รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ระยอง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัดระยอง
ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพลงไสว 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นางสาวมะลิ  สำเร็จ
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายคุณากร  ลิมป์สภาพกสิผล
2. เด็กชายนฤบดินทร์  วิภาคเบ็ญจานุภาพ
3. เด็กหญิงภัทรกานต์  สุขโสภา
 
1. นางบุญภา  อินทรพุก
2. นางปัทมาพร  ศรีกำพล
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 71.3 เงิน 8 โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายเกิด  วงเดือน
2. เด็กชายเพิช  วงเดือน
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชุติภาส  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายสหศวรรษ  ลิ้มเจริญพันธ์
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายชินดนัย  ทองเหมือน
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีพูล
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายดนัย  สงวนกอ
2. เด็กชายธีรภัทร  สามบุญเรือง
3. เด็กชายภัทรดนัย  ดวงดี
4. เด็กชายวิศรุต  มาตรโห้
5. เด็กชายศุภกร  พะวงจิตร์
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์
2. นายมนตรี  คนเลา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กชายจักรพงษ์  อรอ่อน
2. เด็กชายจิรายุ  เขตต์คีรี
3. เด็กหญิงนลพรรณ   อรอ่อน
4. เด็กหญิงมรกต   กังจุ้ย
5. เด็กหญิงสุธิดา  จันทิพย์
 
1. นายประณต   ยุพเกษตร
2. นางสาวพัชราพร  พงษานิล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีละไม
2. เด็กชายกิตติพล  ถึงวงศ์
3. เด็กชายกิตติพศ  ไชยกันต์
4. เด็กชายก้องภพ  อรัญวงศ์
5. เด็กชายณัฐชนน  ห้วงศิลา
6. เด็กชายณัฐพล  แซ่โค้ว
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดโฉมฉิน
8. เด็กชายดนุสรณ์  สอนวงษ์
9. เด็กชายธนกร   จำปาเนียม
10. เด็กชายธีรพัฒน์  สมหมาย
11. เด็กชายธีรศักดิ์  หวลระลึก
12. เด็กชายธีรเจต  ไชยเดช
13. เด็กชายนพนัฐ  ตันติวงค์วานิช
14. เด็กชายรัชชานนท์  ปกติ
15. เด็กชายวทัญญา  อายุโย
16. เด็กหญิงวรรัตน์  กะเสริม
17. เด็กชายวุฒิพงษ์  คำต่อตั้ง
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  ตาลสาร
19. เด็กชายสงกรานต์  หิรัญญรักษ์
20. เด็กชายอนุชิต  บุญยัง
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางปวันพัสตร์  ไกรเพ็ชร์
3. นางผกาแก้ว  รัตนวิจิตร
4. นางอภิญญา  กล้าผจัญ
5. นายอรุณ  พรมชาติ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  โค้วบ้วนอาน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ถามนต์
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญประกอบ
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูทอง
5. เด็กหญิงภรณ์ระพีร์  พึ่งจะแย้ม
6. เด็กหญิงรัชนี  เกิดผล
7. เด็กหญิงวัชรี  แสงแท้
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สมใจ
9. เด็กหญิงหนึ่ง  บริสุทธิ์
10. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ไชยเขต
 
1. Mr.Nick  Paddock
2. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองก่ำ
2. เด็กหญิงจิดาภา  บุญเตา
3. เด็กหญิงจีระภา  ชังอินทร์
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ชินทรักษา
5. เด็กหญิงนภัสสร  ศรัทรา
6. เด็กหญิงนัทชมน  พิมพา
7. เด็กหญิงบุณฑริกา  กิตติพระวงษ์
8. เด็กหญิงปานทิพย์  เกษต้น
9. เด็กหญิงมลธิดา  ผิวเวียง
10. เด็กหญิงรัตติยาพร  บุญประกอบ
11. เด็กหญิงวริยา  วงษ์นิล
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชอบชื่น
13. เด็กหญิงศรีวรรณ  ทองงาม
14. เด็กหญิงสมฤดี  จันทร์เจริญ
15. เด็กหญิงสุนิษา  ภาษี
 
1. นางสาวรัชฎาพร  ทองนาคปาน
2. นางสาวรัติ์ธิกร  ทองนาคปาน
3. นางสาววิไลจิตร  ดงชะสิงห์
4. นายสมบุญ  สุทธิวงค์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
2. เด็กหญิงวรัญชณา  สวยงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ใจคง
 
1. นายมนูญ  โพธิ์เงิน
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมเสถียร
2. เด็กหญิงเวสารัช  เวชสัมฤทธิ์
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางอำไพ  ขาวนวล
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายกฤษฎา  คนธรรพ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รอบแคว้น
 
1. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
2. นายสมเดช  มีสุข
 
15 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายจตุพล  จันทิมาน
2. เด็กชายนัทธพงศ์  นิตยลาภ
3. เด็กชายมานพ  สมหวัง
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
16 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกมลากร  กล้าหาญ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คงลายทอง
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  วงศ์ภักดี
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เศษสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  โภคสุทธิ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีมันต
4. เด็กหญิงพรสุดา  บูรณะกิติ
5. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงแหละ  สุขใจ
 
1. นางขวัญใจ  เอ็นดูราษฎร์
2. นางจันทรา  เอ็นดูราษฎร์
3. นางสาวจินตนา  มั่งคั่ง
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
2. เด็กหญิงวรัญชณา  สวยงาม
3. เด็กหญิงวรัญญา  ใจหาญ
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
2. นางมานะ  ภิญโญ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจันทรา  เหล็กเพชร
2. นางสาวสุนิษา  มีไชย
3. นางสาวเจนจิรา  สุ่มสม
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ชำนาญช่าง
2. นางพัชมณ  สุขสำราญ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพัชราภา   ผลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอารยา  แสงสีโสม
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวพัชรี   นาคะเนจร
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. นางสาวกรกนก   บำรุงกิจ
2. เด็กหญิงวรรณภา    วิวัลย์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวหนูคิด  ภูน้ำสี
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกุลรักษ์  วงศ์เกิด
2. เด็กหญิงสิริกานดา  ใจผ่อง
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ปรีชา
2. เด็กชายศิวกร   บุญรอด
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายพิชญาภา  สืบนุสรณ์
2. เด็กหญิงสุนารี  สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางรัชนี  มูลภักดี
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายพลกฤต  อุ่นขุน
2. เด็กชายพศวัต  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายพิพิธธน  อรุณ
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นายสมควร  ไพรัตน์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐมล   สอนสกุล
2. นางสาวอภิญญา   สถิตวิริยะกุล
3. นางสาวอังคณา   แสงทอง
 
1. นางรัชนี  มูลภักดี
2. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี