รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กชายอริย์ธัช  ทัศนพันธุ์
 
1. นางนวลจันทร์  สร้อยโพธิ์พันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ตีบนอก
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงศิริพร  ย้อนเพชร
 
1. นางสาวบุญตา  เกียวกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงณวพร  พุ่มจำปา
2. เด็กหญิงภาวินี  ซามาตร
3. เด็กหญิงอลิสา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวธันย์ชนก  จันทะบุตร
2. นายสิขรินทร์  เครือน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79.48 เงิน 6 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 1. เด็กชายจักรภัทร  ปรึกษา
2. เด็กชายณัฏฐพล  เมฆฉาย
 
1. นางบุญนาค  ภูฆัง
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.47 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ฟักสุวรรณ์
2. เด็กชายระพีพันธ์  ฟักสุวรรณ์
 
1. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมรกต   รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงจันทร์
4. เด็กชายสรัล  กองยนต์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เกิดศรีประเสริฐ
 
1. นายกฤษสุวรรณ  อินสว่าง
2. นางขวัญชนก  แสงสุวรรณ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกาบบัว 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองสา
2. เด็กหญิงณิชา  แถมนา
 
1. นางสมพร  อินทรศักดิ์
2. นางสาวสิริกร  พิชิตธนปัญญา
 
9 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพชร
 
1. นายธาตรี  ปฏิทัศน์
 
10 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนประดู่ 1. เด็กชายกีรติ  สุพรรณเรือง
 
1. นายมานพ  พุ่มสาขา
 
11 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 1. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์บุตร
 
1. นายธงชัย  คงประเสริฐ
 
12 ศิลปะ ซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
13 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงอภิษฎา  สว่างศรี
 
1. นายมนัส  ปรากฎผล
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
 
1. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
15 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกนกอร  ชื่นเสม
2. เด็กหญิงคณิตกุล  สังข์สุนทร
3. เด็กชายณัฐนนท์  เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงบุญรัตน์  เปล่งวานิช
5. เด็กชายปกรณ์  มณีอินทร์
6. เด็กชายปราชญ์  จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงผุสชา  ไทยขวัญ
8. เด็กหญิงพนิดา  พลายละหาร
9. เด็กหญิงพอฝัน  กุลวงษ์
10. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพ็ชร
11. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
12. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
13. เด็กหญิงสิริมา  สนธิศรี
14. เด็กหญิงเกตุกานต์  ม่วงหมู่
15. เด็กหญิงเนตรชนก  กิ่งคล้ายกัน
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
2. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
3. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
4. นางเสียงเพราะ  ศรีหาภาค
 
16 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายฐิรวัฒน์   อยู่กำเหนิด
2. เด็กชายณัฐนนท์  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงบุญรัตน์  เปล่งวานิช
4. เด็กชายปกรณ์  มณีอินทร์
5. เด็กหญิงผุสชา  ไทยขวัญ
6. เด็กหญิงพนิดา  พลายละหาร
7. เด็กหญิงพอฝัน  กุลวงษ์
8. เด็กหญิงลำเพย  สุวรรณหงษ์
9. เด็กหญิงวิริยาพร  แสงเจือ
10. เด็กหญิงสิริมา  สนธิศรี
11. เด็กหญิงเกตุกานต์  ม่วงหมู่
12. เด็กหญิงเนตรชนก  กิ่งคล้ายกัน
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
2. นายธัญญากร  ธรรมกาย
3. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
4. นายอุทัย  จงวัฒนารักษ์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุขสำราญ
 
1. นายภัทรพล  เมฆอากาศ
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วบัวดี
 
1. นางศิวพร  แช่มช้อย
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงณัฐชา  กรวิรัตน์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เจริญยิ่ง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  วรรณสูตร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะราคำ
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรสินี  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  ผิวขำ
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 1. นายธีรธาร  สะราคำ
2. เด็กหญิงนิญากร  วัฒละ
3. นางสาวศิริภรณ์  เหมะธุลิน
 
1. นางณัฏฐ์ทิตา  ชัยศิริธนจินดา
2. นางสาวศิริพร  ทวีวัฒน์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 1. เด็กชายธนทรัพย์  เซี่ยงหลิว
2. เด็กหญิงวชิระกาญจน์  นาเมือง
3. เด็กหญิงอริตา  พวงมณี
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ชำนาญศิลป์
2. นางภัทราวดี  นาเมือง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงกฤษณา  พลายละหาร
 
1. นายสุนทร  หิรัญอุทก
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์ศรีชา
 
1. นายวัฒนา  สกุลบริสุทธิ์
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงนฤมล  มะลิทอง
2. เด็กหญิงบุษกร  คล้ายสุบรรณ
3. เด็กชายพัชรพงศ์  ยุวเรืองศรี
4. เด็กชายรชา  ประทาน
5. เด็กหญิงรินลดา  ยอดศิริ
6. เด็กหญิงวีรวรรณ  อินทมาศ
7. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สนธิศรี
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทรงเพียรธรรม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  จันทร์เสวก
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต    
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เพ็ชรักษ์
2. เด็กหญิงนิติยา  วิเศษพันธ์
3. เด็กหญิงวายุรี  พรมพรึก
 
1. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงศรัญญา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เฟื่องทิพย์
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงปัทมา  พัดสุวรรณ
 
1. นางศศิธร   อินอร
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงณิชากร  โพธิ์อ่ำ
2. เด็กหญิงธนพร  สว่างศรี
3. เด็กหญิงนรกมล  นาคทอง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อานมณี
5. เด็กหญิงปิยนุช  พวงมาลี
6. เด็กหญิงสุชาดา  สีทับทิม
 
1. นางนิศากร  เศรษฐสุข
2. นางศิริ  แข็งขัน
3. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายสุวรรณ  โลกะนัง
 
1. นางธัญญรัศม์  แตงทอง
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงชญาดา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มงคลนิมิต
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉินศรี
4. เด็กหญิงปณิตา  รัตนวงษ์
5. เด็กหญิงปทิตตา  อ่ำรัศมี
6. เด็กหญิงวรัญญารักษ์  ธนพรนิธิวงษ์
7. เด็กหญิงศจีภรณ์  แพงย้อย
 
1. นางนพรัตน์  พลเสน
2. นางนิศากร  เศรษฐสุข
3. นางอัจฉรา  สกุลบริสุทธิ์