รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวโพธิ์สระ
3. เด็กหญิงทักษพร  สอนฆ้อง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จุมพรม
5. เด็กหญิงปวีณา  หลอดแก้ว
6. เด็กหญิงรัตนาพร  พุฒกาง
7. เด็กหญิงสุนิสา  เกตุทอง
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ตรีทานนท์
 
1. นางบุษยา  คำเรียง
2. นางสาวปิยวรรณ  ถาวรกูล
3. นายอุดม  คำเรียง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  วรรณดี
2. เด็กหญิงปาวลี  วายะมะ
3. เด็กชายศิวัชณัฐ  ยะแสง
 
1. นางปราณีต  วันคลี่
2. นางรุ่งเรือง  ตาดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกฤษณา  เรืองขจร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หลักเพชร
 
1. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงญาดา  วิวิทแก้ว
2. เด็กหญิงรัชพร  กองม่วง
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววิชุดา  บัวแจงงาม
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศกร  ทับวัล
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ