รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85.99 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายจิทพนธ์  สงบวาจา
2. เด็กชายมารุต  เปลี่ยนแพ
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางสาวภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ไพฑูรย์
 
1. นางอภิรดี  อนันตโท
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ 1. เด็กหญิงณัฐริษา  จั่นวิลัย
2. เด็กหญิงดวงหทัย  เที่ยงลิ้ม
3. เด็กหญิงถิราภรณ์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ชินรัมย์
5. เด็กหญิงบุญญิสา  เหล่าศรี
6. เด็กหญิงมโนชา  เมฆปั้น
7. เด็กหญิงสริตา  เคนน้อย
8. เด็กหญิงสิริโสภา  ไหมประเสริฐ
9. เด็กหญิงอดิศา  หอมจันทร์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สีบุบผา
 
1. นางบุษบา  ฤทธิสาร
2. นางสาวสุนทรี  อนันโท
3. นายโสภณ  ฤทธิสาร
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธิการ  พันธ์ไทย
 
1. นางชมชนก  ปิ่นเกตุ
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายอนนท์  ทองแพง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกัญทิมา  เหี้ยมหาญ
2. เด็กหญิงสวิตา  ศรสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  เสือแป้น
 
1. นางสาวนวลน้อย  ศรีนวลจันทร์
2. นางนัยนา  สวัสดิภาพ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  แชะ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญช่วย
 
1. นายสนั่น  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางอรชร  สมยาภักดี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. นางสาวธิดารัตน์  นาช่วง
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีคง
 
1. นายปรเมนทร์  สามนคร
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายนพดล  เพ็ชรไทย
2. เด็กชายนันทพล  ผลงาม
3. เด็กชายอรรถพล  หมากทลาย
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กชายมงคล  จุลราช
2. เด็กชายรชานนท์  นาคขำ
3. เด็กชายศุภนาถ  พุ่มกำพล
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศิริยศ  คูนิก
 
1. นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ
 
12 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายชานน  ฉิมพลี
2. เด็กหญิงสุชา  พันธ์ทา
 
1. นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นายเทเวศ  ไชยภักดี
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายยศ  เกรียงไกรโรจน์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา