รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 95.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1. เด็กชายณัฐนนท์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ร่มเย็น
 
1. นางสาวจารุนันท์  ติลกานนท์
2. นางสาวณัฏฐา  อุดอิน
 
2 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หรั่งฟัก
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรีประสิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชัยราช
 
1. นายลภัส  เรืองประวัติ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงยลรดี   คุ้มกนกกานต์
 
1. นางจรัสศรี  ทิมละม่อม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณนธกฤษณ์  วรวัฒน์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ตันสกุล
 
1. นางพราวนภา  เวียงคำ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายชยุตม์  โสภณศิริกุล
2. เด็กชายซื่อจง  ไล่
 
1. นางสุชาดา  พรหมมณี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. นางสาวบุษกร  พรมจา
2. นางสาวรัชนีกร  สำรวยรื่น
 
1. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
2. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  เพ็งกุล
 
1. นายชะโลมฤทธิ์  สายะเวส
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางนางเกรง 1. เด็กชายชลันธร  ธนิกกุล
 
1. นางกฤชญา  จันทรประภา
 
11 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงเทียรธิภา  แสงสุริยะ
 
1. นางสาววิวัฒน์  วุฒิยาสาร
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายนิธวัฒน์  โชคบูรพสกล
2. เด็กชายพิพัฒน์  เอื้อราศีกุล
3. เด็กหญิงเพลงพิณ  ลิ้มปะนะการ
 
1. นางปราณี  พวงบุญ
2. นางเขมเบญญา  ตุนาค
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงบุญจิรา  ประสพดี
2. เด็กหญิงมาลินี  เอี่ยมเอก
3. เด็กหญิงโชติกา  ธรรมประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลอนกิ่ง
 
1. นางสาวนิธิยา  ทับเปลี่ยน
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายนราดล  ธนิกกุล
 
1. นางวรนุช  โหงวสอาด
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิชยานนท์
 
1. นางทิพวัลย์  พันธุ์พยัคฆ์
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  โฉมศรี
2. เด็กหญิงอรปรียา  บุญพันธ์
3. เด็กชายอิฐศิลานุวัฒน์  ทองหลอม
 
1. นางนพวรรณ  ไชยผลอินทร์
2. นางปัทมา  บัญญัติ