รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงภิรมณ  ทองเสม
 
1. นางอังสนา  กองตาพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายเศรษฐ์   สิทธิโชคธรรม
 
1. นางจิรพรรณ  รังสิประภัศร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 95.598 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1. เด็กหญิงมนัสวี   วรปัญญา
2. เด็กชายศุทธี   ทิพอุตร์
 
1. นางนัฏพร  ศิวะสาโรช
2. นางสุรภา  ภีมะโยธิน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ต้นบุญ
2. เด็กชายไพสิฐ  บัวบาน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เล็กวิญญาณ
2. นางอโนทัย  เกตุพิชัย
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวง 1. เด็กหญิงอริศรา  มูลมณี
 
1. นางสมทรง  อ่อนอิ่ม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1. เด็กชายวัฒนา  วรเพ็ญ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กหญิงสุนิสา  มะลิลัย
 
1. นายประสาท  ภักศรีวงษ์
2. นางพิมพา  จันทรจามร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) 1. เด็กชายหิรัญ  โตมะนิตย์
2. เด็กหญิงอารียา  มาดี
3. เด็กหญิงอารีย์  กองพรม
 
1. นางกฤษณาภรณ์  เกษตรไพศาล
2. นายณัฐวุฒิ  คำนวนวุฒิ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  รากพุฒ
2. เด็กชายไพบูลย์  ศิริกุล
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราฏร์) 1. เด็กหญิงชนาพร  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงศศินันท์  ปริญจิตต์
 
1. นางจิราภรณ์  สุคันธวิภัติ
2. นายสุเทพ  พึ่งน้อย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  รักกลาง
 
1. นายวิษณุ  รัตน์ตยานุสรณ์
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพล  สง่าเม่น
 
1. นายศักดา  เบ้าคำ
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี 1. เด็กชายเปรมสันต์  มุลมูล
 
1. นางสุกัลญา  แสงฉาย
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศรัณยู  กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงสุธิตา  คันทา
3. เด็กชายสุพจน์  สายบัว
 
1. นางสาวจีราภา  รุ่งเรืองรัตน์ชัย
2. นางสาวสุนทรีย์  สว่างจันทร์
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุมาวัน
2. เด็กชายพีรพล  พานเชียงสี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางเพ็ญพรรณ  นิลพล
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายปรัชญา  ศิริวัน
2. เด็กชายอนุชา  สันดา
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนะชัย  เตยสันเทียะ
2. เด็กหญิงสิริทิพย์  พันดา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางสาวสุนทรีย์  สว่างจันทร์
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงดวงกมล  โบว์แพร
 
1. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูเลาสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสสร  วรสกุล
3. เด็กหญิงวนิดา  ทรัพย์ทัด
4. เด็กหญิงศุภัสรา  เจียมจิตวานิชย์
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทับทิมแดง
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
3. นางสายใหม  อินทร์แก้ว
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกษรทอง
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สายบัว
3. เด็กหญิงลัทธวรรณ  โพธิ์คำ
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ชาติชายพนา
 
1. นางจุฑารัตน์  ปุณยชัยปรีดา
2. นางสาวนันทวรรณ  แก้วโชติ
3. นางสายใหม  อินทร์แก้ว
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นายสมคิด  คำแท้
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวนิดา  อยู่พันดุง
 
1. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ