รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงศิริพร  สอนศิริ
 
1. นางปิยดา  ภู่ทิม
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงตะกู 1. เด็กหญิงชาลิดา  อำนักมณี
2. เด็กชายสัมฤทธิ์  เลิศกิจเจริญผล
3. เด็กชายอนุวัฒน์   สุจริต
 
1. นายคมกฤช  ประการะสังข์
2. นายวิชิต  เหลาทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 83.59 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายปัง  เริด
2. เด็กชายเทศ  ยิน
 
1. นางจลัยรัตน์  พรชัยวัฒนากร
2. นายยุทธรัตน์  พรชัยวัฒนากร
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.35 ทอง 4 โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กชายณพณา  ผ่องศรี
2. เด็กชายวรพจน์  แซ่อึ๊ง
 
1. นายปวริศร์  โปกุล
 
5 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กชายครรชิต  แสงจันทร์
2. เด็กชายชายหยก  แซ่อึ๊ง
3. เด็กชายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
4. เด็กหญิงธนวันต์  จงเจริญ
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิจผสมทรัพย์
6. เด็กหญิงรัตทิกา  เริ่มคิดการณ์
7. เด็กชายสิทธิโชค  ระพีกุล
8. เด็กหญิงอารียา  ชัยวัฒนพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนอจันทร์  วาสทอง
2. นางพรรษา  สังข์มณี
 
6 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อ่อนรอด
2. เด็กหญิงนำ้เพชร  บรรพชาติ
3. เด็กหญิงรดา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงสกุลรัตน์  มะลิทอง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  วิริยะประเสริฐ
6. เด็กหญิงอภิชญา  คำดี
 
1. นางจิรญาภา  ประกาฬรัตน์
2. นางวัชรี  เรืองขำ
3. นางสุวารี  มหารัตนวงศ์
4. นางเสมอ  สามัคคี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายธันยากร  กลิ่นหอมรื่น
2. เด็กหญิงนภัสสร  แสงโพธิ์ดา
3. เด็กหญิงพัชราภา  มีศรีสุข
 
1. นางกานษ์ดาภรณ์  โยธารักษ์
2. นางทองเปลว  แผลงเดช
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพุทธิดา  ตันธนะวณิชย์
2. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปรมศรี
 
1. นางสาวพรพิมล  เพิ่มพงษ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์ชัย
2. เด็กหญิงบงกช  จินดารัตน์
 
1. นายณภัทร  ก่อนกี้
2. นางสาวสาวิตรี  ลีลาศ