รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลพบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิตรีพิทย์
 
1. นางสมบัติ  จั่นงาม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ภู่พลายงาม
 
1. นางกมลมาลย์  ช้อยแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. นายปิยะณัฐ  คำเทศ
2. นายโสภณ  จูน้อย
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวบังอร  กฤตศิลป์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สนสระน้อย
2. เด็กหญิงจิดาภา  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กชายจิระวัฒน์  ฉิมพาลี
4. เด็กชายชูเกียรติ  โฮรอด
5. เด็กหญิงนภาพร  สังข์นาค
6. เด็กหญิงพรพิมล  พานทอง
7. เด็กชายพัชรพล  วงษ์นุช
8. เด็กชายภสัณณ์  อ่อนตะวัน
9. เด็กชายมงคลชัย  พงษ์สาปาน
10. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์หว้า
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คชสีห์
12. เด็กหญิงสุชารัตน์  ไทรเมือง
13. เด็กหญิงสุธิตา  เพิ่มพร
14. เด็กชายสุพจน์  น้อยสนธิ
15. เด็กหญิงอนุสรา  ชุมภู
16. เด็กชายอาทิตย์  อาจมุณี
17. เด็กหญิงเกศิณี  ปลื้มจิตร
18. เด็กชายเขมรัตน์  เฉยโพธิ์
19. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อุ่นตลาด
20. เด็กหญิงโสรยา  บุญคล้าย
 
1. นางกัญญวรา  อาษา
2. นางทิพย์วัลย์   พึ่งโพธิ์
3. นางพรทิพย์  ผลเต็ม
4. นางสาววชิราภรณ์  ภู่ยาโต
5. นางวราภรณ์  เคร่งใจ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกสำโรง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปราะสง่า
2. เด็กหญิงอัจราพรรณ  พรหมบุตร
 
1. นางสาวอรสา  เปล่งรัศมี
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงนฤพร  เพ็ชรประไพ
 
1. นายสุกัลย์  งามแสง
 
7 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วมุกดา
2. เด็กหญิงชญานินท์  ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงชนิดาภา  ทำคำภา
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดทองดี
5. เด็กหญิงณัฏฐ์กรปรียา  เจียมทอง
6. เด็กหญิงทอฝัน  เสมากุล
7. เด็กหญิงธนาพร  ตระสินธุ์
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดี
9. เด็กหญิงนงนภัส  บุตรลา
10. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  สุขเจือ
11. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  รวบรวม
12. เด็กหญิงภคนันท์  คู่ศักดิ์สกุล
13. เด็กหญิงภาคินี  คู่ศักดิ์สกุล
 
1. นางกนกวรรณ  งามแสง
2. นางขวัญชนก  จินดากุล
3. นางสาวพรรณราย  เพิ่มพูล
4. นางสาวศุภลักษณ์  เวชสุวรรณ
5. นางเพ็ชรี  นิ่มโชคชัยเจริญ
 
8 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงชลลดา  วิงวอน
2. เด็กชายชาติภูมิ  ภู่ขาว
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ภู่ทับทิม
4. เด็กหญิงดลนภา  ใจเจริญ
5. เด็กชายนันธวัฒน์  ใจเจริญ
6. เด็กหญิงนุชรวี  วิภาค
7. เด็กหญิงลิลลณี  ผิวผ่อง
8. เด็กหญิงวรดา  ผิวผ่อง
9. เด็กหญิงวันวิษา  ชื่นชม
10. เด็กหญิงสุนิตา  อินทานี
11. เด็กชายสุวัจ  ดิษฐพันธุ์
12. เด็กชายสุเมธ  พุ่มพฤกษ์
13. เด็กหญิงสโรชา  รัตนโมรา
14. เด็กหญิงอรยา  เลิศชวาลสกุล
15. เด็กหญิงอรุณี  หอทับทิม
16. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  ดอกจันทร์
 
1. นางทรงศรี  ทองสุขนอก
2. นายธฤษิดา  สำลี
3. นางผ่องศรี  บุญมา
4. นางสุมนา  ศุภประเสริฐ
5. นางอภิรดี  พานิชชอบ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายคมสันต์  แจ่มผล
2. เด็กชายวัฒนพล  จุ้มวังวะ
3. เด็กชายสาละวิน  ศรีชมชื่น
 
1. นายบุญส่ง  เรืองซ้อน
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงพนิดา  ใบยา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  โพธิ
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐศรี
2. นางศิริมา  เตียประเสริฐ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายชิณวัฒน์  โฉมยา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โพธิสด
3. เด็กชายธีรภัทร์  คชากรณ์
 
1. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
2. นายประสิทธิ์  วิทยานันท์
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทองมา
2. เด็กชายธนชาติ  ดาวเรือง
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อินทร์เอม
 
1. นางชญาภา  แก้วนิยม
2. นางอารีย์  แสงคำ
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองสะอาด
2. เด็กชายทัศศิลป์  สุขเทศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีจันดี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจริญชัยวรรณ
2. นางอรพิน  สมสอง
 
14 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 1. เด็กชายธนวินทร์   ศิรินาค
2. เด็กชายอมรเทพ   งาหอม
 
1. นางสาวมาลี  เกตุเชื้อ
2. นายสายัณต์   ยิ้มแฉ่ง
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อเงิน 1. เด็กชายนภัทร   นาคพุ่ม
2. เด็กชายสุรพล   พวงมาลัย
3. เด็กชายอติวัฒน์  พึ่งเจริญ
 
1. นางบังอร  พจนธารี
2. นายสมเกียรติ  ศรีประสาน
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายวิจิตรศิลป์  ใจแสวง
2. เด็กชายศุภกฤต  บุญวระ
3. นายอิสรีย์  พยอม
 
1. นางจารุวรรณ  นาคประดิษฐ์
2. นายนิยม  น้อยตั้ง
 
17 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลพานิช
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ราชา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มณีศรี
 
1. นางสาวพรพรรณ  พิศอ่อน
2. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 1. เด็กชายณัฏกานต์  เกริกชัย
2. เด็กชายธรรพรรณ  เนยสูงเนิน
3. เด็กชายศราวุฒิ  หนูมี
 
1. นางวรีย์  ภู่เจิญชัยวรรณ
2. นายวิษณุ  มีฤกษ์ใหญ่
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายเสาร์มัน  ศุกร์
 
1. นายสมบุญ  ลือศิริ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ 1. เด็กชายน้ำพุ  อุดรสาร
 
1. นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แจ้งเปลี่ยน
 
1. นางจิราพร  นุ่มฤทธิ์