รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลา  ชีพสมุทร
 
1. นางนิยะดา  ชัชวิล
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงรุจิรา   บำรุงบ้าน
2. เด็กชายวิศรุต   สหายสุข
 
1. นางดวงเดือน  ทรัพย์สมบัติ
2. นางภัสสร  บุญอยู่
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำสอาด
2. เด็กหญิงชลิตา  ประสงค์เงิน
3. เด็กหญิงนภษร  สุนธนนท์
4. เด็กหญิงนิชาพา  ศรีเปรื่อง
5. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนัญญา  สิทธิบุศย์
2. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งมีชัย
3. เด็กหญิงภาริดา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงวรธิดา  นักเสียง
5. เด็กหญิงวรรษมน  ตระกูลศิริศักดิ์
 
1. นางสาวพชรพร  ศัลยกะลิน
2. นางสมปอง  นาคพงษ์
 
5 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. นายศุภกิจ   ทำความชอบ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนินาถ  หวังศิริ
 
1. นางบุญสม  คำเนตร
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. นางมนต์แข  ภิบาลชนม์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงนิภาพร  สายธนู
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เจริญผล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวมาลินี  หมื่่นไวย์
2. นางสาวสุกัญญา  โถสุวรรณ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงพิชญา  ลาภสกุลรัตนา
2. เด็กชายสุภณ  สมตุ้ย
 
1. นายชยากร  แสงโย
2. นางนิตยา  สรรภาภรณ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กชายทัตพงศ์   อรรถวิชัย
2. เด็กชายอดุลวิทย์  ศิริจันทร์
3. เด็กชายอนุชา  นิลพัฒน์
 
1. นายชัยวัฒน์  ภัทรกิจสวัสดิ์
2. นายพินิจ  คณะดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงภัณทิรา  ภูมิไสว
 
1. นางวรัทยา  ทวีผล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายณภัทร  รักความชอบ
 
1. นายปราโมทย์  โพธิผล
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภูดิท  จิตงามสุจริต
 
1. นางวิชิตรา  สุระคำพันธ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงสุรางคณา  เหมรา
 
1. นางสาวจิรา  จิรกุลพัฒนา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุดแสวงวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  แพทย์กิจ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็ชรดี
3. เด็กหญิงชนัดตา  คงประเสริฐ
4. เด็กหญิงนฤมล  ปรีชา
5. เด็กชายปัณณทัต  ปลื้มเกษร
6. เด็กหญิงพัชราลักษ์  ธรรมเจริญ
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  อนุสุเรนทร์
8. เด็กหญิงรัตนาพร  อักชาติ
9. เด็กชายรุ่งโรจน์  มีลาภ
10. เด็กชายสิรวิชญ์  ประถมวงษ์
11. เด็กหญิงสุขไพรจิตร์  กล่อมดี
12. เด็กชายอดิเรก  ประคอง
 
1. นายขจรยศ  โคตอาษา
2. นางบำรุง  วัฒนศาสคร์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ชาวสวน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ่มศรี
3. เด็กชายพงศพิชญ์  ตรีโกศล
 
1. นางจารุวรรณ  บำรุงชีพ
2. นางสุนันท์  กุลชัย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายสิริมงคล  เทศมาสา
2. เด็กชายเด่นภูมิ  เศรษฐ์เวคิน
 
1. นางสาววิไล  สืบวงษ์รุ่ง
2. นางสาวอนันต์  บุญชู
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงพีรนุช  ย้อย
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กชายราชันย์  คำพูล
 
1. นางธิวตี  การบุญ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทนาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรานนท์
2. เด็กชายธีรพัฒน์   อิ่นแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  กิจชล
2. นางศุภิสรา  ศิริวิสุทธิรัตน์
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขุนซ่อง 1. เด็กหญิงจันจิรา  รักรู้
2. เด็กหญิงนฤมล  สมนอก
3. เด็กหญิงสุวรรณา   แซ่ไต้
 
1. นางกนกพร  เมโฆ
2. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธนพงศ์  จันทร์ขวัญเจ้า
 
1. นางมารศรี  พิลา
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผันศิริ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  เนินชัย
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  คล่องแคล่ว
5. เด็กหญิงอุมมาพร  แจ่มใส
 
1. นางวรรณิดา  นพรัตน์
2. นางองุ่น  สกุลนอก