รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอิมั้ง 1. เด็กหญิงกชพรรณ   สุรศัพย์
2. เด็กหญิงสัจจพร   จันทสิงห์
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   ศรีวิรัญ
 
1. นางพิจิตรา    วงค์พิทักษ์
2. นายสามารถ   วัฒฐานะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงธนัญญา  มงคลเอี่ยม
2. เด็กหญิงอรนิภา  เรืองเกตุ
3. เด็กหญิงเจมส์  พรมสาน
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. นางสาวจรีดา  จิกนอก
 
1. นายพีรพงศ์  ประสาร
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายกฤษดา  พงษ์ศาสตร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สุขสมาน
3. เด็กชายชลวัฒน์  จันทีนอก
 
1. นายอิสรา  บุญมี
 
5 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เซ็งปั่น
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ตองอ่อน
3. เด็กหญิงชนิตา  บรรเทาวงษ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  แก่นจันทร์
5. เด็กชายณฤทธิ์  บรรเทาวงษ์
6. เด็กหญิงทิพย์อาภา  จันทร์ไทย
7. เด็กชายธนกฤต  สุขสิงห์
8. เด็กชายธนวัฒน์  สืบพันธ์
9. เด็กชายธราดล  บ้านเนิน
10. เด็กชายธีรภัทร  แถวเนิน
11. เด็กหญิงบุรัสกร  ตองอ่อน
12. เด็กชายพันธกานต์  เชาวสิทธิ์
13. เด็กชายภูพาน  บรรเทาวงษ์
14. เด็กชายภูเมธ  คำอยู่
15. เด็กชายมิลธดา  มีรส
16. เด็กหญิงศรัณยา  ประจำกิจ
17. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจชื่น
18. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขคง
19. เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงกิจ
20. เด็กหญิงโสภิดา  ศิริมาลย์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  มานพ
2. นางนิรมล  ผลิพืช
3. นางสาววันเพ็ญ  จันทร์ภิรมย์
4. นางสาวสัมฤทธิ์  ใจสุทธิ
5. นางสุขสม  แสนเสนาะ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกนอง 1. นายพุทธันดร  อมรจารุสิริ
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
7 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เริงไธสงฆ์
2. เด็กชายชัยพร  คงยืนยง
3. เด็กหญิงณภัสสร  องอาจ
4. เด็กชายพรภวิษย์  ลาภมาก
5. เด็กหญิงลลนา  พลเยี่ยม
6. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  วุฒิวงษ์
7. เด็กชายวีระชัย  ภู่โพธิ์
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประเสริฐสังข์
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขจิต
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหมือนแก
 
1. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
2. นางสาวณัฐิดา  กุลศรี
3. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายกมุท  การประกอบ
2. เด็กชายพนธกร  เสาวรส
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชำนาเวช
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
2. นายณัฐพล  อารีเพื่อน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อ่ำอินทร์
2. เด็กชายนรินพล  รอดอยู่
 
1. นางจีราภรณ์  พรมสวัสดิ์
2. นายดนัย  ชาติศรี
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภู
 
1. นางนภาพร  จีนสุขแสง
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะจิก 1. เด็กหญิงวรัชยา  บำเรอรวย
 
1. นางสาวรสมาลิน  ศรีอุดม
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กชายนันธวัฒน์  ดีสะตา
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่ง) 1. เด็กหญิงกชวรรณ   วรศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา   จันทบาล
3. เด็กหญิงโชติกา   เข็มวงศ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   พรมชินวงศ์
2. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด 1. เด็กชายอรรถพล  รอดสินธ์
2. เด็กชายเกริกไกรวัล  ไชมี
 
1. นางนาฎอนงค์  ศิริสวัสดิ์
2. นางเพ็ญจันทร์  ผ่องสวัสดิ์
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผันผาย
2. เด็กหญิงชลลดา  งามล้วน
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  ทรัพย์สุข
4. เด็กหญิงศศิธร  ผมหอม
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ครองวงษ์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  นาคสาย
7. เด็กหญิงเกศรา  ถ้วนวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  โตวงษ์
2. นางสมร  ไชยพงษ์
3. นายสุรพล  ไชยพงษ์
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บึงกะเชียง
 
1. นางสาววันดี  ชุมคงดำ
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   การบุญ
 
1. นางวรรณา  เผือกวัฒนะ