รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรสาคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงชุติมา  กอสกุลธรรม
 
1. นางเลขา  เสมานารถ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายกมล  ทั่งทอง
 
1. นางสาวอุไรพร  ลิ้มประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อังสุมาลีย์กุล
2. เด็กชายวงศธร  ยิ้มทะโชติ
 
1. นางสาวรัชนี  เกิดผล
2. นายสมควร  มิตรสัมพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 88.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายกาย  ดุสนาทร
2. เด็กชายศุทวีร์  มาตานนท์
 
1. นางจีราภรณ์  บุญเกิด
2. นายวรพงษ์  เพ็ชสุวรรณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87.85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายปิยพงศ์  เกิดยงค์
2. เด็กชายมังกร  สารีเป้
 
1. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
2. นางวรรณา  วิมานจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกรกนกย์  วงค์ชาติ
2. เด็กหญิงกรวิภา  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงกษมา  แก้วอารีย์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม
5. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนขัน
6. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์บุตร
7. เด็กหญิงผ่องผกา  เพ็งอำไพ
8. เด็กชายพันธุ์ธัช  ภานวาลย์
9. เด็กชายพีระพงษ์  จันทร์แสน
10. เด็กชายฤทธิเบศก์  เสาร์ปลา
11. เด็กหญิงวรินทิพย์  เรือสุวรรณ
12. เด็กชายวัชพล  นามพุก
13. เด็กชายศิริมงคล  ราชเสนา
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยชนะ
15. เด็กชายสัณหณัฐ  บุญหนุน
16. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ยิ้มจันทร์
17. เด็กชายเวทิน  รินทะไชย
 
1. นางฝนทอง  ไกรราม
2. นางภัทรศรัณย์  พันธ์ธุมวงษ์
3. นางลัดดาวรรณ   บุญภมร
4. นางวิสาข์  บุญตานนท์
5. นายเกียรติกูล  เหล่ากอดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ
2. เด็กหญิงกวินทรา  จันทร์ศรี
3. เด็กชายกิตติพงค์   บุุญภา
4. เด็กหญิงคนิพร  สุวรรณศรี
5. เด็กชายจีรพันธ์  สุปัญโญ
6. เด็กชายณัฐดนัย  รักท้วม
7. เด็กชายธนากร  บุญวัง
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดาวใส
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองดี
10. เด็กชายนวมินทร์  เกตุแก้ว
11. เด็กชายปฏิพล  นิลจันทร์
12. เด็กชายภานุพงศ์  มิ่งขวัญ
13. เด็กชายสรัญ  บุญนา
14. เด็กหญิงสายฤดี  จันธำรงค์
15. เด็กหญิงสาวิตรี  สีจันหล้า
16. เด็กชายสุเทพ  คำตา
17. เด็กชายสุเมฆ  แสนพุทธ
18. เด็กชายอธิการ  บาลศรี
19. เด็กชายอลงกรณ์  เชื้อครุฑ
20. เด็กหญิงอารยา  หมีเงิน
 
1. นายจรัญ  ชมภูเทพ
2. นางฝนทอง  ไกรราม
3. นางสมคิด  บุญปลอด
4. นางอุไรวรรณ  ศรีถนัด
5. นายเกริกไกร  เต็มมูล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายกริช  สรสิทธิ์
2. เด็กชายจิรายุ  จันทร์นวลแสง
3. เด็กชายชนะชัย  ขำสมัย
4. เด็กชายฐาปนกรณ์  สโรชธำรง
5. เด็กชายธนกฤต  อังศุมาลีย์กุล
6. เด็กชายนพปกรณ์  ศรเดช
7. เด็กชายนาวิน  ภุมรินทร์
8. เด็กหญิงนิดานุช  เผือกกลางเมือง
9. เด็กชายบุรินทร์  อินทะนงค์
10. เด็กชายพัชรพล  เอี่ยมเจริญ
11. เด็กชายพิชญะ  หยวกแฟง
12. เด็กชายรุจิกร  ศุภกิจโกศล
13. เด็กชายวรรณรัชต์  จันทร์นิเวศ
14. เด็กหญิงวรัญญู  นมะณี
15. เด็กชายวิศรุต  ไทยแท้
16. เด็กชายศุภณัฐ  ธุนันทา
17. เด็กชายสิรินทร์  เกตุรวม
18. เด็กชายอภิชาติ  เนียมมะณี
19. เด็กหญิงโชติมา  ประทุมศิริ
20. เด็กหญิงโยษิตา  เข็มนุช
 
1. นางกุลนันท์  ทองสะอาด
2. นางสาวจินดาพร  เจริญธรรม
3. นางปฐมาวดี  มูลสา
4. นางสุดาวรรณ  ศรีนาราง
5. นายสุวรรณ์  น้อยนาง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นทุ่งทอง
 
1. นางราตรี  สำเริงราษฎร์
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ธัญญโกเศศสุข
2. เด็กหญิงเกศกนก  มีบุญ
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์  กระจ่างพุ่ม
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
2. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิตนิภา  เอื้อจงมานี
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงวีรญา  ฉายพล
 
1. นายเจษฎา  เคารพ
 
14 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ฉุยรักษ์
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์แสนชา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญยิ่งยง
 
1. นางสาวนรารัตน์  แอบกลิ่นจันทร์
 
16 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 1. เด็กหญิงลักขณา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวสุรัตนาภรณ์  ชมศรี
 
17 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นางไอริณ  ปิ่นตบแต่ง
 
18 ศิลปะ ซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
19 ศิลปะ จะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
 
20 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  บุญมาก
 
1. นายศิรณัฐ  บุญนาค
 
21 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชายจิรายุ  สาริกา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ชนะการ
3. เด็กชายณัฐพนธ์  ชนะการ
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาราเย็น
5. เด็กชายนที  ทรัพย์ไพบูลย์
6. เด็กชายนนทวัฒน์  เอี่ยมแตง
7. เด็กชายนพดล  เงินสมบัติ
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
10. เด็กหญิงมนัสพร  คุ้มครอง
11. เด็กหญิงวรรกมล  อยู่พิทักษ์
12. เด็กชายศิริชัย  ประทุมชัย
13. เด็กชายอรรถพล  ขวัญอยู่เย็น
14. เด็กชายเรวัตร  ขาวเจริญ
15. เด็กชายเอกพล  โพธิ์ทอง
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
3. นายวรายุทธ  วังเวงจิตต์
4. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กชายภานุพงศ์  ทองลี
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลโนรี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
24 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงจารวี  อิ้วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  บุญเศษฐ
3. เด็กหญิงณัฐกุล  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงปวรวรรณ  คุณากรสิริiลักษณ์
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทิพย์กร
6. เด็กหญิงสาวิตรี  มณีฉาย
7. เด็กหญิงอินทิรา  นิสัยสม
8. เด็กหญิงเมธาวี  ป้องเดช
 
1. นายจีระชาติ  งามทวี
2. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
3. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรรอด
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พยัพพฤกษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  พิศแสนสุวรรณ
 
1. นางสาวพัฑรา  ตรีพงษ์ศิลป์
2. นางรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คนแรง
2. เด็กหญิงเบญจพร  พันแดง
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กชายชยางกูร  เตยต้น
2. เด็กชายธนาธิป  นาคพนม
 
1. นางสาวเอมิกา  ชอบชื่น
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายกฤษฎา  จันชา
2. เด็กหญิงลลิตา  สุนี
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงณัฐพร  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงพิมชิตรา  เหล่าวงษา
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสุหัสชา  พรหมดวง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขากิจ
2. เด็กชายจิรพัฒน์  วิชาพร
3. เด็กชายนิติรัฐ  ผ่องศรีงามชัย
 
1. นายมัทศร  คะตะวงษ์
2. นายโอวาท  วีระกุล
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นายธนเดช  ภัทรพิทักษ์
2. เด็กชายพัชรพล  สุพรรณรัง
3. เด็กชายรักเกียรติ  เฉลยภาพ
 
1. นางสาวขวัญดรุณ  ทองสุข
2. นางสาวพัดสร  ขวัญใจ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เสริมเตชะถาวร
 
1. นางพัชรี  สมภาค
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจิราภา  พลับสวัสดิ์
2. เด็กหญิงบี  พรเจริญ
3. เด็กหญิงอลิษา  จันทรา
4. เด็กหญิงออง  พรเจริญ
5. เด็กชายเด่นชัย  ศรีสุวรรณ
6. เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  นามรมย์
 
1. นางทัศนีย์  ชาญประเสริฐ
2. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
3. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  ลาภธนชัย
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  รัตนวาณิชกุล
3. เด็กชายชนน  สังขพันธ์
4. เด็กหญิงณีรนุช  พวงสิงห์
5. เด็กชายพัทธพล  รุ่งกิจจิรพงศ์
6. เด็กหญิงภคมน  ทองอรุณ
7. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
8. เด็กชายวาสิน  สุขประเสริฐสิน
9. เด็กหญิงศุภากร  ปิ่นสุภา
10. เด็กชายสวิช  จารึกพูลผล
11. เด็กหญิงสุณิษา  ซุยนอก
12. เด็กหญิงอวิกา  ไม้เกตุ
 
1. นางสุมาภรณ์  ดันงา
2. นางสาวเบญจวรรณ  สังข์ทองงาม
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงธารารัตน์  วงษ์รุ่งประสาทสิน
2. เด็กชายวิทวัส  หมั่นมี
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์หงษ์
2. นางสาวพัฒนมณี  ใบทอง
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวภาวิณี  พันธุ์ดี
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่กั้ว
 
1. นางสาวจงรักษ์  จำปาบุรี
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจียสำราญ
2. เด็กหญิงวริศรา  ภู่หุ้ย
3. เด็กหญิงอภิสุตา  จันทร์ทองแท้
 
1. นางสาวรำไพ  ใจช่วงโชติ
2. นางวาสนา  มฤบดี