รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กหญิงกันทิมา  ขยันการ
2. เด็กหญิงชิดชนก  ศรวิชัย
3. เด็กหญิงลักขณา  คุ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นายไพบูลย์  ยอแซ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีทรัพย์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทิมทอง
3. นางสาวเกตุสุดา  โหมดเทศ
 
1. นายชำนาญพงษ์  เจริญผล
2. นายเอกชัย  ศรีสุภาพ
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดบางบ่อ 1. เด็กชายชาคริต  อินถานา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  องอาจ
3. เด็กชายวัทธิกร  บุญเรืองพะเนา
 
1. นายอนันต์  นาเจริญ
2. นางอภิญญา  แสงศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กชายสุรินทร์   ธงชัย
2. เด็กชายไชยาวัฒน์   กำแพงใหญ่
 
1. นางสาวถนอมจิตร์  จิตรไพศาลศรี
2. นางปิยะมาศ  หิตะรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1. เด็กชายทรงเกียรติ  พนมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเจตสุภา  แก้วตา
 
1. นางพิชชารีย์  สันติบวรวงศ์
2. นางรัชนีวรรณ  วรรณพิรุณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยาชะโลม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วนาทะ
3. เด็กชายทวีชัย  ภูกิ่งเดือน
4. เด็กชายธนากร  จิตรสม
5. เด็กชายธีรพงษ์  ศิริการ
6. เด็กชายธีรรักษ์  วาจาดี
7. เด็กชายธีรวัฒน์  เหล่าสาร
8. เด็กชายธีรวุฒิ  วาจาดี
9. เด็กหญิงนฤพร  ศิริเลข
10. เด็กหญิงนวลอนงค์  คงสุข
11. เด็กหญิงยุภาพร  ภักดี
12. เด็กหญิงรสสุคนธ์  อัครชาติ
13. เด็กหญิงศศิภา  นนทวิชิต
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  งามดี
15. เด็กชายศุภราช  บัวชัย
16. เด็กหญิงสุภาพร  อินทนัย
17. เด็กหญิงสุภาพร  อาจหาร
18. เด็กชายอนันต์  บุญรอด
19. เด็กหญิงอรนิช  สุนันท์กุล
 
1. นายร้อยเอ็ด  เจริญนางรอง
2. นางเนาวรัตน์  จำปาดิบ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 1. เด็กชายภูวไนย  ไชยคุณ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ตามสีรัมย์
 
1. นางกนกพร  ศิริศักดิ์ภิญโญ
2. นางสาวทัศนีย์  จั่นทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงนวล
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ธนโชตวณิชย์
3. เด็กหญิงจินตพร  ป้องศร
4. เด็กหญิงจิระนัน  เกษแก้ว
5. เด็กหญิงชฎาพร  อาศัยนา
6. เด็กหญิงประกายกาญจน์  นามรักษ์
7. เด็กหญิงรัตติกาล  แจ้งเรือง
8. เด็กหญิงวธุกา  สีมาเหล็ก
9. เด็กหญิงสำเนียง  การะเกตุ
10. เด็กหญิงสุพรรณษา  คุ้มพรม
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
2. นางสุพิศ  เบ็ญมาศ
3. นางสุภาภรณ์  เกษมสวัสดิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงพัชรี  วรรณสาร
2. เด็กหญิงวาสิณี  วังแก้ว
 
1. นางศุธิสา  ทับซ้าย
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายศิโรจน์  หนูจ้อย
 
11 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังเย็น 1. เด็กหญิงชลิตา  ตุ่นสำอางค์
2. เด็กชายธัญญะ  ผลสุทธิชัย
3. เด็กหญิงวนิดา  วิลุนพัฒน์
4. เด็กหญิงวรรณิษา   หวังครอบกลาง
5. เด็กหญิงวาสนา  สุขหอม
6. เด็กหญิงเมธาพร   นนทะวงษ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  เพ็ญสุริยะ
2. นางสาวพรรณธิดา  สุนทรธรรม
3. นางอรอนงค์  จีนะวัฒน์
4. นางเอ็นดู  แสงศรี
 
12 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 1. เด็กหญิงนันทวดี   ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงเมฆขลา   ทองโปรย
 
1. นางลัดดา   เสาวกุล
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กชายกฤษณายุทธ  จุลไชย
2. เด็กชายพิชิต  เพ็ชรวงค์ษา
3. เด็กชายวรวัฒน์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาววงศ์มณี  ธวมงคล
2. นางสาวสมหมาย  วงศ์มาก
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางแดง 1. เด็กหญิงนฤมล   เพ็ชรเปรียม
2. เด็กหญิงพรรดา   ตันสันเทียะ
3. เด็กหญิงมินลดา   ชันษา
 
1. นางวรลักษณ์   ใจบุญ
2. นางสาวสมจิตร   คะเสนา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 1. นายภาณุพงศ์  ผาสุข
2. เด็กชายสุนทร  รังษี
3. นางสาวอัฐภิญญา  บัวพุทธ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว 1. เด็กหญิงกันตา  ตมสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สงวนชม
3. เด็กหญิงอริศรา  อินมาตย์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ไชยฤทธิ์
2. นางสายสมร  ชิโนรักษ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กหญิงปริญชา   ไอยลา
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   เมฆขุนทด
 
1. นางสาวชัยยาพร  ศิริเวช
2. นายวิระ  หาดขุนทด
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพประทาน 1. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทผล
 
1. นางกาญจนา  ผลบุภพ
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วคำ
 
1. นางนิตยา  วงศ์กลม
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร
 
1. นายวินัย  น้อยจินดา