รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สิงห์บุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  ประสิทธิ์สอน
 
1. นางสาววันทนีย์  นะยะเนตร์
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายกิตติ์ณรงค์  เทียนขาว
2. เด็กชายธรรมธร  แซ่ลี้
3. เด็กชายปณพล  กลั่นสกุล
 
1. นางยุพดี  นฤทุกข์
2. นายอำนาจ  นฤทุกข์
 
3 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล3(พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กันเกตุ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
4 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หยวกแตง
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กชายนัฐพล  พึ่งรูป
2. นายประพันธ์  ยอดดี
3. เด็กชายวรพรรณ  อสุนี ณ อยุธยา
 
1. นางกอบกุล  เตียวตระกูลวัฒน
2. นายเสมอ  จันทร์พ่วง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤษณะ    ทับทิม
2. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงไหม
3. เด็กชายปรวุฒิ   งิ้วราย
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางอารมณ์  เกิดรพ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. นางสาวสิริ  สโมสรสุข
2. นางสาวสุกฤตา  ผ่องอักษร
 
1. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
8 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงชฎาพร  มังคลา
2. เด็กชายเพ็ญเพ็ชร  ทับทิม
 
1. นางวาสนา  จันสถาพร
2. นายสุขสันต์  เประยะโพธิ์เดช
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ 1. เด็กชายชลธีร์  รัตนอำภา
2. เด็กชายชัยณาวัฒน์  คูหาทอง
3. เด็กชายพงศกร  อ่อนนาค
 
1. นางภัสรวีร์  ธนสมบัติธิติชัย
2. นางสุวิมล  พวงกุหลาบ
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชรประไพ
2. เด็กชายพัฒนชัย  เพิ่มพูล
3. เด็กชายสุวัฒน์  เอมวงษ์
 
1. นางพุทธชาติ  แผ้วเฉลิมสุข
2. นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงมันฑนา  บาลี
 
1. นางสาวยุวดี  ทองโต