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรนารี สุวรรณทัต โรงเรียนวัดบ้านฉาง ประธาน
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดี โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นายบังอร มีเลิศโรงเรียนศิริพรระยองกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู เลขานุการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรนารี สุวรรณทัตโรงเรียนวัดบ้านฉาง ประธาน
2. นายสมศักดิ์ หวานฤดีโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นางบังอร มีเลิศ โรงเรียนศิริพรระยอง กรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สำเร็จกิจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู เลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทร โรงเรียนบ้านพยูน กรรมการ
2. นายสุปัญญา สรรพจักร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
3. นายอดินันต์ กองกาญจน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 กรรมการ
4. นายนครินทร์ เจษฎารมย์โรงเรียนวัดพลากรรมการ
5. นายเกรียงไกร สมศิลา โรงเรียนบ้านบึงตาต้า กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิรุธ ธรรมสุนทร โรงเรียนบ้านพยูน ประธาน
2. นายสุปัญญา สรรพจักร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
3. นายอดินันต์ กองกาญจน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 กรรมการ
4. นายนครินทร์ เจษฎารมย์ โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
5. นายเกรียงไกร สมศิลา โรงเรียนบ้านบึงตาต้า เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัยโรงเรียนวัดปทุมาวาสประธาน
2. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า กรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ท่าหินโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ พานทอง โรงเรียนวัดไผ่ล้อม เลขานุการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรินทร์ ดำรงค์สกุลชัย โรงเรียนวัดปทุมาวาสประธาน
2. นางเกียรติรัตน์ เพียรธรรมโรงเรียนวัดชากลูกหญ้ากรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร ท่าหินโรงเรียนวัดหนองกรับ กรรมการ
4. นางนิศารัตน์ พานทองโรงเรียนวัดไผ่ล้อม เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสมลักษณ์ สุธรรม โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูประธาน
2. นางสุภา วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ กรรมการ
3. นางสาวกอบกุล คชเดชโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ท่าหิน โรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ เปลี่ยนไพร โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา เลขานุการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ สุธรรมโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ประธาน
2. นางสุภา วงศ์บุปผา โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์กรรมการ
3. นางสาวกอบกุล คชเดชโรงเรียนบ้านคลองขนุนกรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร ท่าหินโรงเรียนวัดหนองกรับกรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ เปลี่ยนไพร โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางประภาพรรณ งามประยูรโรงเรียนวัดเกาะกลอยประธาน
2. นางขนิษฐา ศิลปวิโรจน์ โรงเรียนวุฒินันท์ กรรมการ
3. นางสาวเกื้อกูล สุขศิริ โรงเรียนวัดทับมา กรรมการ
4. นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี สุขเกษมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ งามประยูร โรงเรียนวัดเกาะกลอยประธาน
2. นางขนิษฐา ศิลปวิโรจน์ โรงเรียนวุฒินันท์กรรมการ
3. นางสาวเกื้อกูล สุขศิริ โรงเรียนวัดทับมา กรรมการ
4. นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน กรรมการ
5. นางสาวภาวิณี สุขเกษม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1เลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางพยอม สาครเสถียร โรงเรียนวัดบ้านค่ายประธาน
2. นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อกรรมการ
3. นางชุติมา ชวนเชยโรงเรียนมณีวรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพิน บุญวิลัยโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
5. นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหราโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายเลขานุการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพยอม สาครเสถียร โรงเรียนวัดบ้านค่าย ประธาน
2. นางสาวศิริวรรณ พงษ์นพคุณโรงเรียนบ้านหนองฆ้อ กรรมการ
3. นางชุติมา ชวนเชยโรงเรียนมณีวรรณวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพิน บุญวิลัยโรงเรียนวัดตะพงนอก กรรมการ
5. นางสาวกันต์พิชญา เมฆโหราโรงเรียนบ้านมาบป่าหวายเลขานุการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายพสิทธิ์ สุวรรณพิทักษ์ โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ประธาน
2. นายสมโภชน์ เสงี่ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นายบำรุง สุขล้นโรงเรียนวัดเกาะกลอย เลขานุการ
มายากล ม.1-ม.6
1. นายมานพ รัมมะอัตถ์โรงเรียนเภตราสุขารมย์ ประธาน
2. นายวรรณธร สาครจันทร์ โรงเรียนวัดยายดากรรมการ
3. นายสัญญา สิงห์ประเสริฐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 เลขานุการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ใจ ชลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองประธาน
2. นางพรรณี สมุทรเสนโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ เกษมโอภาสโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ประธาน
2. นางนิภาพรรณ โอภาปัญญโชติโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายมาโนช ศิริชลโรงเรียนวัดหนองพะวาเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ใจ ชลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองประธาน
2. นางพรรณี สมุทรเสนโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นายมานัส สัตย์อุดมโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ เกษมโอภาสโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ประธาน
2. นายมาโนช พึ่งพิมายโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายมาโนช ศิริชลโรงเรียนวัดหนองพะวาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ เกษมโอภาสโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ประธาน
2. นายมาโนช พึ่งพิมายโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายมาโนช ศิริชลโรงเรียนวัดหนองพะวาเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรโรงเรียนวัดตาขันประธาน
2. นายวิรุฬห์ ทิพนาคโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
3. นางชลธิชา มีชาญโรงเรียนวัดชากหมากเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ ธีรทยากรโรงเรียนวัดตาขันประธาน
2. นายวิรุฬห์ ทิพนาคโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
3. นางชลธิชา มีชาญโรงเรียนวัดชากหมากเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ เกษมโอภาสโรงเรียนวัดเภตาสุขารมย์ประธาน
2. นางนิภาพรรณ โอภาปัญญโชติโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นายมาโนช ศิริชลโรงเรียนวัดหนองพะวาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านยายจั่นประธาน
2. นางอินทิรา สมชาติโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดชโรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านยายจั่นประธาน
2. นางอินทิรา สมชาติโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดชโรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนายุทธ ช่อมะลิโรงเรียนบ้านท่าเสาประธาน
2. นางจารี เส็งหนองแบนโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนวัดแกลงบนเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธาน
2. นางนิศาชล แจ้งประจักษ์โรงเรียนวัดไร่กรรมการ
3. นางพิณพร ปรีชาพัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลระยองเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ พรานนท์สถิตโรงเรียนบ้านบึงต้นชันประธาน
2. นางนิศาชล แจ้งประจักษ์โรงเรียนวัดไร่กรรมการ
3. นางพิณพร ปรีชาพัฒนพงษ์โรงเรียนอนุบาลระยองเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ ใจตรงกล้าโรงเรียนนิคมฯ 8ประธาน
2. นางสุภาพ วันคำโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองจอกเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ใจตรงกล้าโรงเรียนนิคมฯ 8ประธาน
2. นางสุภาพ วันคำโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายนรินทร์ ปิตะสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองจอกเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ สาคะรังโรงเรียนวัดบ้านดอนประธาน
2. นางสาวพวงทอง ศรีเกษตรสรากุลโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวมงคล ประเสริฐผลโรงเรียนบ้านหินโค่งฯเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ สาคะรังโรงเรียนวัดบ้านดอนประธาน
2. นางสาวพวงทอง ศรีเกษตรสรากุลโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการ
3. นางสาวมงคล ประเสริฐผลโรงเรียนบ้านหินโค่งฯเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ โพธิ์ทองนาคโรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธาน
2. นางอรอุมา อินทเอิบโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
3. นายยนต์ บุญแรงโรงเรียนนิคมฯ 8เลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ โพธิ์ทองนาคโรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธาน
2. นางอรอุมา อินทเอิบโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
3. นายยนต์ บุญแรงโรงเรียนนิคมฯ 8เลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านยายจั่นประธาน
2. นางอินทิรา สมชาติโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดชโรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านยายจั่นประธาน
2. นางอินทิรา สมชาติโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายจิรพล ศศิวรเดชโรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายสิทธิภาค ใหม่ภุมมาโรงเรียนบ้านเขาคลองซองประธาน
2. นายวิรุฬห์ ทิพนาคโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
3. นางลำเพย สกุลอ่อนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิภาค ใหม่ภุมมาโรงเรียนบ้านเขาคลองซองประธาน
2. นายวิรุฬห์ ทิพนาคโรงเรียนบ้านเนินเสาธงกรรมการ
3. นางลำเพย สกุลอ่อนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิรัตน์ แสงพรตโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางจูลจิรา บุญเจริญโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์โรงเรียนแกลงบนเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนวลนาถ พงษ์วารินทร์โรงเรียนวัดยายดาประธาน
2. นางณัฐดา มหามิตรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสายฝน เต็มสงสัยโรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนวลนาถ พงษ์วารินทร์โรงเรียนวัดยายดาประธาน
2. นางณัฐดา มหามิตรโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสายฝน เต็มสงสัยโรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมาโนช พึ่งพิมายโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวพวงเพชร มหาชัยโรงเรียนบ้านหนองระกำกรรมการ
3. นางสาวสายชล แย้มชื่นโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางลำเพย สกุลอ่อนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธาน
2. นางบุญเรือน มาลาทองโรงเรียนนิคมฯ 6กรรมการ
3. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลำเพย สกุลอ่อนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงประธาน
2. นางบุญเรือน มาลาทองโรงเรียนนิคมฯ 6กรรมการ
3. นางศรีสะคราญ อังสุขนิรันดร์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางจารี เส็งหนองแบนโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทรวิเศษโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพยนต์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญโรงเรียนบ้านหนองละลอกกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทรวิเศษโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจิราพร ชัยสายัณห์โรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางณัฎฐ์วัลย์ เดชพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางสาวิตรี มะลิขาวโรงเรียนนิคมฯ 1เลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิราพร ชัยสายัณห์โรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางณัฎฐ์วัลย์ เดชพิทักษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางสาวิตรี มะลิขาวโรงเรียนนิคมฯ 1เลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุชญา บุญศิริธนาโรงเรียนนิคมฯ 3ประธาน
2. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านค่ายเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุชญา บุญศิริธนาโรงเรียนนิคมฯ 3ประธาน
2. นางสาวสุวคนธ์ ยงศิริโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
3. นางณัฐนันท์ สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนวัดบ้านค่ายเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ วันคำโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวสิตานัน ดัชถยาวัตรโรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนวัดห้วยโป่งเลขานุการ
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ โพธิ์ทองนาคโรงเรียนบ้านหนองฆ้อประธาน
2. นางอรอุมา อินทเอิบโรงเรียนบ้านหนองแฟบกรรมการ
3. นายยนต์ บุญแรงโรงเรียนนิคมฯ 8เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางวัชรี โฆษิตจาตุรนต์โรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางวนิดา เยื่อใยโรงเรียนวัดบ้านค่ายกรรมการ
3. Mr.Dante Abatayoโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางทิพย์พรรณ สำราญจิตร์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสาวชุลีพร มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. Mr.Troy Sean Harrisโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์พรรณ สำราญจิตร์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสาวชุลีพร มนต์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
3. Mr.Troy Sean Harrisโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเรณู หาญนิรันดร์โรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางเกตุแก้ว แป้นจันทร์โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. Mr.Olivier Bersetโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่โรงเรียนบ้านบึงตาต้าประธาน
2. นางฉัตรมน อินทศรโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลฯกรรมการ
3. Mr.ALDIOMERE JAY APEPEโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนุสสร สอนใหม่โรงเรียนบ้านบึงตาต้าประธาน
2. นางฉัตรมน อินทศรโรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลฯกรรมการ
3. Mr.ALDIOMERE JAY APEPEโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางกรกนก เอกทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงประธาน
2. นางสาวสุนิสา อวยพรโรงเรียนชุมชนนิคมฯ7กรรมการ
3. MissMaribel Mayolaโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางกรกนก เอกทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลงประธาน
2. นางสาวสุนิสา อวยพรโรงเรียนชุมชนนิคมฯ7กรรมการ
3. MissMaribel Mayolaโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐภรณ์ อังศิริโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
3. MissGenyem T. Pilapilโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐภรณ์ อังศิริโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาวปนัดดา จันตุ่ยโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
3. MissGenyem T. Pilapilโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางประไพ คชรินทร์โรงเรียนวัดทับมาประธาน
2. นางสาวศิริภัณฑ์ สุริวรรณ์โรงเรียนบ้านสำนักทองกรรมการ
3. นางสาวมัตติกา พรมวงค์โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
4. นางสาวมณฑิรา บุญจันทร์โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
5. MissHilde Fernanโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทา จำปีกลางโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. MissDong Tingโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง ประธาน
2. นายวันชัย พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลรองประธาน
3. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
4. นางสาวพนอจิต จั่นทองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวรรณวิภา เทียนทองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางนภสร บรรดาศักดิ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล กรรมการ
7. นางยุพิน ก๋งอิ่ม โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางอภันตรี พลายโถโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล กรรมการ
9. นายกรุง ม่วงนาครองโรงเรียนวัดตากวนกรรมการ
10. นายวินิจ คีรีแลงโรงเรียนวัดตากวน กรรมการ
11. นายวิรัช เปยะกัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนรินทร์ ระยองกรรมการ
12. นางสุจีรา พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลเลขานุการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สวนจันทร์โรงเรียนวัดชากกอไผ่ประธาน
2. นายนภดล แสนผูกโรงเรียนบ้านหนองสะพาน รองประธาน
3. นายมณฑล โซ่เจริญธรรมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายจำเนียร ทนศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องโรงเรียนเพรักษมาตากรรมการ
6. นายอานัติ ชุมเจริญโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ
7. นางวรสุดา บุญศรีโรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการ
8. นายกีรติ ไพรสณฑ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5เลขานุการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายคำนวณ สุนทรประเสริฐข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต 1ประธาน
2. นายวันชัย พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล รองประธาน
3. นายสุวิทย์ สิทธิชัยข้าราชการบำนาญ สพป.ระยอง เขต 1 กรรมการ
4. นายมณฑล โซ่เจริญธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5กรรมการ
6. นายสุขิน เฟื่องสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปลวกแดง กรรมการ
7. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องโรงเรียนเพรักษมาตา กรรมการ
8. นางรุสนี บุญเรืองโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการ
9. นายวิรัช เปยะกังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนรินทร์ ระยอง กรรมการ
10. นางสาวพนอจิต จั่นทองโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล กรรมการ
11. นางนภสร บรรดาศักดิ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
12. นางสุจีรา พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลเลขานุการ
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายนนท์ แสงจันทร์ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ระยอง เขต 1 ประธาน
2. นายพรสวัสดิ์ วรังษีโรงเรียนวัดมาบข่า กรรมการ
3. นางอัมพา จันทกูลโรงเรียนวัดแกลงบนกรรมการ
4. นางพัชรีย์ เดชกุญทองโรงเรียนชุมชนวัดทับมา กรรมการ
5. นายสงบ ปะตังถาโตโรงเรียนวัดห้วงหินเลขานุการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิธวินท์ ศรีสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1ประธาน
2. นางชฏาพร หอมจันทร์โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองกรรมการ
3. นางผาสุข หิรัญโรจน์โรงเรียนวัดกรอกยายชา กรรมการ
4. นายเรวิทย์ วงเวียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
5. นางวารี ศิริรัตนอำพรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4เลขานุการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายวรา งามเสงี่ยมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5ประธาน
2. นางวิภาวรรณ สุวรรณรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการ
3. นางกัญลดา แสงมณีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง กรรมการ
4. นายจิตประเสริฐ สุทธิชีวะโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
5. นางสาวศิริญา เป๋าอยู่สุขโรงเรียนวัดท่าเรือเลขานุการ
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางนิภาวรรณ์ รักษาวงศ์โรงเรียนวัดนาตาขวัญ ประธาน
2. นางสาวกนกรัตน์ รื่นรมย์โรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
3. นางสาวปรียาพร หงส์พิลาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9กรรมการ
4. นางฉัตรชยา ทิมโพธิ์โรงเรียนวัดยายดา กรรมการ
5. นางสาวจริยา เลิศหทัยดีโรงเรียนบ้านมาบยางพร เลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปริณดา อินทรสดโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ประธาน
2. นางสาวภัทรายุ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1กรรมการ
3. นางผกามาศ วัยวุฒิโรงเรียนบ้านสำนักทอง กรรมการ
4. นางวัทนีย์ จิตรีวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ เลขานุการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นางรัตนา จิวเหยียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4ประธาน
2. นางสาวมัณฑณา บัวประภัสสรโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
3. นางกชพร อินทร์พญาโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางวาศนา แสงกาวินโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
5. นายวิวรรชน์ เชื้อจิตรโรงเรียนวัดหนองพะวาเลขานุการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร พรหมเจริญโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางสาวกิตชดาพร แสนสุขโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3กรรมการ
3. นางอุไร ขุนสิทธิ์เจริญโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7กรรมการ
4. นางสาวธาริณี เกษตรจังหรีดโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการ
5. นางปรวรรณ คล้ายแตงโรงเรียนนิคมวิทยาเลขานุการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ศรีจันทร์โรงเรียนวัดหนองกระบอก ประธาน
2. นายสำเนา สำราญจิตร์โรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการ
3. นายชนารักษ์ พัฒนะมนตรีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1กรรมการ
4. นางสลวย เสาะก่านโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการ
5. นางสาวชลธิชา บุญเลี้ยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง กรรมการ
6. นางราณีย์ ลิ้นทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9เลขานุการ
A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ อัชชพันธ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธาน
2. นางนฤมล เอมชูโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พลาชีวะโรงเรียนนิคมวิทยา กรรมการ
4. นางสาวฑาริกา บุญพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง กรรมการ
5. นางสาวพรสุรีย์ สุธนะวัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4เลขานุการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นางสาววัลลภา พจน์สุภาพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 ประธาน
2. นางสาวประภัสสร ไทยากรณ์โรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการ
3. นางสุวิน มาโนชโรงเรียนอารีย์วัฒนา กรรมการ
4. นางสาวเตือนใจ ชื่นศิริโรงเรียนบ้านหนองระกำ กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล บูรณสมภพโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
6. นางสาวปิยภรณ์ รังกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5เลขานุการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นางทองหลอม เมฆฉิมโรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ประธาน
2. นางอุไรวรรณ ปวงประชังโรงเรียนวัดสระแก้ว กรรมการ
3. นางปพิชญา กมลเลิศ โรงเรียนอารีย์วัฒนา กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แสงชมภูโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล บูรณสมภพโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกรรมการ
6. นางสาวบุญธิดา สมทวีศิลป์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8เลขานุการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสำเนาว์ สมชิตโรงเรียนวัดกระเฉท ประธาน
2. นางสาวนิดา ทิพจินดาโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการ
3. นางสาวอภิรดี รักษาศรีโรงเรียนอรวินวิทยา กรรมการ
4. นางสาวปราณี เกลี้ยงซอปานโรงเรียนอารีย์วัฒนา เลขานุการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พรหมนิยมโรงเรียนวัดมาบข่า ประธาน
2. นางสาวปลื้มจิตต์ แสงดีโรงเรียนกวงฮั้ว กรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ พึ่งโพธิ์โรงเรียนสมคิดวิทยา กรรมการ
4. นางสาวฐิระกานต์ ก้อนคำโรงเรียนอรวินวิทยากรรมการ
5. นางดุลยรัตน์ สุขร่วมโรงเรียนวัดกระเฉทเลขานุการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมี โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์กรรมการ
2. นางสุนันท์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา พวงสาลีโรงเรียนบ้านตะเกราทองกรรมการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสุนันท์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา พวงสาลีโรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสุนันท์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา พวงสาลีโรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสุนันท์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา พวงสาลีโรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสุนันท์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา พวงสาลีโรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสุนันท์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา พวงสาลี โรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสุนันท์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา พวงสาลีโรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจะ โพธิ์รัศมีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ประธาน
2. นางสุนันท์ พงษ์รอดโรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
3. นางสาวกรวิภา พวงสาลีโรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์ โรงเรียนวัดมาบข่าประธาน
2. นางสาวชาลินี ฉายารัตน์ โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นางสาวอมวสี พูลมาก โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดมาบข่าประธาน
2. นางสาวชาลินี ฉายารัตน์ โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นางสาวอมวสี พูลมาก โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดมาบข่าประธาน
2. นายชาลินี ฉายารัตน์ โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นายอมวสี พูลมาก โรงเรียนบ้านมาบตาพุด เลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์ โรงเรียนวัดมาบข่าประธาน
2. นางสาวชาลินี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นายอมวสี พูลมาก โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาลี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดมาบข่าประธาน
2. นางสาวชาลินี ฉายารัตน์โรงเรียนวัดห้วยโป่งกรรมการ
3. นางสาวอมวสี พูลมากโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญจันทร์ สุขสว่างโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางไข่มุก ปฐมวรชาติโรงแรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8กรรมการ
3. นางสาวเกยูร จิตรไสโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ สุขสว่าง โรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางไข่มุก ปฐมวรชาติ โรงแรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8กรรมการ
3. นางสาวเกยูร จิตรไส โรงเรียนบ้านมาบตาพุด เลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญครอง สอดส่อง โรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุลโรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางบุญครอง สอดส่องโรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทอง โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุล โรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางบุญครอง สอดส่องโรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุล โรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางบุญครอง สอดส่องโรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทอง โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นายศิริปัญญา คำมุงคุลโรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญครอง สอดส่องโรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุลโรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุญครอง สอดส่อง โรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุล โรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญครอง สอดส่องโรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทอง โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นายศิริปัญญา คำมุงคุล โรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญครอง สอดส่อง โรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทอง โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุลโรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญครอง สอดส่องโรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุล โรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญครอง สอดส่อง โรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทอง โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุล โรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญครอง สอดส่องโรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทองโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุลโรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบุญครอง สอดส่อง โรงเรียนวัดสมบูรณารามประธาน
2. นางสาวกอแก้ว มั่นทอง โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางศิริปัญญา คำมุงคุลโรงเรียนบ้านมาบยางพรเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์ โรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นางรัตนา นิลเพชร โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางวรรณิศา สระทองยอด โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์ โรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นางรัตนา นิลเพชร โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวรรณิศา สระทองยอดโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์ โรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นางรัตนา นิลเพชรโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางวรรณิศา สระทองยอดโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์โรงเรียนวัดตะพงนอกกรรมการ
2. นางรัตนา นิลเพชร โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางวรรณิศา สระทองยอดโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางประเทือง อินทรสิทธิ์โรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นางรัตนา นิลเพชรโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางวรรณิศา สระทองยอดโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายบำรุง สุขล้นโรงเรียนวัดเกาะกลอยประธาน
2. นางสังเวียน ศรีสุข โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบำรุง สุขล้นโรงเรียนวัดเกาะกลอยประธาน
2. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พล โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบำรุง สุขล้นโรงเรียนวัดเกาะกลอยประธาน
2. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พล โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง สุขล้น โรงเรียนวัดเกาะกลอยประธาน
2. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบำรุง สุขล้น โรงเรียนวัดเกาะกลอยประธาน
2. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พล โรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบำรุง สุขล้นโรงเรียนวัดเกาะกลอยประธาน
2. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางฉันทนีย์ จันทร์พลโรงเรียนบ้านมาบตาพุดเลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคล โรงเรียนวัดพลา ประธาน
2. นางลาวัลย์ ประดับสารโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพัฒน์ชญา รัตนหิรัญรักษ์ โรงเรียนวัดในไร่เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคลโรงเรียนวัดพลา ประธาน
2. นางลาวัลย์ ประดับสารโรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพัฒน์ชญา รัตนหิรัญรักษ์โรงเรียนวัดในไร่เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคลโรงเรียนวัดพลา ประธาน
2. นางลาวัลย์ ประดับสาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นายพัฒน์ชญา รัตนหิรัญรักษ์ โรงเรียนวัดในไร่เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคลโรงเรียนวัดพลา ประธาน
2. นางลาวัลย์ ประดับสาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพัฒน์ชญา รัตนหิรัญรักษ์โรงเรียนวัดในไร่เลขานุการ
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เปี่ยมมงคล โรงเรียนวัดพลา ประธาน
2. นางลาวัลย์ ประดับสาร โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางพัฒน์ชญา รัตนหิรัญรักษ์ โรงเรียนวัดในไร่เลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสายใจ รุ่งรัตน์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสประธาน
2. นางสาวดวงใจ วาปีสิทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางวิไล สุทธิรักษ์ โรงเรียนวัดบ้านเก่าเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายใจ รุ่งรัตน์โรงเรียนวัดปทุมาวาสประธาน
2. นางสาวดวงใจ วาปีสิทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางวิไล สุทธิรักษ์ โรงเรียนวัดบ้านเก่าเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสายใจ รุ่งรัตน์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสประธาน
2. นางสาวดวงใจ วาปีสิทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด กรรมการ
3. นายวิไล สุทธิรักษ์โรงเรียนวัดบ้านเก่าเลขานุการ
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสายใจ รุ่งรัตน์โรงเรียนวัดปทุมาวาสประธาน
2. นางสาวดวงใจ วาปีสิทธิพันธ์โรงเรียนบ้านมาบตาพุดกรรมการ
3. นางวิไล สุทธิรักษ์โรงเรียนวัดบ้านเก่าเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ จึงเจริญ โรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางอารยา เชื้ออินทร์โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุพิชา สุขเกิด โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ จึงเจริญ โรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางอารยา เชื้ออินทร์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสุพิชา สุขเกิด โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ จึงเจริญโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ประธาน
2. นางอารยา เชื้ออินทร์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุพิชา สุขเกิดโรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ จึงเจริญ โรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางอารยา เชื้ออินทร์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุพิชา สุขเกิดโรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ จึงเจริญโรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางอารยา เชื้ออินทร์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุพิชา สุขเกิด โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ จึงเจริญโรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางอารยา เชื้ออินทร์โรงเรียนวัดปทุมาวาสกรรมการ
3. นางสาวสุพิชา สุขเกิดโรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุดประเสริฐโรงเรียนวัดดอนจันทร์ประธาน
2. นางสาววนิดา รวมนรินทร์ โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางสมหมาย ผ่องพักตร์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุดประเสริฐโรงเรียนวัดดอนจันทร์ประธาน
2. นางวนิดา รวมนรินทร์ โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางสมหมาย ผ่องพักตร์โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนจันทร์ประธาน
2. นางสาววนิดา รวมนรินทร์ โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางสมหมาย ผ่องพักตร์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุดประเสริฐโรงเรียนวัดดอนจันทร์ประธาน
2. นางสาววนิดา รวมนรินทร์โรงเรียนวัดพลากรรมการ
3. นางสมหมาย ผ่องพักตร์โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนจันทร์ประธาน
2. นางสาววนิดา รวมนรินทร์ โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางสมหมาย ผ่องพักตร์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมควร สุดประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนจันทร์ประธาน
2. นางสาววนิดา รวมนรินทร์โรงเรียนวัดพลา กรรมการ
3. นางสมหมาย ผ่องพักตร์ โรงเรียนวัดปทุมาวาสเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววัลยา เคลือนุตยางกูรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุล โรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
3. นางสาววาสนา ทูลเกล้า โรงเรียนวัดบ้านเก่าเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววัลยา เคลือนุตยางกูรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุลโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน กรรมการ
3. นางสาววาสนา ทูลเกล้าโรงเรียนวัดบ้านเก่าเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาววัลยา เคลือนุตยางกูรโรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุลโรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
3. นางสาววาสนา ทูลเกล้าโรงเรียนวัดบ้านเก่าเลขานุการ
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววัลยา เคลือนุตยางกูร โรงเรียนบ้านมาบตาพุดประธาน
2. นางสุกัญญา กีรติยุตอมรกุล โรงเรียนวัดสำนักกะท้อนกรรมการ
3. นางสาววาสนา ทูลเกล้าโรงเรียนวัดบ้านเก่าเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดเกาะ ประธาน
2. นางสุภาพ วันคำ โรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
3. นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดเกาะ ประธาน
2. นางสุภาพ วันคำ โรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางสาวสหนันท์ สุขคุ้มโรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดเกาะ ประธาน
2. นางสุภาพ วันคำ โรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
3. นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดเกาะ ประธาน
2. นางสุภาพ วันคำ โรงเรียนวัดบ้านฉาง กรรมการ
3. นางสาวสหนันท์ สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ปะสิ่งชอบโรงเรียนวัดเกาะประธาน
2. นางสุภาพ วันคำโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นางสาวสหนันท์ สุขคุ้มโรงเรียนบ้านตะเกราทองเลขานุการ
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุลโรงเรียนวัดตะพงนอกประธาน
2. นางสาวธัญญสรณ์ ขอบชิตสพป.ระยอง เขต ๑กรรมการ
3. นายมารุต ถาวรตระการสพป.ระยอง เขต ๑เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ประธาน
2. นายณรงค์ จิรารัตน์โรงเรียนวัดดอนจันทร์กรรมการ
3. นายกลยุทธ บำรุงตัวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ประธาน
2. นายณรงค์ จิรารัตน์โรงเรียนวัดดอนจันทร์กรรมการ
3. นายกลยุทธ บำรุงตัวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายประธาน
2. นายณรงค์ จิรารัตน์โรงเรียนวัดดอนจันทร์กรรมการ
3. นายกลยุทธ บำรุงตัวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายประธาน
2. นายณรงค์ จิรารัตน์โรงเรียนวัดดอนจันทร์กรรมการ
3. นายกลยุทธ บำรุงตัวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ วงศ์ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบป่าหวายประธาน
2. นายณรงค์ จิรารัตน์โรงเรียนวัดดอนจันทร์กรรมการ
3. นายกลยุทธ บำรุงตัวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ปิ่นกระจันโรงเรียบ้านท่าเสาประธาน
2. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สดใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ปิ่นกระจันโรงเรียบ้านท่าเสาประธาน
2. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สดใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ปิ่นกระจันโรงเรียนบ้านท่าเสาประธาน
2. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สดใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ปิ่นกระจันโรงเรียบ้านท่าเสาประธาน
2. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สดใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูเลขานุการ
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจำลอง ปิ่นกระจันโรงเรียบ้านท่าเสาประธาน
2. นายสัญชัย สายกลายโรงเรียนบ้านบึงต้นชันกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สดใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูเลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา รัตนมณีโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ถาวระโรงเรียนวัดสระแก้วประธาน
2. นางแววตา แววตาโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ มณีแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑เลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใส โรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวปฐมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวปฐมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวปฐมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสำอาง สุขสบายโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวปฐมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวปฐมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ศรีใส โรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวปฐมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสำอาง ศรีใสโรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวปฐมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสำอาง ศรีใส โรงเรียนวัดบ้านฉางประธาน
2. นางสาวบุญรัตน์ สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่ากรรมการ
3. นางสาวปฐมา สุขสบายโรงเรียนวัดมาบข่าเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา กุศลวงษ์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดประธาน
2. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา กุศลวงษ์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดประธาน
2. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา กุศลวงษ์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดประธาน
2. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา กุศลวงษ์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดประธาน
2. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองเลขานุการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา กุศลวงษ์โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาดประธาน
2. นายชยพล เสียงหวานศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองกรรมการ
3. นายชานี จันทร์ดาแดงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยองเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสังเวียน ศรีสุข โรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์ โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์ โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสังเวียน ศรีสุข โรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์ โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์ โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสังเวียน ศรีสุขโรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์ โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสังเวียน ศรีสุข โรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ กรรมการ
3. นางวิราพร มั่งชูพันธ์โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสังเวียน ศรีสุข โรงเรียนวัดพลาประธาน
2. นายวิชิต อัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ กรรมการ
3. นายวิราพร มั่งชูพันธ์ โรงเรียนวัดพลาเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางเสงี่ยม บำรุงพงษ์โรงเรียนบ้านหนองจอกประธาน
2. นางผานิต ชนนีบำรุงโรงเรียนนิคม 8กรรมการ
3. นางมยุรี วิสูตรราศัยโรงเรียนวัดบ้านฉางกรรมการ
4. นางวิสาข์ สิทธิเวชโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
5. นางทับทิม กุณโฮงโรงเรียนวัดบ้านดอนเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศุภวรรณ งาเจือโรงเรียนบ้านคลองขนุนประธาน
2. นางธณกร เพ็งจางค์โรงเรียนบ้านปลวกแดงกรรมการ
3. นางสาววนิดา สมุทรรัตน์โรงเรียนวัดในไร่กรรมการ
4. นางเอมอร สาขามุละโรงเรียนอนุบาลระยองกรรมการ
5. นางกฤษณา โกพลรัตน์โรงเรียนบ้านคลองไผ่เลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวจงรัก อ่วมมีเพียรโรงเรียนอนุบาลระยองประธาน
2. นางสาวนันทนา หอมหวลโรงเรียนวัดหนองพะวากรรมการ
3. นางแสงศศิ บุญช่วยเหลือโรงเรียนวัดช้างช่นศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนพมาศ คาดสนิทโรงเรียนวัดกรอกยายชากรรมการ
5. นางจินตนา ท้วมพงษ์โรงเรียนนิคม ฯเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]