รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1. เด็กหญิงเกวลี  ธรรมดา
 
1. นางสาวภคมน  กุลธนาเปรมเดช
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญพวง
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 77.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  รุ่งบรรเจิด
 
1. นางสาวชุรีพร  พึ่งพิงพัก
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1. เด็กชายอภินันท์  สนองสินธุ์
 
1. นางสาวสายไหม  โพธิ์ศิริ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 78.13 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายณัฏฐากร   ผิวบางกุล
2. เด็กชายดำรงค์   (มอญ)
 
1. นางวรรณา  คุ้มเสาร์
2. นางสาวเยาวเรศร์  วงศ์ยะรา
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.74 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 1. เด็กชายสุภชัย  นฤพรพงศ์
2. เด็กชายอัครชัย  ทองกันยา
 
1. นายปัญญา  กล่อมความสุข
2. นายโฆษิต  อนันต์เวชานุวัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายธนากร  ตั้งวงศ์
2. เด็กชายสถาพร  เซี่ยงหว่อง
 
1. นางสาวมธุรส  คล่องแคล่ว
2. นางสาวโสภาพรรณ  ภู่เพชร
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 1. เด็กชายกฤษฎา  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาต  เกิดดี
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มั่งมี
 
1. นางปทิตตา  ทองบุญมี
2. นางปัทมาสน์  คำสุข
 
9 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
10 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายสงกรานต์  พูนเกิด
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
11 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
12 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง (สามัคคีคณูปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
13 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายคุณากร  สอนดา
 
1. นางสาวอิศรา  จันมา
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงวลีพร  กิจเมฆ
 
1. นางบุญเรือน  สายทอง
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางนันท์นภัส  โชติวัฒน์ธนชัย
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรดนย์  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์   ศิริจำปา
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. นางสาวปัทมา  มาน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาวโสภาวรรณ  คำพูน
 
1. นางกัลยา  แตงขำ
2. นางพิชญ์สินี  บุญถนอม
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ชาวเมือง
2. เด็กชายหนุ่ม  ราศี
3. เด็กหญิงอรประภา  สีนวล
 
1. นางสาธิตา  อาศน์สุวรรณ
2. นายอุดม  ปานณรงค์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กชายกัมปนาท  บัวสวัสดิ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตรมั่น
3. เด็กชายเจษฏากร  เภาพูล
 
1. นายอานันท์  พุทธจำ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวโพ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐติยา  ทองจีน
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หมู่หมื่นศรี
 
1. นางสุธาดา  เบญจมาลา
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1. เด็กหญิงทิตยา  ดิษฐป้าน
2. เด็กหญิงมุขฑิตา  ดำขำ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ดารา
 
1. นางบุบผา  พึ่งวอน
2. นางพรรณสุดา  ภู่เต็ง
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กชายธนากร  ซุ้ยวงศ์ษา
2. เด็กชายศราวุธ  เลิศวิลัย
3. นายไชยวัฒน์  ลิ้มพิรัตน์
 
1. นายพันธ์ลพ  คลังนาค
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. นายปองพล  ขวัญเพชร
 
1. นายวิโรจน์  เอี่ยมผดุง
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายตี๋หน่าย  มองเล่ย์
2. เด็กชายธนพล  จันทร์อ่ำ
3. เด็กชายพีท  เพชรทราย
 
1. นายปริญญา  รุณรุทธิ์
2. นางแสงเดือน  จูธารี
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขนอน 1. เด็กชายปรีดากร  บุญเรือง
2. เด็กชายปรีดากูล  บุญเรือง
 
1. นางสาวกลทิพย์  วรรณวงศ์วัฒนา
2. นายพิสิษฐ์  ประวัติวัชรา
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายวีระยุทธ  เปียชาติ
2. เด็กชายศรัญญู  ปานน่วม
 
1. นายชวน  รวยภิรมย์
2. นางวิภาวี  ว่องวารี
 
28 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  อาจปักษา
2. เด็กหญิงปัญนิตา  น่วมทนงค์
 
1. นางวสุธา  ชานุ
2. นางอุไร  วงษ์สวัสดิ์
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กชายการัณยภาส  สันตะกิจ
2. เด็กชายธีพัฒน์  โสรดส่ง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ยินดี
4. เด็กชายนพพล  กลึงชัง
5. เด็กชายพีรภัทร  หอมสุด
6. เด็กหญิงลูกแพร  อินทร์ประเสริฐ
7. เด็กชายเทพสถิตย์  รอดผล
 
1. นายพรเทพ  เยาวมาลย์
2. นางสาวพัดชา  ผานนาค
3. นางสาวสุภวรรณ  สิงห์คะ
 
30 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 1. เด็กชายวิษณุ  ศรีนวล
 
1. นางสาวอัมพรกัญ  บัวครอง
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุขศรี
 
1. นางกนกอร  ดอนพรมมะ
 
32 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีเชาว์
 
1. นายชูชาติ  รักชื่อ
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธนาธิป  รังแก้ว
2. เด็กหญิงศิริพร  จีนโก๊ว
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไทยสงวน
 
1. นางสาวตนาภรณ์  ภู่พูล
2. นางบังอร  ปานนาค