รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงนันทิดา  ป่าตาล
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
2 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายประสพโชค  โพธิ์เกิด
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
3 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จันบำรุง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
4 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 1. เด็กชายนัทติโชค  เมืองเรือง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ฟักทอง
 
5 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายจตุรพร  รอดบำรุง
 
1. นายเกรียงไกร  พิชญานนท์
 
6 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
 
7 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพลีใหญใน 1. เด็กชายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นางปราณี  ทองประยูร
 
8 ศิลปะ วงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เพ็งรักษ์
2. เด็กหญิงคีตา  โยตะสิงห์
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เพ็งมณี
4. เด็กหญิงณิชกุล  นิมา
5. เด็กชายธนดล  รักษาพล
6. เด็กชายธนรัตน์  ดิษฐ์วิมล
7. เด็กชายนภัสสร  สุวรรณรงค์
8. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
9. เด็กหญิงพรชนก  ทิพย์นนท์
10. เด็กชายพุทธชาติ  จู้ฉิ้น
11. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
12. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
13. เด็กชายภาณุวิทย์  อินตาสี
14. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
15. เด็กหญิงวณรรชพร  บุญสนธิ์
16. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
17. เด็กชายสุทธิพงษ์  จารย์อุปการะ
18. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
19. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
21. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
 
1. นางสาวทิพย์วัล  เพ็งรักษ์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
3. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
 
9 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กชายชญานิน  มั่นการ
2. เด็กหญิงณัชชา  โปร่งโสภา
3. เด็กหญิงทัศนีย์พร  จำปางาม
4. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  แสงตาปัน
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศรีวิรักษ์
6. เด็กหญิงนริศราภรณ์  สมคะเณย์
7. เด็กชายนวพล  สมทรัพย์
8. เด็กหญิงประภัสสร  ประเสริฐศิล
9. เด็กชายพงศกร  รอดยินดี
10. เด็กหญิงพรพิมล  โพธิ์จันทร์
11. เด็กหญิงพัทธมน  อินทร์ตุ่น
12. เด็กหญิงยุวกาญจน์  กลมกล่อม
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สังข์สุวรรณ
14. เด็กหญิงศราวัลย์  แดงโชติ
15. เด็กชายสิทธิโชค  ธิวะโต
16. เด็กหญิงสุกัญญา  ป้อมทอง
17. เด็กหญิงสุจิตรา  นาไชยเวศน์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีโท
19. เด็กหญิงสุวิกา  ทองบุผา
20. เด็กหญิงเจือจันทร์ฑมาส  ท้าวลา
21. เด็กชายโสธร  ธงแดงงาม
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
2. นางสุชาดา  เมฆแดง
3. นางสาวสุดารัตน์  อรุณทรัพย์กุล
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กชายธีรภัทร  เฉลิมมีกล
 
1. นายอนุวัฒน์  มูลอุบล
 
11 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ท้าวหอม
2. เด็กชายธิติวุฒิ  นุชนารถ
3. เด็กหญิงปราณชนก  สุขะวัฒนสินธุ์
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  เณรจิตร์
5. เด็กหญิงวรรณพร  เนตรแสงศรี
6. เด็กชายสิขรินทร์  สุขเสวย
7. เด็กหญิงสุนิตา  ทองพระจันทร์
8. เด็กชายอัมฤทธิ์  สุพัฒสร
9. เด็กชายอิทธิเดช  สุพัฒสร
10. เด็กชายแสงทอง  สายพิน
 
1. นายวชิระ  มหามาตย์
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
12 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำใบ
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองแสง
3. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอง
4. เด็กหญิงพลอย  ปู่รัตนะ
5. เด็กหญิงพิณประภาพร  สุวรรณเพชร
6. เด็กหญิงรวิภา  ใจยิ้ม
7. เด็กหญิงวิชญา  อบปัญญา
8. เด็กหญิงเรณุกา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
13 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มีบุญ
5. เด็กหญิงพิรดา  เชิดศรี
6. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
7. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางนวลจิรา  แจ่มจำรัส
2. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
 
14 ศิลปะ มายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  โลเลิศ
2. นายสงกรานต์  ปั๋นจอม
 
1. นายวิชัย  เกตุขวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เกิดศิริ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายการันต์  เกตุสุขำ
2. เด็กชายนวมินทร์  แยบดี
3. เด็กชายภูริน   จันทหาร
 
1. นางสาวกาญจนา  ถาวรชน
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กหญิงปรางธิดา  ไชยมั่น
 
1. นางศันสนา  คมน์อนันต์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวงสวรรค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงธิวา  กองราชา
4. เด็กหญิงวรรนิดา  ตาดม่วง
5. เด็กหญิงสุวิมล  สะเทือน
6. เด็กหญิงอริสา  ด่านเดิม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รัตนวิชัย
2. นางสาวรัศมี  ภาคตอน
3. นางสมศรี  โต้ตอบ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   คำพันธ์
2. เด็กชายพีรพล   หอมจันทร์
3. เด็กชายมนัส   พึ่มกุล
4. เด็กชายวรวุฒิ  มะณีสุทธิ์
5. เด็กชายสรธิญ  เคนคำพันธ์
6. เด็กชายสินธุชา  ทำทอง
7. เด็กชายอนุสร  บุญพุ่ม
8. เด็กชายไชยา   พาบุตร
 
1. นายประเสริฐ  ทรัพย์สิน
2. นายพงษ์ศักดิ์  เขมะประภา
3. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอัครพนธ์  ฮวดใช้
 
1. นางเยาวภา  แก้วสมบูรณ์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายธนกฤต  มะสัน
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ทองแท้
3. เด็กชายนิมิต  หิรัญเพิ่ม
 
1. นางวนิดา  ภูหงชัย
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคหะบางพลี (10ปี สปช.) 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กหญิงจิระนันท์  น่วมศิริ
2. เด็กหญิงชุติกานต์  จ้อย
3. เด็กหญิงพลอยชนก  ขำเจริญ
4. เด็กหญิงวรรณภา  จิตรโสม
5. เด็กหญิงสิรินารถ  ชัยลิ้นฟ้า
6. เด็กหญิงอังสุนที  แสงโต
 
1. นางวันทนา  บุณย์ดุสิต
2. นางสมหมาย  เค้าศรีวงษ์
3. นางสาวอนงค์นารถ  นุชสายสวาท
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  กะนุสิน
2. เด็กหญิงชนิสรา  พรปรีดาวรรณ
3. เด็กหญิงธนิตา  สีมะโฮงนาม
4. เด็กหญิงพรพิมล  เรืองรัตน์
5. เด็กหญิงสุนทรีญา  ชนะโยธา
 
1. นางสาวดวงกมล  จันทร์ยาม
2. นางสาวสำเนียง  ศิริเกิด
3. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร