รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  โสมีชัย
2. เด็กหญิงสุธิดา  ราชสะอาด
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  เงื้อมผา
2. เด็กชายเจษฎากร  รุดชาติ
 
1. นางสาวพรนภา  กลมเหลา
2. นางสาวอมรรัตน์   แสนอ่อนพุธ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.49 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายขวัญชัย  อ่อนละมัย
2. เด็กชายพงศธร  ภู่เอี่ยม
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายวัชรินทร์  ศิริสุทธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ยอดมณี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  หนูเข็ม
3. เด็กหญิงเข็มพลอย   พุ่มไสว
 
1. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
2. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
 
5 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจตุพร  ฆ้องจันดา
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปิ่นหนองแก้ว
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ภู่ทอง
4. เด็กชายตะวัน  ศรีทอง
5. เด็กชายนรากรณ์  กระสวยทอง
6. เด็กหญิงนริศรา  ฆ้องต้อ
7. เด็กชายนฤเบศร  กองศรี
8. เด็กหญิงนันทิกาล  กลประกอบ
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บัณฑิต
10. เด็กหญิงบังอร  ประกอบผล
11. เด็กหญิงปภัสสร  พิมพ์อรัญ
12. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  กองศรี
13. เด็กหญิงพนัสดา  ฆ้องจันทร์
14. เด็กหญิงพรชิตา  สมใจ
15. เด็กหญิงพรชิตา  ฆ้องหมู
16. เด็กชายพิสิฐ  วงษ์ภักดี
17. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
18. เด็กหญิงรัตนาพร  ปิ่นแก้ว
19. เด็กหญิงลลิตา  เนื่องจากจันทร์
20. เด็กชายวรนันท์  สังข์เครือ
21. เด็กหญิงวรัญญา  ด่านจับกุม
22. เด็กหญิงวาสนา  นิพวงลา
23. เด็กชายวิชิต  จันทรา
24. เด็กหญิงวิณัฐดา  ประกอบผล
25. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงษ์เข็มมา
26. เด็กชายวุฒิชัย  ช่างอบ
27. เด็กชายศรุจ  เหรียญตระกูล
28. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วอนันต์
29. เด็กหญิงสุภาพร  สังข์เครือ
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
31. เด็กหญิงสุมิตา  พรรณพิมพ์
32. เด็กหญิงอทิตยา  พาดี
33. เด็กชายอนุสรณ์  ทองสอง
34. เด็กหญิงอรพรรณ  สังข์เกิด
35. เด็กชายอลงกรณ์  พอนเบ้า
36. เด็กชายเตชภณ  แปลงกาย
37. เด็กชายเธียรเศวต  ศรีพรม
38. เด็กชายไพรัตน์  ก้องกังวาล
 
1. นายจีระศักดิ์  จะยันรัมย์
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นายชาตมังกร  เลนคำมี
4. นางนภวรรณ  นาดี
5. นางสาวพรทิพย์  ร่มพุดตาล
6. นายศราวุธ  อภัยศิลา
7. นางศิริพร  เหนือคูเมือง
8. นายสาธิต  จังพานิช
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงเบญญา  ปาลวงค์
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กชายคมกฤษ  ช่วยณรงค์
2. เด็กชายอำพล  บุญค้ำชู
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  นวลนุช
 
1. นางสาวราตรี  กุลบุญ
2. นายวุฒิพงษ์  โพธิมูล
 
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงเณรี  ฉายรังษี
 
1. นางสาวฌานิพัฒน์  มีมุ่งกิจ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายทยากร  แพนลา
2. เด็กชายธเนศ  พลชัย
3. เด็กชายนที  พรมมากอง
4. เด็กชายพงศธร  โยธา
5. เด็กชายพีระยุทธ  สีดาเลิศ
6. เด็กชายศุภชัย  ขุนเทียม
7. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  สุขเกิด
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เหล็กงาม
 
1. นายนิกร  สุทธิผาสุข
2. นายสุทิน  ศิริสรรพ
3. นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กชายจักรี  วงศรีทา
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กชายบริพัฒน์  บุญประกอบ
 
1. นางประภัสสร  ใจแกล้ว
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายจักรินทร์  ฆ้องจันทร์
2. เด็กหญิงสุนันท์ธา  กาละโก
 
1. นายราชัน  เทวัน
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทูธง
2. เด็กหญิงปรียาภัทร   สีแสน
3. เด็กหญิงเกี้ยวเกล้า   ห้อยระย้า
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุขเจริญ
2. นายมานพ   สุขเจริญ
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 1. เด็กชายชวกร  เจริญศิริ
2. เด็กชายศุภชัย  สมพงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หอมมาก
 
1. นางวันเพ็ญ  มุ่งจงรักษ์
2. นางสาวสายสุนี  เอี่ยมสะอาด
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุกเขียว
2. เด็กชายวรมันต์  สว่างพฤกษ์
 
1. นางจุฬาภรณ์   สุขเจริญ
2. นายมานพ   สุขเจริญ
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายสุดเขต  ชื่นชม
2. เด็กชายสุวิจักรณ์  ก๊กประเสริฐ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก