รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา  ใจกริ่ม
 
1. นางสาวช่อทิพย์  เลิศปฏิภานพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ถาวรรัตน์
2. เด็กหญิงสายป่าน  เนตรสว่าง
3. เด็กหญิงอภิรุจี  ศิริเลิศ
 
1. นางคณาพร  พิมพ์เทพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ชูชาติ
2. เด็กหญิงภูชิตา  เชิดฉันท์
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา  โกลากุล
5. เด็กหญิงสุชาดา  ศรแก้วดารา
 
1. นางปราณี  พลายละมูล
2. นางสุวิมล  พันธุ์ศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงนิธิวรรณ  มาเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อุปการะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกระจาย
 
1. นายเฉลิมชาติ  รุจิเชาว์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายวริทธิ์   ถาวรพานิช
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กชายไตรภพ  ทองเรือนดี
 
1. นายวิทยา  จันทร์ทอง
 
7 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัชชา  สาระกัด
3. เด็กหญิงณัฐญา  โพธิพล
4. เด็กหญิงบุญยวีย์  ม่วงคำ
5. เด็กหญิงวิภาวี  ภูษาทพ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เผือกนิล
7. เด็กหญิงสุภาพร  ประละไทย
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวเพชรชมพู  อินทปัทม์
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนตรสว่าง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แป้นแจ้ง
3. เด็กหญิงกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่ถิ่น
5. เด็กหญิงนริศรา  โรจน์บุญถึง
6. เด็กหญิงพรธิดา  ใจธรรม
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สังข์พิชัย
8. เด็กหญิงพิศภัสสร  มงคล
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองสุข
10. เด็กหญิงศรีจิตรา  จิตรนพคุณ
11. เด็กหญิงสิรภัทร  ประคองเก็บ
12. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
13. เด็กหญิงหทัยธร  เกียรติชัยดำรง
 
1. นางสาวปณิตา  สุรำไพ
2. นางศรีรัฐ  วทาทิยาภรณ์
3. นางสุวรรณ  จ้อยศรีเกตุ
4. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีบุญธรรม
2. เด็กชายอภิโชติ  ประกอบธรรม
 
1. นางรัตนา  ธาดา
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี
 
1. นางสาวพาทินธิดา  การะวงศ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายธนทรัพย์  สงสว่าง
2. เด็กชายธนพงษ์  เผ่าพันธุ์
3. เด็กชายธวัชชัย  มงคลธง
4. เด็กชายพงศกร  นาคชัยยะ
5. เด็กชายพีรยุทธ  กลิ่นแก่นจันทร์
6. เด็กชายเจษฎา  สุขนิมิตร
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
2. นายประยงค์  มีชะนะ
3. นางสาวเนาวลักษณ์  พุทธจรรยา
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
2. เด็กชายชลทร  มูลธรรม
 
1. นางสาวปิยนุช  ดอกไม้
2. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข