รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชลบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. นางสาวปาริฉัตร  อินทร์ชม
2. นางสาวภัทราภรณ์  เฮงสงเคราะห์
3. เด็กหญิงมาลิสา  หุ่นประการ
 
1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์บุตร
2. นางอรศิริ  ภูบาลชื่น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กหญิงนารีทิพย์  อินทรสิงห์
2. เด็กหญิงระติกานต์  ปิ่นอุไร
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เปี่ยมเบี้ย
4. เด็กหญิงอริสรา  เฟื่องประยูร
5. เด็กหญิงแพรวพลอย   ศรีพรัมวรรณ
 
1. นางจารุพัฒน์   หอมหวล
2. นางอนงค์  โรงสะอาด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายภักคินัย  มาขาว
2. เด็กชายภารดา  กิจจานุลักษณ์
3. เด็กชายสมพร  ภาคแก้ว
4. เด็กชายอัศวเทพ  นัตครบุรี
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุขประเสริฐ
 
1. นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น
2. นางสาวอัจฉรา  หอมขจร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกฤษฎา  กานนท์
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  มีมุข
3. เด็กหญิงดลยา  มะตัง
4. เด็กหญิงนริศรา  แป๊ะสมัน
5. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์ชื่น
6. เด็กหญิงปิยะนัท  อินตะจันทร์
7. เด็กหญิงผึ้ง  เอื้ออรัญโชติ
8. เด็กหญิงพิไลวรรณ  หมื่นหาญธัญกิจ
9. เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยจันทร์
10. เด็กหญิงมาย  คุ้มสวัสดิ์
11. เด็กชายวรวุฒิ  นุ่มนิ่ม
12. เด็กชายศุภชัย  แสงผล
13. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วผลึก
14. เด็กชายสุภัทร  พลีงาม
15. เด็กชายเจิมวิวัฒน์  มัทวกาจน์
16. เด็กหญิงโสรยา  สายกระสุน
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยประทุม
2. นางปราณี  เบญจวิญญู
3. นางภานุมาศ  ลียา
4. นางวาสนา  ปานยิ้ม
5. นายอาคม  ทิพวรรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. นายกิตติพงษ์  ฤกษ์งามสง่า
2. นายจิรายุทธ  โมราวรรณ
3. นายชุติพงษ์  แสงทอง
4. นายธนพนธ์  ขำเอนก
5. เด็กชายธนโชติ  มะโรงรัตน์
6. นายธเนศ  พลีเดช
7. นายนพเดช  เก้ารัตน์
8. นายนฤเบศร์  มกรนันท์
9. นายนิติธรรม  วันหวัง
10. นายพงศกร  วัฒนพันธ์
11. นายพรพจน์  แสนตำ
12. เด็กชายมังกร  บูระภา
13. นายวันชัย  สิงห์ดัด
14. นายวัลลภ  เรงัง
15. นายวีรยุทธ  สุระขันธ์
16. นางสาวสกุณา  เดชสกุลวงศ์
17. นางสาวอภิญญา  อาลอ
18. นายอาดูร  วราสินธุ์
19. นายอาม้าล  อาลีมีนทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธราพร
2. นางพนมศรี  ทิมเที่ยง
3. นางสาวยุวดี  สำลีขาว
4. นางสาววิลาสินี  ดวงเนตร
5. นางสาวสิริรัตน์  กุลบุตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายกฤษฎา   แสงสุข
2. เด็กชายกิฟฟารี   เด่นชัย
3. เด็กชายขัตติยะ  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายจิราวัฒน์   แพงวิเศษ
5. เด็กหญิงชลิตา   ขุนจำนง
6. เด็กชายชินดนัย   พงสุวรรณ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   เกียรติฟิลิปิน
8. เด็กชายนิธิพัฒน์   เฮงวิชญกุล
9. เด็กชายผดุงเดช   วัดอ่อน
10. เด็กชายพีรพัฒน์   แสงใส
11. เด็กชายภานุพันธ์   สิงห์ชัย
12. เด็กชายศรนรินทร์  เหมศิริ
13. เด็กชายศุภกิตติ์   พุ่มยิ้ม
14. เด็กชายสาธิต   พุ่มเพชร
15. เด็กชายสุรวุธ   เกตุศิริ
16. เด็กชายสุรศักดิ์   ไม้จันทร์
17. เด็กชายอนุชา  อับดอเลาะ
18. เด็กหญิงอรยาณี   สุขโต
19. เด็กชายเกษมสันต์   เที่ยงตรง
20. เด็กชายไพโรจน์   คำแสน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   ธราพร
2. นายปริญญา   ศรีอุดม
3. นางพนมศรี   ทิมเที่ยง
4. นางสาวยุวดี   สำลีขาว
5. นางสาววิลาสินี   ดวงเนตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกิตติยา   ม่วงทวี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุขพร้อม
3. เด็กหญิงนวรัตน์   วานิชยานนท์
4. เด็กหญิงบัว   ชาติบุษย์
5. เด็กหญิงบัว   พิกุลแก้ว
6. เด็กหญิงปัฐมาวดี   เอราวัณย์
7. เด็กหญิงสาธิตา   ตวยกระโทก
8. เด็กหญิงสโรชา   บุญแย้ม
9. เด็กหญิงอั้ม   ไม่ปรากฎนามสกุล
10. เด็กหญิงแพรวพราว  จารุวัฒนธำรง
 
1. นายนิคม   ใจเที่ยงแท้
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงธนพร  จันทรางศุ
 
1. นายอาทิตย์  จันทรเพท
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายตะวันไท  คงสัมฤทธ์
 
1. นายตุลย์  ทับแสง
 
10 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคา 1. เด็กชายกิตติชัย  คำแอ
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยสิทธิโยธิน
3. เด็กชายจิตรภาณุ  ณรงค์
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุทธิรส
5. เด็กชายจิรพงษ์  สังข์ทอง
6. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญชู
7. เด็กหญิงจิราภา  ชัยวิเศษ
8. เด็กหญิงชัญญา  คงขาว
9. เด็กชายชินกฤษ  นาคศรีสุข
10. เด็กหญิงณัฐฐา  ติฐานะ
11. เด็กหญิงทาริกา  กำมณี
12. เด็กชายธนทรัพย์  สังข์เงิน
13. เด็กชายธนวัฒน์  เจริญผล
14. เด็กชายธนากร  ค้ามอยู่
15. เด็กชายนพรุจ  หอมชื่น
16. เด็กหญิงนิลาวัลย์  แชกระโทก
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หอมชื่น
18. เด็กชายพงศ์พลิน  มีมาดี
19. เด็กหญิงพรนัชชา  แสงพวง
20. เด็กหญิงพัทฒิดา  ปราบมะเริง
21. เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยสิทธิ์
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  ชัยสิทธิโยธิน
23. เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์อยู่
24. เด็กชายวิทวัส  พิณทะกัง
25. เด็กหญิงวิลาสินี  ทีแค
26. เด็กชายวุฒิไกร  การะวงษ์
27. เด็กหญิงศริญญา  ทีสุกะ
28. เด็กหญิงศิริพร  หนูเอี่ยม
29. เด็กหญิงศุภานุช  จำปาเทศ
30. เด็กหญิงสายพิณ  เปี่ยมฤทธิ์
31. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์บาง
32. เด็กหญิงสุชีรา  ผันผ่อน
33. เด็กหญิงสุปราณี  สีแตง
34. เด็กหญิงอรปวีณา  วงกนก
35. เด็กหญิงอรสา  วินทะไชย
36. เด็กหญิงอัมพร  ทองนาท
37. เด็กหญิงอัยดา  สำเร็จผล
38. เด็กหญิงอินทิรา  ลาภประเสริฐยิ่ง
39. เด็กหญิงเนตรดาว  สร้อยมาลี
40. เด็กหญิงไพลิน  คงขาว
 
1. นางกิตติยา  หัวตันหาญ
2. นางคนึง  สายช่อฟ้า
3. นางสาวจิรนุช  บุญสิน
4. นายวรวิทย์  แจ่มใส
5. นายวัชรพล  ร่วมชาติ
6. นายสมเกียรติ  เทพศาสตรา
7. นางสายพิณ  มูลอุดม
8. นางเยาวรัตน์  ขันทอง
 
11 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองทัพ
2. เด็กหญิงนงนภัส  เพียรพิทักษ์
3. เด็กชายปรัชญา   พลเพ็ชร
4. เด็กชายภานุเดช  มาตผุย
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  พุ่มฉายา
6. เด็กหญิงศุธิตา  โยชน์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงอลิชา  ทัพทวี
8. เด็กชายไพศาล  แสนไพโรจน์
 
1. นายชุมพล  ตลอดไธสง
2. นางสาวผุสดี  วงษ์สูง
3. นางสาวสุภาพร  เฉื่อยนอก
 
12 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 1. เด็กชายธนพล  คำแพงตา
2. เด็กชายประธาน  พิรุณรัมย์
3. เด็กชายวรายุทธ  บุตรดี
4. เด็กชายวฤทธิ์  แสวง
5. เด็กหญิงวัลลอ  สักลอ
6. เด็กหญิงวิชญาพร  แจ้งเปล่า
7. เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์  นามหนองอ้อ
8. เด็กหญิงศศิธร  มนตรี
9. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ้งเปล่า
10. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญประกอบ
 
1. นางสาวกชพรรณ  แสนบุญศิริ
2. นางอุษา  แจ้งเปล่า
 
13 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โศกค้อ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ขำเจริญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อาทิตย์ตั้ง
4. เด็กหญิงปนัดดา  การสุข
5. เด็กหญิงพานทอง  ทับทิม
6. เด็กหญิงวราภัณธ์  ป้องทองหลาง
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนเจียม
8. เด็กหญิงออม  พิกุลแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณา  เบ้านาค
2. นายธรรมศักดิ์  นิติธรรม
3. นางสาวเนตรดาว  ขวัญอ่อน
4. นางสาวโนรี  เร่งรัด
 
14 ศิลปะ แสดงตลก ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนพงษ์
2. เด็กชายบูรพา  คำทิพย์
3. เด็กชายวรพล  ศรีวงษ์
4. เด็กชายอดิศร  วงษ์ตา
5. เด็กชายเดชา  สุพร
 
1. นายชาญณรงค์  สว่างแวว
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันติคาม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  คุ้มจันอัด
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พุฒกลัด
 
1. นางจุฑารัตน์  ชโลธร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  คณิตนุสรณ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. นายทัศพงษ์  ไวยฤทธิ์
2. นางสาวพักตร์วิภา  วงษ์เกษมศักดิ์
3. นายวันเฉลิม  สกุลทอง
 
1. จ.ส.อ.อภิวิชญ์  นวลแก้ว
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  สงกา
2. เด็กชายศุภมิตร  ชรินทร์
 
1. นางสาวณัชชา  ทรงภักศิลป์ดี
2. นายสมบูรณ์  โคนเคน
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายกฤษณะ  ปั้นนาค
2. เด็กชายกฤษดา  สอนโยหา
3. เด็กชายภราดร  สมบูรณ์
 
1. นายนิรุต  ไพรทอง
2. นายสุบิน  สุขเดช
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กชายทรงพล  อนันต์เนติกุล
2. เด็กชายภิพัส  กาณจนะเมธิน
3. เด็กชายวชิรพล  ตระกูลไทย
 
1. นางสาวนโรบล  ศุขวินทุ
2. นางสาวอัญชลี  ชื่อลือชา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงซินดี้  เชนวาลด์
 
1. นางรัติกา  สิงห์ภิรมย์
 
21 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายพีร์นิธิ  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
22 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ 1. เด็กชายปรเมศร์  คงโฉลง
 
1. นางพิรานันท์  จั่นเพ็ชร
 
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนาตาลี  โรส วอลี่
 
1. นางสาวนาตยา  ชมชื่น
 
24 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงซาฟีน๊ะ  อูรราฮามาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายภัทรนนท์  เต็มยัง
5. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  สร้อยอุดม
 
1. นางสาวกันตา  บุญหลักคำ
2. นางสาวกินนาลอน  สืบดี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชานันท์  คำแก้ว
 
1. นางสาวจันทกานต์  คำแก้ว
 
26 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 1. เด็กชายอัครพล  ดอกรักกาง
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  โกยวาณิชย์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุ่มอภัย
2. เด็กหญิงจิตตา  ชัยเวทย์
3. เด็กชายธวัชชัย  วานิชย์กลาง
4. เด็กหญิงนฤมล  เปลี่ยนคุ้ม
5. เด็กหญิงพีรยา  ศรสุวรรณ
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สงไพล
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เปนะนาม
8. เด็กหญิงศลิษา  ราชาธรรมา
9. เด็กหญิงสายใจ  แสงสายออ
10. เด็กหญิงอมรทิพย์  วานิชย์กลาง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โสดา
2. นางสาวนิติรัฐ  ประพันธมิตร
3. นายวัชรินทร์  รับงาม
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจิราพร   มะลิวัลย์
2. เด็กชายณัฐกานต์   ขำใจ
3. เด็กชายธนายุทธ   บัวลอย
4. เด็กหญิงปิยธิดา   บุปผา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์   บุญวโรรัตน์
6. เด็กหญิงวราภรณ์   ป้อมสุด
7. เด็กชายศิรประภา   เขียวคำ
8. เด็กหญิงสิริวิภา   ทาอ่อน
9. เด็กหญิงฮุสนา   นาเงิน
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   กลมเกลี้ยง
 
1. นายคณาเดช   ลายสนธิ์
2. นางทรายทอง   ฤกษ์เปลี่ยน
3. นายวัฒนา   ฤกษ์เปลี่ยน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายปิยะกฤษ  ยุวรี
2. เด็กชายพีระวิชญ์  รชตวรรณวงษ์
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 95.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1. เด็กชายนิธิวัติ  กุญชรมณี
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสัตหีบ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  คำเพชร
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงเบจวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางณัตตินา  พรหมจันดา
2. นางเปมิกา  เจริญสุข