รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อ่างทอง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงมุธิตา  นันทะพันธ์
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  ดีบุกคำ
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
2 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายนัทธพงศ์   เกตุนาค
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
3 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. นางสาวอาทิตยา  ประดับสิน
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
4 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะลี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมะเทศ
3. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
4. เด็กชายธนเดช  ทรัพย์ทองใบ
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  มาสุ
6. เด็กหญิงพักตร์สิริ  โสภณ
7. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
8. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์มัน
9. เด็กหญิงศรัณยา  โพธิ์เกตุ
 
1. นายจิรศักดิ์  ร่มแสง
2. นางนิศากร   ยาไทย
3. นายมนตรี  ชัยศิริ
 
5 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 1. เด็กชายจักรพงษ์  เที่ยงตรง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญทองคำ
4. เด็กชายนัทธพงศ์   เกตุนาค
5. เด็กชายนันธพัทธ์   กลั่นศิริ
6. เด็กชายมนตรี  รุ่งแจ้ง
7. เด็กหญิงลัดดา  บ่อทอง
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธิ์กัน
9. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นางวนิดา  กองกูล
2. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านแก 1. เด็กชายจิรายุทธ  พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  จันทร์พวง
3. เด็กชายสุดธิราช  มาบพันนา
 
1. นางบุญมั่น  พุ่มสุวรรณ
2. นางอุบล  พวงลูกอิน
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กหญิงภาวินี  ศรีทับทิม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นายพรชัย  บุญรื่น
2. นายไพรัช  ศรีเมฆ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
2. เด็กหญิงศิวพร  เรืองฤทธิ์
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นายพรชัย  บุญรื่น
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศุภกร  เนมีย์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
2. เด็กชายศุภกร  เนมีย์
 
1. นางรัตนา  นาคสุข
2. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายณัฐพล  จอมไกร
2. เด็กชายสุชาครีย์  หงษ์สงวนศรี
 
1. นางลดารัตน์  บุญสา
2. นางสายน้ำผึ้ง  มงคลธง
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายรัตนกร  หอมชะเอม
3. เด็กชายอมรเทพ  ทัพไทย
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงศศธร  อรรถศิริ
3. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
2. เด็กหญิงศศธร  อรรถศิริ
3. เด็กชายเบญจพล  มุขเจริญผล
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี