รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงอินทิรา  เดชจร
 
1. นายสุรัตน์  ชาพรมมา
 
2 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรยุทธ์  พุทธบัญญัติ
 
1. นางชูศรี  วุฒิเสน
 
3 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายกษม  สุวรรณประเวก
2. เด็กชายจักรพงษ์  อาจยุทธ
3. เด็กชายชาคริต  เชิงสอาด
4. เด็กชายธงชัย  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงธาริณี  แก้วมณี
6. เด็กชายบัญชา  นาคสัมฤทธิ์
7. เด็กชายพงศกร  ลพนิกร
8. เด็กหญิงพิมพ์พร  เมคิน
9. เด็กชายภานุพงศ์  สิงห์พันธุ์
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  งอมสงัด
11. เด็กหญิงสินจัย  ฟองจามร
12. เด็กหญิงสุกัญญา  กลขุนทด
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ยาชมพู
14. เด็กชายสุริยา  ทองเพ็ง
15. เด็กชายไชยวัฒน์  ดวงแก้ว
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
2. นางสาวฑิฆัมพร  ระภักดี
3. นางสาวธนารีย์  จันทร์กมล
4. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองเหลือง
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพฑูรยฺ์วิทยา 1. เด็กชายวงศธร  วงษ์พยอม
 
1. นางสาวสุธารัตน์  วรชาติ
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  น้อยคำมูล
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพวงผกา  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภัทรพร  ชื่นบาน
5. เด็กหญิงสมฤทัย  แซ่เตียว
 
1. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
2. นางสาวนิสา  ประสงค์เงิน
3. นางสาวปรานี  ทรัพย์พล
4. นางสาวมณีรัตน์  จันทรา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กชายชีวะ  อดกลั้น
2. เด็กชายถิรวัฒน์   ศรสุวรรณ
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายกวิยา  สาระรัมย์
2. เด็กชายกิตติกร  เพียดสิงห์
3. เด็กชายรุจิรา  กวางรัมย์
 
1. นางสาววรรณา  ไม้สูงดี
2. นายเดชชาติ  สุขนิล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เกตุสำโรง
 
1. นางอรุณรัตน์  แพรสุรินทร์
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางมาลัย  พรสินชัย
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงพรธิตา  ฉิมยาม
 
1. นางสวีณา  รื่นสุข