รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 1. เด็กหญิงสุธิมา   สรนอก
 
1. นางสิรินุช  บุญเกื้อ
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐพร   เวชวิมลรัตนา
2. เด็กหญิงมลทิตา   เกตุตะคุ
 
1. นางสาวดลพร   ประภาชื่นชม
2. นางสาวสมบัติ    เกษศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงสุนิตา   ฟองเนตร
2. เด็กหญิงสุพรรณิภา   ออมสิน
3. เด็กหญิงเจริญจิตร   ดิษเสถียร
 
1. นางอิชยา   มันตะรักษ์
2. นางเข็มทราย   สรเลขกิตติ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 82.82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายพรพินิต   เทียกันที
2. เด็กชายวิท   คุปติตระกูล
 
1. นางสาววิติยา   เทียมสุนทร
2. นายแมน   จัดแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายชูศักดิ์   พรมสี
2. เด็กชายศักดา   คำพิบูลย์
 
1. นายลิขิต   ของนา
2. นายวรัญญู   อุดแก้ว
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายธัชพล   แก้วกำกง
2. เด็กชายปราโมทย์   ปราชกระโทก
3. เด็กหญิงศิริกร  ฉวีรัมย์
 
1. นางวิมลฉัตร   ชาวด่าน
2. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชญา    แก้วกำกง
2. เด็กชายตรัยศักดิ์  หินแก้ว
3. เด็กหญิงเปรมวดี   แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
2. นางเยาวพาณี   มะปรางค์
 
8 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีรัมย์
2. เด็กหญิงจริยา   ป่าครอง
3. เด็กชายจักฤษ์   สุดเต้
4. เด็กหญิงจารุนันท์   คำแหง
5. เด็กหญิงจินตนา   ทักษิณ
6. เด็กหญิงจีระวรรณ  ปลั่งกลาง
7. เด็กชายชินกฤต   จันทร์งาม
8. เด็กหญิงธารารัตน์   พิมพิลา
9. เด็กชายธินกร   สายน้ำเที่ยง
10. เด็กหญิงนฤมล   มหาพรม
11. เด็กหญิงนิตติยา   พิมพ์เดช
12. เด็กชายภคพงศ์   มังสา
13. เด็กหญิงรัตนา   ฆ้องชะฎา
14. เด็กชายวสันต์ชัย   แก้ไข
15. เด็กชายศิริศักดิ์   สีวิใจ
16. เด็กหญิงสราวุธ   มังโส
17. เด็กชายสหรัถ   ลาสร้อย
18. เด็กชายสุนิภัทร    เอมโอด
19. เด็กหญิงสุภาพร   คำแหง
20. เด็กชายอนันต์   แก้วคนตรง
21. เด็กชายอภิสิทธิ์   แข็งขัน
22. เด็กชายอรรถพล   โอบอ้อม
23. เด็กหญิงอรวรรณ   คนชาน
24. เด็กหญิงอรไพริน    ทักษิณ
25. เด็กชายอานนท์   วงษ์พา
26. เด็กชายเมกวัตต์   สะทิง
27. เด็กชายเอกประพันธ์   กองดี
28. เด็กหญิงใบเตย   ลาสร้อย
29. เด็กชายไพรพณา   ห่อมกระโทก
 
1. นายศุภกิจ   อ่อนทิม
2. นางสาวสุนันทา   ฉายากุล
3. นางสาวสุรินทร์   ขาวงาม
4. นางสุเวียง   ไชยปัญหา
5. นางอุมาภรณ์   พยุยงค์
6. นางเย็นจิตร   แพงวงศ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ   หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงนาตยา   เกษาแปง
 
1. นายสุทธิพงษ์   สีพันธ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ   หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายปฏิภาณ   สอนแสง
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
13 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์มนต์
2. เด็กหญิงกำไล  กันเมฆ
3. เด็กชายกีต้า  พึช
4. เด็กหญิงจำเริญ  จอมประโคน
5. เด็กชายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หาญประสพ
7. เด็กหญิงชนิภา  เพ็ชรเทศ
8. เด็กชายณัฐพงษ์  มากกว่าวงค์
9. เด็กหญิงทิพกร  พักน้อย
10. เด็กชายธนาวุฒิ  แจ่มใส
11. เด็กชายธีรพงษ์  เทศชวน
12. เด็กชายธุรกิจ  บัวผัน
13. เด็กชายนนท์ธชัย  นาถ้ำพลอย
14. เด็กหญิงนราภัทร  ดีวอน
15. เด็กชายปรกรณ์  เทียมสงวน
16. เด็กหญิงปราณี  ทูคำมี
17. เด็กชายปรีชา  ก่อแก้ว
18. เด็กหญิงพนิดา  เทียมสงวน
19. เด็กชายพรชัย  อ่อนศรี
20. เด็กชายพรประสิทธิ์  พันธฤทธิ์
21. เด็กชายพีรทัต   ฟูเฟื่อง
22. เด็กหญิงรจนา  อารีย์
23. เด็กหญิงลักษิกา  กิจเชื้อ
24. เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมสงวน
25. เด็กหญิงวาสนา  หอมประสพ
26. เด็กชายวินัย  มากกว่าวงค์์
27. เด็กหญิงวินิจฉัย  เจริญยุทธิ์
28. เด็กชายศราวุฒิ  แย้มศรี
29. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไวการ
30. เด็กหญิงอนัญญา  วงค์พนม
31. เด็กชายอนุชา  อินทรักษา
32. เด็กชายอนุสร  เย็นประสพ
33. เด็กชายอังคาร  คำสนิท
34. เด็กหญิงอินทิรา  สุขเลิศ
35. เด็กชายเคนชิโร่  สียางนอก
36. เด็กหญิงเชาวรินทร์  คุณจาง
37. เด็กหญิงเนตรนภา  จ่าพันธ์
38. เด็กชายเอกพงษ์  ทัดสงค์
39. เด็กชายไชยวัฒน์  กิมเสม
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นางสาวภาษิตา  เข็มบุบผา
3. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
4. นางสาวสุภัชชา  ชัยหมก
5. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุตรธรรม
7. นางเนตรนภิส  น้อยมี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ฉวีรัมย์
2. เด็กหญิงจีรดา   พรมรินทร์
3. เด็กหญิงปิยะมาศ   มิดชิด
4. เด็กหญิงภาณุมาส   ยศ
5. เด็กชายภานุพงศ์   สวัสดี
6. เด็กหญิงสิดาพร   บุญยงค์
 
1. นางทองปิ่น   อุทกะ
2. นางสาวทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์
3. นางสำเนียง   วงสุริย์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงดุจดาว   เข็มทอง
2. เด็กหญิงพรรณวษา  พุฒซ้อน
3. เด็กหญิงภาวิณี   ตู้ทอง
 
1. นางนิภาพรรณ   พิพิทจันทร์
2. นางละม่อม  โสภาทอง
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ทองย่น
 
1. นางศิริวรรณ   นาคเสน
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงชิดชนก   อัมพวัน
 
1. นางศรีเรือน   อู่ตะเภา
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงณัฐวดี   จันทะผล
2. เด็กชายพงศกร   สังชม
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   ชาอินทร์
 
1. นางดวงกมล   กิจวารี
2. นางดุลภากร  เจียมตน
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤษฎา   จันทะสอ
2. เด็กหญิงศศิธร   ใสเมืองยอง
3. เด็กชายอลงกรณ์   ทุมพล
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นางสาวปาริชาติ   เชียงสากุล
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายวสันต์   พินิจมนตรี
2. เด็กชายศิริชัย   จูงพันธ์ท้าว
 
1. นางรุ่งนภา   เศษสุวรรณ์
2. นางสาววรนิษฐา   พลสงคราม
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงสุวนันท์   ศรีพลี
2. เด็กชายอาทิตย์   กันลิตร
 
1. นายพินิจ   พลอยนิล
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายณัฐชนนท์   สุริยะบุตร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   หอมหวาน
 
1. นางพิมพ์ใจ   อินทร์น้อย
2. นางสาวเวียงพิง   หาญเทียม
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 1. เด็กชายกฤตกร   เนื่องนา
2. เด็กชายดนัย   ขุนเภา
3. เด็กชายลม   จันลี
 
1. นางสาวกนกรัส   รวมอานุวัฒน์
2. นางเรืองไร   คงพันทระ
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงวาสนา   ฟองเกิด
 
1. นางสาววัลลภา   ปันส่วน
2. นางสาววาสนา   เหมพรหม
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายกฤษณะ   ปานทอง
2. เด็กชายบรรจง   เสริมทรง
3. เด็กชายวุฒธิพงษ์   งามสนิท
 
1. นางสาวจงรักษ์   กงจีน
2. นางพรไพรินทร์   นัยนานนท์
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงปลายฟ้า   พรมเดช
 
1. นายสิทธิชัย   จันทร์คลาย
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา   ดีจรัส
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131 1. เด็กหญิงกาญจนา   หมหึก
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์   ดวงธนไพสิฐ
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงธัญมน   ชัยบุดดี
 
1. นายปรีชา   บุญอุไร